Reageren op plannen van de gemeente

U kunt reageren op de plannen die de gemeente met een bepaald gebied heeft (bestemmingsplannen). Dat kan via de e-mail, schriftelijk of mondeling.

Wat moet u weten

 • In het omgevingsplan staat hoe een gebied gebruikt mag worden, bijvoorbeeld voor woningbouw, bedrijven of natuur
 • De gemeente kan het omgevingsplan wijzigen
 • Een omgevingsplan heeft verschillende fasen:
  • Voorontwerp van de wijziging
  • Ontwerp van de wijziging
  • Vastgesteld
  • Geldend (vigerend)

Voorontwerp van de wijziging

 • Een voorontwerp van een wijziging kunt u in principe 6 weken bekijken op de website van de gemeente (bestuurlijke informatie) of in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor
 • Iedereen kan tijdens deze periode schriftelijk of mondeling reageren. Uw reactie mailt u naar gemeente@hilversum.nl Of u belt met 14 035. Bij een voorontwerp worden de inspraakreacties door het college van burgemeester en wethouders meegenomen bij het ontwerp van de wijziging. Het college legt daarna het ontwerp van de wijziging ter visie voor zienswijzen. Zienswijzen worden gericht aan de gemeenteraad. De gemeenteraad gaat uiteindelijke over de vaststelling van de wijziging van het omgevingsplan.
 • Bij plannen die weinig gevolgen hebben voor de omgeving kan de gemeente besluiten deze stap over te slaan

Ontwerp van de wijziging

 • Een ontwerp van de wijziging kunt u 6 weken bekijken in het omgevingsloket (regels op de kaart) op de website van de gemeente of in de Burgerleeskamer in het Stadskantoor
 • Iedereen kan tijdens deze 6 weken schriftelijk of mondeling reageren. Dat heet een zienswijze indienen. (zie Wat moet u doen)
 • Als u een zienswijze instuurt, dan laat de gemeente u weten wat het definitieve besluit is. Daarbij wordt ook verteld hoe uw zienswijze is gebruikt

Vastgesteld wijziging van het omgevingsplan

Geldende wijziging van het omgevingsplan

 • Als de wijziging van het omgevingsplan in werking is getreden is het proces klaar en kunt u geen beroep meer indienen
 • Iedereen moet zich houden aan de regels van de wijziging:
  • Bewoners
  • Bedrijven
  • Instellingen
  • De gemeente

Wat moet u doen

 • Uw zienswijze op een ontwerp van een wijziging kunt u alleen opsturen met DigiD of e-Herkenning of per brief. Zie de knoppen bovenaan deze pagina.
 • Een reactie op een voorontwerp van een wijziging kunt u doen via gemeente@hilversum.nl, of u belt naar 14 035, of u schrijft een brief
  • Gemeente Hilversum 
   Postbus 9900 
   1201 GM, Hilversum
 • Noem altijd duidelijk om welk besluit/wijziging het gaat en noem ook het nummer van het besluit
 • Vertel precies waarom u het oneens bent met het besluit/wijziging en welke andere mogelijkheden u ziet

Wat kost het

Reageren of zienswijze indienen is gratis

Bekijk ook