Bouwactiviteiten en planten en dieren

U wilt bouwen, verbouwen of slopen, isoleren, kappen of een uitrit aanleggen. Volgens de vergunningcheck komt naar voren dat u contact op moet nemen met de gemeente over een Flora- en Fauna activiteit. U moet controleren of uw activiteit gevolgen heeft voor planten of dieren in het wild. Het kan zijn dat u toestemming nodig heeft om aan de slag te mogen. U vraagt toestemming aan bij uw omgevingsvergunning.
 • Voor alle dier- en plantsoorten geldt een zorgplicht
 • De bescherming van planten en dieren is geregeld in de Omgevingswet
 • Huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen zijn de meest voorkomende beschermde dieren in Hilversum
 • Het kan zijn dat in uw gebouw of op de bouwplek beschermde dieren leven. Bijvoorbeeld in spouwmuren, onder dakpannen, in bomen of in gaten en spleten
 • Het is verboden om beschermde dieren te storen, te vangen of te doden. Ook is het verboden hun rust-, verblijf- en nestplaatsen leeg te halen, weg te halen of kapot te maken
 • Beschermde dieren komen vooral voor in gebieden met veel groen en in woningen die voor 1990 gebouwd zijn. Maar ook in andere gebieden en gebouwen kunnen beschermde dieren leven
 • De nesten van bijvoorbeeld vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen zijn altijd beschermd. Ook als de dieren er op moment van controle niet in nesten. Het kan dus zijn dat u niet meteen beschermde dieren ziet of vindt, maar toch een toestemming moet aanvragen om aan de slag te kunnen
 • Ook leefgebieden kunnen beschermd zijn. Bijvoorbeeld het gebied waar een beschermd dier naar voedsel zoekt. Ook dan moet u een toestemming aanvragen om bouwactiviteiten te starten
 • Het kan zijn dat rondom uw gebouw of op de bouwplek beschermde planten groeien. Het is verboden om deze te plukken, snoeien of weg te halen. Als er beschermde planten zijn moet u toestemming aanvragen voordat de bouwactiviteiten starten

Gevolgen

 • Als u geen toestemming vanuit de Omgevingswet heeft, maar toch aan het werk gaat dan worden uw bouwactiviteiten stilgelegd
 • Daarnaast kunt u een proces verbaal (bekeuring) en/of een boete krijgen
 • Dit kan u veel geld kosten

Rekening houden met natuur

 • De gemeente vraagt u met klem om bij alle bouw- en isolatieprojecten rekening te houden met dieren en planten, ook als dat niet verplicht is. Dit doet u door: 
  • Na te gaan welke dieren er in en om uw huis of gebouw voorkomen
  • De werkzaamheden te plannen in de periode waarin de dieren het minst kwetsbaar zijn
  • Maatregelen te nemen om dieren te beschermen

Op bouwenaanhilversum.nl kunt u deze informatie vinden voor huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. 

 • U kunt bijvoorbeeld een deel van een spouwmuur toegankelijk laten voor beschermde dieren, een vleermuiskast inmetselen of speciale dakpannen voor mussen plaatsen. U kunt hierbij gebruik maken van de methodiek Natuurvriendelijk Isoleren 
 • Meer informatie over natuurinclusief bouwen vindt u op bouwenaanhilversum.nl

Betrek de buurt (participatie)

 • In Hilversum moet iedereen die een project begint (initiatiefnemers), al in een vroege fase contact opnemen met mensen die in de buurt wonen of er op een andere manier mee te maken hebben (belanghebbenden). Dat heet participatie
 • Het kan gaan om inwoners die een dakkapel willen plaatsen, maar ook om bedrijven die een nieuwe woonwijk willen bouwen
 • Download de handleiding Betrek de buurt (pdf, 256 kb) om te weten wat u moet doen, of wat er van u gevraagd kan worden bij participatie

Contact

Wat moet u doen

Controleren aanwezigheid beschermde soorten en leefgebied 

 • Voordat u met de bouw- of isolatie-activiteiten begint, controleert u of er op de bouwplek beschermde dieren of planten leven. Ziet u bijvoorbeeld resten van nesten, veren of keutels? Dan kan het zijn dat er dieren aanwezig zijn
 • Als u twijfelt dan moet u een natuurexpert (ecoloog) inhuren voor een onderzoek. Zo’n onderzoek heet een ecologische quickscan
 • U kunt aan het werk als de quickscan laat zien dat er geen beschermde dieren of planten voorkomen op de bouwlocatie
 • Een goede ecologische quickscan geldt als bewijs dat u voldoende hebt gedaan om te onderzoeken of beschermde planten en dieren bedreigd worden 
 • Het kan zijn dat de ecologische quickscan niet genoeg informatie oplevert. U moet dan een uitgebreid natuuronderzoek laten doen door experts 

Controleren gevolg op soorten en leefgebied

 • Als er wel beschermde dieren of planten voorkomen op de bouwlocatie dan kunt u alleen aan het werk als:
  • Uw bouwactiviteiten geen risico vormen voor beschermde dieren en planten
  • U de bouwactiviteiten zo uitvoert dat de planten en dieren er geen last van hebben. Bijvoorbeeld door te wachten tot het vogelbroedseizoen voorbij is. Dit heet werken volgens de natuurkalender. Op de natuurkalender staan de veel voorkomende dieren in Hilversum 
  • Als dit niet kan dan moet u een toestemming vragen voor uw bouwactiviteiten

Toestemming vragen

U moet een toestemming aanvragen als er beschermde planten of dieren op de bouwplek zijn en u niet aan het werk kunt zonder deze schade toe te brengen. Een toestemming aanvragen kan via het Omgevingsloket.

Aanvraag via het Omgevingsloket

 • U vraagt de toestemming aan bij de gemeente via uw omgevingsvergunning.
 • U wilt bijvoorbeeld een dakkapel plaatsen of een uitrit aanleggen. U vraagt daar een omgevingsvergunning voor aan in het Omgevingsloket. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig
 • Of u doet de aanvraag schriftelijk. In het Omgevingsloket start u de aanvraag en beantwoordt u de vragen. Het digitale aanvraagformulier kunt u downloaden, printen en per post naar de gemeente sturen. Het compleet ingevulde aanvraagformulier stuurt u met alle gevraagde documenten naar:  

Gemeente Hilversum  
Afdeling Publiekszaken, team Backoffice  
Postbus 9900  
1201 GM Hilversum

 • Zet geen persoonsgegevens op tekeningen, berekeningen of rapporten om uw privacy te beschermen  
 • Uw toestemming vraagt u aan door een flora- en fauna activiteit toe te voegen  
 • De gemeente ontvangt uw aanvraag en vraagt advies op bij de omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)
 • Als OD NHN een positief advies geeft, krijgt u toestemming. Dat heet advies en instemming van de OD NHN namens de provincie Noord-Holland  
 • Het kan zijn dat er voorwaarden zitten bij de toestemming
 • Als de beschermde planten en dieren wel worden bedreigd dan wordt de toestemming geweigerd. U mag uw bouwactiviteiten niet uitvoeren

Meesturen aanvraag bij gemeente via Omgevingsloket:

 • Omschrijving van de handelingen die u gaat uitvoeren
 • Doel en waarde van de handelingen die u gaat uitvoeren
 • Voor welke beschermde soorten de vergunning wordt aangevraagd
 • Voor welke handelingen de vergunning wordt aangevraagd
 • Activiteitenplan met gebiedsbeschrijving, ecologische gebiedsinventarisatie effectstudie, topografische kaart en onderbouwing waarde van de handelingen
 • Indien van toepassing:  
  • Beschrijving maatregelen om de gevolgen van de bouwactiviteiten te verkleinen (mitigerende maatregelen)
  • Beschrijving maatregelen om de gevolgen te herstellen (compenserende maatregelen)
 • De aanvraagvereisten voor een omgevingsvergunning Flora- en Fauna-activiteit staan in de Omgevingsregeling in paragraaf 7.2.1 en in artikel:
  • 7.197k tot en met 7.197n als het gaat om vogels
  • 7.197o tot en met 7.197q als het gaat om soorten van de Habitatrichtlijn en verdragen 
  • 7.197r als het gaat om soorten van het Besluit activiteiten leefomgeving  
    

Na uw aanvraag Omgevingsloket

 • Na uw aanvraag ontvangt u een e-mail met een bevestiging
 • Pas als u alle documenten en gegevens aangeleverd heeft, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • Wij behandelen uw aanvraag binnen 12 weken. De gemeente mag deze periode 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. U krijgt een e-mail als dit nodig is
 • Als uw aanvraag niet compleet is, stuurt de gemeente u een mail om de ontbrekende gegevens op te sturen. De tijd die u hiervoor krijgt telt niet mee in de behandelperiode van 12 weken
 • U krijgt het besluit via e-mail. Het besluit wordt ook gepubliceerd op overheid.nl 

6 weken bezwaar  

 • U en andere personen die met het besluit te maken hebben (belanghebbenden), krijgen na verzending van het besluit nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken   
 • U krijgt als aanvrager bericht als er bezwaar is 

Wat kost het

 • De kosten voor de toestemming voor een flora- en fauna-activiteit zijn € 147,25
 • U betaalt ook leges als:
  • de vergunning wordt geweigerd
  • de aanvraag buiten behandeling wordt gesteld
  • u de aanvraag intrekt
 • Een ecologische quickscan ligt kost ongeveer € 850. Er kunnen kosten bij komen voor uitgebreid onderzoek