Reageren op plannen van de gemeente

U kunt reageren op de plannen die de gemeente met een bepaald gebied heeft (bestemmingsplannen). Dat kan via de e-mail, schriftelijk of mondeling. Op officielebekendmakingen.nl leest u hoe u kunt reageren op (ontwerp)verkeersbesluiten.

Invoering Omgevingswet

Op dit moment bereiden wij onze website en telefonische dienstverlening voor op de invoering van de Omgevingswet. De informatie die wij nu op de website aanbieden gaat over de situatie tot en met 31 december 2023. De komende tijd zullen wij de informatie op deze website aanvullen.

Wat moet u weten

 • In het bestemmingsplan staat hoe een gebied gebruikt mag worden, bijvoorbeeld voor woningbouw, bedrijven of natuur
 • De gemeente kan nieuwe bestemmingsplannen maken, of bestaande bestemmingsplannen veranderen
 • Een bestemmingsplan heeft verschillende fasen:
  • Voorontwerp
  • Ontwerp
  • Vastgesteld
  • Geldend (vigerend)
 • Een zienswijze op een ontwerpverkeersbesluit kunt u niet indienen via de knoppen bovenaan.Op officielebekendmakingen.nl leest u in het betreffende ontwerpverkeersbesluit hoe u de zienswijze kunt indienen

Voorontwerpbestemmingsplan

 • Een voorontwerpbestemmingsplan kunt u in principe 6 weken bekijken in de digitale Burgerleeskamer of in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor
 • Iedereen kan tijdens deze periode schriftelijk of mondeling reageren. Uw reactie mailt u naar gemeente@hilversum.nl Of u belt met 14 035. Bij een voorontwerp worden de inspraakreacties door het college meegenomen bij het ontwerp bestemmingsplan. Het college legt daarna het ontwerp bestemmingsplan ter visie voor zienswijzen. Zienswijzen worden gericht aan de gemeenteraad. De gemeenteraad doet de uiteindelijke vaststelling van het bestemmingsplan doen
 • Bij plannen die weinig gevolgen hebben voor de omgeving kan de gemeente besluiten deze stap over te slaan

Ontwerpbestemmingsplan

 • Een ontwerpbestemmingsplan kunt u 6 weken bekijken in de digitale Burgerleeskamer of in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor
 • Iedereen kan tijdens deze 6 weken schriftelijk of mondeling reageren. Dat heet een zienswijze indienen. (zie Wat moet u doen)
 • Als u een zienswijze instuurt, dan laat de gemeente u weten wat het definitieve besluit is. Daarbij wordt ook verteld hoe uw zienswijze is gebruikt

Vastgesteld bestemmingsplan

 • De gemeenteraad heeft deze bestemmingsplannen vastgesteld
 • Tijdens een periode van 6 weken kunnen betrokken personen beroep indienen bij de Raad van State
 • U kunt alleen beroep indienen als u ook een zienswijze heeft ingestuurd bij het ontwerpbestemmingsplan

Geldend bestemmingsplan

 • Bij geldende (vigerende) bestemmingsplannen is het proces klaar en kunt u geen beroep meer indienen
 • Iedereen moet zich houden aan de regels van het geldende bestemmingsplan:
  • Bewoners
  • Bedrijven
  • Instellingen
  • De gemeente

Wat moet u doen

 • Uw zienswijze op een ontwerp-bestemmingsplan kunt u alleen opsturen met DigiD of e-Herkenning of per brief. Zie de knoppen bovenaan deze pagina.
 • Een reactie op een voorontwerp-bestemmingsplan kunt u doen via gemeente@hilversum.nl, of u belt naar 14 035, of u schrijft een brief
 • Gemeente Hilversum
  Postbus 9900
  1201 GM, Hilversum
 • Noem altijd duidelijk om welk besluit het gaat en noem ook het nummer van het besluit
 • Vertel precies waarom u het oneens bent met het besluit en welke andere mogelijkheden u ziet

Wat kost het

Reageren of zienswijze is gratis