U wilt een dakkapel plaatsen. U heeft daar vaak een vergunning voor nodig. U kunt een vergunningcheck en aanvraag doen via het Omgevingsloket. In beschermd stadsgezicht gelden speciale regels. Bij een monument moet u altijd een vergunning aanvragen.

Invoering Omgevingswet

Op dit moment bereiden wij onze website en telefonische dienstverlening voor op de invoering van de Omgevingswet. De informatie die wij nu op de website aanbieden gaat over de situatie tot en met 31 december 2023. De komende tijd zullen wij de informatie op deze website aanvullen.

Wat moet u weten

Welstandsregels

 • Zorg dat uw plan past binnen de regels van de Welstandnota (hoofdstuk 5, dit zijn regels over hoe een gebouw eruit mag zien en of het ontwerp in de omgeving past)
 • In de welstandsnota worden 3 welstandsniveaus genoemd:
 1. Welstandsluwe en gewone gebieden
 2. Bijzondere welstandsgebieden
 3. Beschermde situaties
 • Als u het welstandsniveau van uw gebouw niet weet, kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, team Backoffice, via 14 035 of omgevingsvergunning@hilversum.nl
 • Plannen die bijvoorbeeld in maatvoering, vormgeving en detaillering aan de welstandsregels voldoen worden meestal sneller behandeld

Natuurbescherming

Betrek de buurt (participatie)

 • In Hilversum moet iedereen die een project begint (initiatiefnemers), al in een vroege fase contact opnemen met mensen die in de buurt wonen of er op een andere manier mee te maken hebben (belanghebbenden). Dat heet participatie
 • Het kan bijvoorbeeld gaan om inwoners die een dakkapel willen plaatsen, maar ook om bedrijven die een nieuwe woonwijk willen bouwen
 • Download de handleiding Betrek de buurt (pdf, 256 kb) om te weten wat u moet doen, of wat er van u gevraagd kan worden bij participatie

BLVC-plan

 • Bij grote bouwprojecten met veel gevolgen voor de omgeving stuurt u een BLVC-plan mee met de aanvraag. Dit gaat over maatregelen voor Bereikbaarheid, Leefkwaliteit en Veiligheid tijdens de bouw. En over de Communicatie hierover naar de buurt

Contact

Wat moet u doen

Aanvraag

Gemeente Hilversum
Afdeling Publiekszaken, team Backoffice
Postbus 9900
1201 GM Hilversum

 • Zet geen persoonsgegevens op tekeningen, berekeningen of rapporten om uw privacy te beschermen

Tekeningen

 • De bouwtekeningen moeten voldoen aan de Regeling omgevingsrecht
 • Bekijk een voorbeeldtekening (pdf, 553 kB)
 • Situatietekening (schaal 1:500) met daarop:
  • De grootte van het gebouw en de grond
  • Hoe het gebouw ligt en waar de terreingrenzen en wegen zijn
  • Waar de toegangen tot het terrein zijn
  • De terreinen ernaast en de gebouwen daarop
 • Plattegrond (schaal 1:100) van de verdieping waar de dakkapel wordt gebouwd (een horizontale doorsnede, 1200 mm boven vloerniveau, bestaand en nieuw)
 • Tekeningen van de buitenkant (gevelaanzichten, schaal 1:100, bestaand en nieuw)
 • Langsdoorsnede (schaal 1:100, bestaand en nieuw)
 • Horizontale (schaal 1:5) en verticale (schaal 1:10) details van onderdelen aan de buitenkant van het gebouw, die het uiterlijk bepalen
 • Constructietekeningen met maatvoering van de constructieve delen
 • Foto’s van de bestaande situatie met de gebouwen die ernaast liggen
 • Het materiaal en kleurgebruik

Maatvoering

Maatvoering in millimeter van:

 • Het hoogteverschil tussen de onderkant van de dakkapel en de dakvoet/goot
 • Het hoogteverschil tussen de bovenkant van de dakkapel en de daknok
 • De hoogte van de dakkapel (onderkant dakkapel tot bovenkant dakkapel)
 • De breedte van het dakvlak van het gebouw
 • De breedte van de dakkapel
 • De afstand tussen de zijkanten van de dakkapel en de zijkanten van het dakvlak
 • De hoogte van de bovenkant van de dakkapel, gemeten ten opzichte van het aansluitende terrein
 • De hoogte van de vloerafscheiding bij de dakkapel, gemeten ten opzichte van de aansluitende vloer

Na uw aanvraag

 • Na uw aanvraag ontvangt u een e-mail met een bevestiging
 • Pas als u alle documenten en gegevens aangeleverd heeft, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • Wij behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze periode 1 keer met maximaal 6 weken verlengen
 • Als uw aanvraag niet compleet is, stuurt de gemeente u een mail om de ontbrekende gegevens op te vragen. De tijd die u hiervoor krijgt telt niet mee in de behandelperiode van 8 weken
 • U krijgt het besluit via e-mail. Het besluit wordt ook gepubliceerd op overheid.nl

6 weken bezwaar

 • U en andere personen die met het besluit te maken hebben (belanghebbenden), krijgen na verzending van het besluit nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken
 • U krijgt als aanvrager bericht als er bezwaar is
 • De dag nadat u de vergunning heeft ontvangen mag u op eigen risico beginnen met de activiteiten zolang deze zijn terug te draaien. Het kan zijn dat u op eigen kosten de veranderingen moet terugdraaien als een bezwaar wordt geaccepteerd
 • Meer informatie over het starten met de activiteiten

Melden als u begint

 • U moet altijd melden wanneer u begint met de bouw
 • U doet dit voor de start van de bouw. In de vergunning staat wanneer u dat doet
 • U mailt naar bouwtoezicht@hilversum.nl

Wat kost het

 • Een vergunning voor (ver)bouwen kost 3,4% van de aanneemsom (het bedrag waarvoor een bouwbedrijf het werk doet, zonder btw)
 • Er kunnen extra kosten bij komen, bijvoorbeeld voor afwijken van het bestemmingsplan
 • U vindt de kosten in de legesverordening (vanaf artikel 2.3)
 • U betaalt ook kosten als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt