Omgevingsplan

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Vanaf deze datum heeft de gemeente een omgevingsplan met de gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan is de opvolger van onder andere de bestemmingsplannen.

Wat moet u weten

  • De gemeente heeft op 1 januari 2024 automatisch een omgevingsplan: dat heet een omgevingsplan van rechtswege. Dit omgevingsplan is een tijdelijk deel. De gemeente zet dit deel in stappen om tot een volledig omgevingsplan, dat uiterlijk in 2032 gereed is
  • Het omgevingsplan is de opvolger van (onder andere) bestemmingsplannen
  • De komende jaren komen een groot aantal regels uit verordeningen, waaronder een deel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV, in het omgevingsplan te staan
  • In het omgevingsplan staat beschreven hoe en waar gebouwd mag worden, maar ook gezondheid en allerlei onderwerpen over het milieu worden beschreven in het omgevingsplan
  • In het omgevingsplan kan de gemeente zelf kiezen om wel of geen regels te stellen, maar ze kan ook bepalen of voor iets een vergunning nodig is of dat er een meldingsplicht geldt
  • De regels uit het omgevingsplan zijn te bekijken via het Omgevingsloket. U kunt dan zoeken op een kaart en per locatie zien welke regels er gelden. In het animatiefilmpje krijgt u uitleg over het nieuwe Omgevingsloket.

Plan indienen  

Als u bezig bent met de voorbereidingen van een concreet plan, dan kunt u een omgevingsplanactiviteit (OPA) aanvragen. Als de aanvraag niet binnen het omgevingsplan past dan kunt u een Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (BOPA) aanvragen.  

Afwijken van het omgevingsplan

Afwijken van een omgevingsplan gaat anders dan bij het afwijken van een bestemmingsplan. 

Met een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) kan worden afgeweken van de regels die in het omgevingsplan zijn opgenomen. Dit geldt vooral voor grotere afwijkingen, zoals ontwikkellocaties voor woningbouw. Bij grote afwijkingen moet een inwoner of ondernemer een keuze maken over de manier waarop hij wil gaan afwijken van het omgevingsplan.  

Adviesrecht van de raad  

Onder de Omgevingswet is het college bevoegd om omgevingsvergunningen te verlenen voor activiteiten die passen binnen het omgevingsplan maar ook voor de gevallen die niet passen binnen het omgevingsplan (de buitenplanse omgevingsplanactiviteit). Voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit heeft de gemeenteraad gevallen aangewezen waarin een bindend advies nodig is van de raad om af te wijken van het omgevingsplan. In het besluit van de raad over haar adviesrecht staan de gevallen waarin de gemeenteraad adviesrecht heeft.

Contact

Voor informatie en vragen neemt u contact op met 14 035