Aanbouw of uitbouw

U wilt uw gebouw uitbreiden (uitbouw) of een nieuw deel eraan vast bouwen (aanbouw). Bijvoorbeeld een bijkeuken, serre, schuur, garage, carport of mantelzorgwoning. Het kan zijn dat u hiervoor een vergunning nodig heeft of dat er een andere verplichting geldt. Hiervoor doet u de vergunningcheck in het Omgevingsloket. In het Omgevingsloket doet u ook de aanvraag of melding. In beschermd stadsgezicht gelden speciale regels.

Wat moet u weten

Vergunningcheck

 • Doe eerst een vergunningcheck
 • De vergunningcheck geeft u duidelijkheid over wat u moet doen of welke verplichtingen er voor u gelden
 • Als u klaar bent met de Vergunningcheck krijgt u een overzicht. U ziet daarin wat u moet doen
 • De uitkomst van de vergunningcheck kan zijn:
  • Vraag een vergunning aan voor 'Bouwactiviteit (omgevingsplan): De gemeente gaat beoordelen of uw (ver)bouwplannen voldoen aan de regels in het omgevingsplan. In het omgevingsplan legt de gemeente vast wat er met de ruimte in de gemeente mag gebeuren
  • Vraag een vergunning aan voor 'Bouwactiviteit (technisch)': De gemeente gaat toetsen of uw (ver)bouwplannen voldoen aan de technische bouwvoorschriften
  • Doe een melding voor 'Bouwactiviteit (technisch)': Soms geldt er een meldplicht in plaats van een vergunningplicht
  • Als uit de vergunningcheck blijkt dat u vergunningvrij mag bouwen, betekent dit niet regelvrij. Zo moet u altijd voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (algemene regels over bouwen)
 • U heeft altijd een vergunning nodig als uw gebouw een monument is 
 • Kijk of uw gebouw in een beschermd stadsgezicht staat of een monument is

Soms is het nodig dat u ook andere vergunningen aanvraagt of meldingen doet. Zorg dat u op tijd de regels checkt en de aanvraag of melding doet. Zo voorkomt u dat u niet mag starten 

Welstandsregels

 • Zorg dat uw aanvraag past binnen de regels voor aan- of uitbouw uit de Welstandsnota (hoofdstuk 5, dit zijn regels over hoe een gebouw eruit mag zien en of het ontwerp in de omgeving past)
 • In de welstandsnota worden 3 welstandsniveaus genoemd:
 1. welstandsluwe en gewone gebieden
 2. bijzondere welstandsgebieden
 3. beschermde situaties
 • Als u het welstandsniveau van uw gebouw niet weet, neemt u contact op met de afdeling Publiekszaken, team Backoffice, via 14 035 of omgevingsvergunning@hilversum.nl
 • Plannen die bijvoorbeeld in maatvoering, vormgeving en detaillering aan de welstandsregels voldoen worden meestal sneller behandeld

Regels

De regels die voor u kunnen gelden, kunt u vinden in het Omgevingsloket in ‘regels op de kaart’. Andere lokale regels vindt u op overheid.nl  

De regels van de gemeente staan vaak in verschillende documenten: het omgevingsplan en de bestemmingsplannen die een onderdeel zijn van het omgevingsplan. Daarnaast hebben ook het waterschap, de provincie en het Rijk regels en beleid voor een bepaalde plek. 

Natuurbescherming

Betrek de buurt (participatie)

 • In Hilversum moet iedereen die een project begint (initiatiefnemers), al in een vroege fase contact opnemen met mensen die in de buurt wonen of er op een andere manier mee te maken hebben (belanghebbenden). Dat heet participatie
 • Het kan bijvoorbeeld gaan om inwoners die een dakkapel willen plaatsen, maar ook om bedrijven die een nieuwe woonwijk willen bouwen
 • Download de handleiding Betrek de buurt (pdf, 256 kb) om te weten wat u moet doen, of wat er van u gevraagd kan worden bij participatie

Bouw- en sloopveiligheid

Om veilig te kunnen bouwen (of slopen) moet u een risicomatrix invullen en aanleveren bij de melding of vergunningaanvraag ‘technische bouwactiviteit’. De ingevulde risicomatrix geeft aan of u een bouwveiligheidsplan moet opstellen en of u een veiligheidscoördinator moet aanstellen. Een bouwveiligheidsplan gaat over de maatregelen die u neemt op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid. En over de communicatie hierover naar de buurt. U leest hierover meer op de pagina ‘Bouw- of sloopveiligheid’.

Contact

Wat moet u doen

Aanvraag

 • U doet de aanvraag digitaal. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig
 • Of u doet de aanvraag schriftelijk. U print het aanvraagformulier via het Omgevingsloket. Dit kan zonder in te loggen met uw DigiD of eHerkenning. Het compleet ingevulde aanvraagformulier stuurt u met alle gevraagde documenten naar:
 • Of u doet de aanvraag schriftelijk. In het Omgevingsloket start u de aanvraag en beantwoordt u de vragen. Het digitale aanvraagformulier kunt u downloaden, printen en per post naar de gemeente sturen. Het compleet ingevulde aanvraagformulier stuurt u met alle gevraagde documenten naar:
  • Gemeente Hilversum
   Afdeling Publiekszaken, team Backoffice
   Postbus 9900
   1201 GM Hilversum

   Zet geen persoonsgegevens op tekeningen, berekeningen of rapporten om uw privacy te beschermen

Meesturen

 • Het hangt van uw aanvraag of melding af welke gegevens u moet inleveren
 • Tijdens uw aanvraag of doen van de melding in het Omgevingsloket ziet u welke gegevens nodig zijn
 • Uw aanvraag is compleet als u alle bijlagen meestuurt die verplicht zijn. Bijvoorbeeld:  
  • Situatietekeningen van de bestaande en nieuwe situatie
  • Bouwkundige tekeningen (zoals details, plattegronden, gevels en doorsneden) met een duidelijke maatvoering en schaalaanduiding
  • Foto’s (in kleur), ook van de omgeving
  • Constructietekeningen en berekeningen
  • Berekeningen die aantonen dat het plan voldoet aan het Besluit bouwwerken leefomgeving 
 • Zorg dat u in 1 keer de juiste gegevens aanlevert, dan kan de gemeente sneller een besluit nemen. Ook voorkomt u dat de gemeente de aanvraag niet kan behandelen

Tekeningen

 • De bouwtekeningen moeten voldoen aan de Omgevingsregeling
 • Een situatietekening (schaal 1:500) met daarop:
  • De maten en oppervlakten van uw grond en van alle gebouwen en bouwwerken daarop (bestaand en nieuw)
  • Hoe het gebouw ligt en waar de terreingrenzen en wegen zijn
  • De terreinen ernaast en de gebouwen en bouwwerken daarop
 • Hoe de grond bij uw gebouw gebruikt wordt (bestaand en nieuw)
 • Plattegrond (schaal 1:100) van het gebouw (een horizontale doorsnede, 1200 mm boven vloerniveau, bestaand en nieuw)
 • Tekeningen van de buitenkant (gevelaanzichten, schaal 1:100, bestaand en nieuw)
 • Langsdoorsnede (schaal 1:100, bestaand en nieuw)
 • Horizontale (schaal 1:5) en verticale (schaal 1:10) details van onderdelen aan de buitenkant van het gebouw, die het uiterlijk bepalen

Maatvoering

Maatvoering in millimeter van:

 • Diepte en breedte van het gebouw (bestaand en nieuw)
 • De hoogte van de aan-/uitbouw in vergelijking met het terrein eromheen
 • De hoogte van de 1e verdiepingsvloer, gemeten in vergelijking tot het terrein eromheen

Constructie

 • Berekening van de nieuwe constructie en een controleberekening van de bestaande constructie conform de vereisten vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving.
 • Tekeningen constructie (schaal 1:100, bestaand en nieuw)

Overig

 • Foto’s van de bestaande situatie met de gebouwen die ernaast liggen
 • Het materiaal en kleurgebruik

Na uw aanvraag

 • Na uw aanvraag ontvangt u een e-mail met een bevestiging
 • Pas als u alle documenten en gegevens aangeleverd heeft, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • Wij behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze periode 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. U krijgt een e-mail als dit nodig is
 • Als uw aanvraag niet compleet is, stuurt de gemeente u een mail om de ontbrekende gegevens op te sturen. De tijd die u hiervoor krijgt telt niet mee in de behandelperiode van 8 weken
 • U krijgt het besluit via e-mail. Het besluit wordt ook gepubliceerd op overheid.nl

Melden als u begint en als werkzaamheden klaar zijn

 • Meld altijd wanneer u begint met de bouw
 • U doet dit minimaal 2 werkdagen voor de start van de bouw  
 • U doet de melding via het Omgevingsloket
 • U informeert de gemeente uiterlijk op de eerste werkdag nadat de werkzaamheden klaar zijn
 • U mag het bouwwerk niet in gebruik nemen voordat u de gemeente heeft geïnformeerd 

6 weken bezwaar

 • Na het besluit op uw vergunningaanvraag kunt u bezwaar maken. Dat mag binnen 6 weken nadat het besluit genomen is
 • Andere mensen mogen ook bezwaar maken. Het kan zijn dat u op eigen kosten de veranderingen moet terugdraaien als een bezwaar wordt geaccepteerd
 • We raden u daarom aan om pas een aantal dagen na deze 6 weken te beginnen met uw werkzaamheden
 • U krijgt als aanvrager bericht als er bezwaar is 

Wat kost het

 • Voor het behandelen van een omgevingsvergunningaanvraag brengen wij kosten in rekening
 • De kosten verschillen per aanvraag en aantal activiteiten
 • Een vergunning voor (ver)bouwen kost een percentage van de aanneemsom (het bedrag waarvoor een bouwbedrijf het werk doet, zonder btw)
 • Er kunnen extra kosten bij komen, bijvoorbeeld voor afwijken van het Omgevingsplan
 • U vindt informatie over de opbouw van kosten in artikel 2.3 van de Legesverordening en kosten per activiteit in hoofdstuk 2 van de Legesverordening
 • U betaalt ook kosten als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt  
 • Bij een aanvraag voor het plaatsen van zonnepanelen op de aan- of uitbouw rekent de gemeente geen kosten