Bouw- en sloopveiligheid

U wilt gaan bouwen of slopen. Controleer door het invullen van de risicomatrix of u een bouw- of sloopveiligheidsplan (BLVC-plan) moet insturen en of u een veiligheidscoördinator moet aanstellen.

Wat moet u weten

 • De regels over bouw- en sloopveiligheid zijn per 1 januari 2024 door de komst van de Omgevingswet aangescherpt
 • Het kan zijn dat er meerdere vergunningen, meldingen of verplichtingen gelden voor u. Doe daarom vooraf de vergunningcheck.
 • Bent u opdrachtgever of (hoofd)aannemer van een sloop- of bouwplan, dan bent u voortaan verplicht om:
  • een vergunningplichtige of meldingsplichtige sloop- of bouwactiviteit aan te leveren, en
  • een risicomatrix bouw en sloopveiligheid aan te leveren
 • Met de risicomatrix inventariseert u de bouw- of sloopwijze. Brengt deze teveel risico’s met zich mee (12 of meer punten in de risicomatrix) dan moet u:
  • een bouw- en sloopveiligheidsplan insturen (beschrijving van de maatregelen om te zorgen dat aan de regels in hoofdstuk 7 van het Bbl wordt voldaan), en
  • een veiligheidscoördinator directe omgeving aanstellen   

Risicomatrix

Bouw of sloopveiligheidsplan (BLVC- plan)

In het bouw- of sloopveiligheidsplan legt u uit wat de gevolgen van uw project zijn voor bereikbaarheid (B), leefbaarheid (L), veiligheid (V) en hoe u de mensen die vlak bij het project wonen informeert via Communicatie (C). Dit noemen we een BLVC- plan.

Het maken van een BLVC-plan is ook belangrijk als het project bijvoorbeeld gevoelig ligt en u veel reacties uit de buurt verwacht. In Hilversum kunt u hiervoor ook het voorbeeld-BLVC-plan gebruiken. Zorg dat u ook de bijlagen meestuurt. 

Veiligheidscoördinator

 • Volgt uit de risicomatrix een puntenaantal van 12 of meer? Dan stelt u een veiligheidscoördinator aan. De coördinator heeft als taken:
  • de coördinatie maatregelen rondom bouw- en sloopveiligheid;
  • het toezien op doeltreffendheid en afstemming tussen de maatregelen;
  • voorlichting aan de uitvoerders van de bouwwerkzaamheden;
  • toegangscontrole tot bouw-/sloopterrein en
  • aanpassing van de veiligheidsmaatregelen als de omstandigheden wijzigen

Wat moet u doen

 • Vul de risicomatrix vroegtijdig in, bijvoorbeeld voorafgaand aan een vooroverleg met de gemeente. Komt hier een score uit van 12 of meer punten? Stel dan een concept BLVC-plan op en bespreek deze in een vooroverleg met de gemeente  
 • Stuur in elk geval in de meldings- of vergunningsfase de ingevulde risicomatrix en het BLVC-plan met de vereiste bijlagen op via het Omgevingsloket  
 • U doet dit uiterlijk 4 weken voor de start van de sloop of de bouw
 • De gemeente beoordeelt het BLVC-plan en de door u aangeleverde risicomatrix 
 • Als de gemeente van mening is dat de veiligheid onvoldoende geborgd is, kunnen via een maatwerkvoorschrift aanvullende maatregelen verplicht worden gesteld

Meesturen met het veiligheidsplan

 • Tekening op schaal van de ligging van bouw- of sloopgebied en de wegen en bouwwerken eromheen (woningen, bedrijven, instellingen, sociale organisaties)  
 • Situatietekening van de bouw of sloop. Daarop moet in ieder geval staan:
  • Toegang, afscheiding en afsluiting van de bouwplaats
  • Aan- en afvoerwegen
  • Laad-, los- en hijszones
  • Bouwveiligheidszone (BVZ). De BVZ volgt de omtrek van het te bouwen of slopen voorwerp en valt altijd binnen het bouwterrein. De zone moet slachtoffers door vallende voorwerpen voorkomen. Publiek mag hier niet komen
  • Gevarenzone bouwverkeer
  • Plaats van de bouwketen, machines, werktuigen en ander hulpmateriaal
  • Plaats van opslag van materialen
  • Aanwezige leidingen
  • Bereikbaarheid bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen
 • Gegevens en documenten over de bouw- of sloopmethode die gebruikt wordt: 
  • Welke bouwmaterialen
  • Welk materieel, bijvoorbeeld heftrucks, hoogwerkers, hijskranen
  • Welke hulpmiddelen
  • Welke beveiligingsmiddelen
 • Tijdsplanning, faseringsplan en planning van leveringen
 • Verkeersplan met verkeersmaatregelen
 • Communicatieplan
 • Als u een opslagtank plaatst (bijvoorbeeld voor brandstof): keuringscertificaat
 • Als u veel geluidsoverlast verwacht: rapport akoestisch onderzoek
 • Als u veel overlast door trillingen verwacht: rapport van trillingenonderzoek

Meer informatie  

Contact

Voor vragen neemt u contact op met de afdeling Publiekszaken, team Backoffice, via 14 035 of omgevingsvergunning@hilversum.nl