Raadscommissies

De commissieleden adviseren over voorstellen. U kunt bij een raadscommissie inspreken. In de commissie worden ook onderwerpen met het college besproken.

Wat is een commissie

 • In een commissie zitten raadsleden en commissieleden
 • De commissie kijkt of de aangeleverde documenten duidelijk genoeg zijn om een besluit over te nemen in de raad
 • Op verzoek van het college adviseert de commissie ook over andere onderwerpen die (nog) niet op de raadsagenda komen
 • Fracties kunnen zelf ook een onderwerp op de agenda van de commissie zetten
 • Als er vragen zijn dan worden deze in de commissie gesteld, aan bijvoorbeeld de portefeuillehouder. Dat is de bestuurder die voor dat onderwerp verantwoordelijk is
 • De commissies zijn verdeeld in onderwerpen (4 vakcommissies)
  1. Zorg, Welzijn en Samenleving    
   Portefeuillehouders: Bart Heller, Karin van Hunnik, Gerben van Voorden, Karin Walters
  2. Ruimtelijke Ordening en Projecten
   Portefeuillehouders: Arno Scheepers, Karin Walters
  3. Duurzaamheid en Bereikbaarheid
   Portefeuillehouder: Bart Heller, Karin van Hunnik, Karin Walters
  4. Bestuur en Economie
   Portefeuillehouders: Bart Heller, Karin van Hunnik,  Arno Scheepers, Gerhard van den Top, Karin Walters, Gerben van Voorden
 • Eén keer per vergadercyclus is er een vragenuur. De fracties kunnen dan aan alle collegeleden vragen stellen over onderwerpen die niet op de vergaderagenda staan
 • Voor iedere raadsvergadering zijn 4 commissies. Meestal zijn er 2 commissies op hetzelfde moment op de woensdagavond. Soms is er ook een uitloop naar de donderdag

Vergaderagenda

Bekijk de agenda en vergaderdocumenten

 • U kunt in de vergaderagenda zien waar en wanneer de commissievergaderingen zijn
 • U kunt ook de documenten die op de agenda staan bekijken

Meekijken

In de weken voor de raadsvergaderingen zijn de commissievergaderingen. Bij een commissievergadering kunt u altijd binnenlopen. Op de agenda staat een tijdsplanning. U hoeft niet de hele avond bij de vergadering te blijven. De commissievergaderingen zijn in het Raadhuis van Hilversum.

Uw mening geven (inspreken)

U kunt bij een commissie inspreken. Dat betekent dat u de gemeenteraadsleden en commissieleden, die daar zijn, vertelt hoe u denkt over een onderwerp. U kunt inspreken over de meeste onderwerpen die op de agenda staan. Maar ook over onderwerpen die niet op de agenda staan. Bij een raadsvergadering kunt u niet inspreken.

 • Als u wilt inspreken meldt u zich aan via griffie@hilversum.nl
 • Als u wilt inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat meldt u dit minimaal 24 uur vooraf. Dit doet u via griffie@hilversum.nl
 • Als u een korte presentatie wilt geven over een onderwerp dat niet op de agenda staat dan neemt u contact op met de griffie. De griffie bespreekt met u of en wanneer de de presentatie in de commissie kan komen
 • Er zijn onderwerpen waarover u niet kunt  inspreken. Bijvoorbeeld een lopende vergunningaanvraag. U leest er meer over in het Reglement van Orde
 • U hoeft zich niet aan te melden als u alleen komt kijken en luisteren

Tijdens de vergadering

 • De voorzitter bepaalt wie op welk moment mag spreken
 • U heeft als inspreker maximaal 5 minuten spreektijd. Als er veel insprekers zijn kan de voorzitter beslissen deze tijd in te korten
 • Daarna kunnen de commissieleden u vragen stellen. Deze mag u beantwoorden
 • Als het onderwerp op de agenda staat dan behandelen de commissieleden en de portefeuillehouder hierna het onderwerp. Daarna kunt u nog een korte reactie geven (1 minuut)
 • Tot slot reageert de portefeuillehouder
 • Het verslag van de vergadering is na te lezen op hilversum.bestuurlijkeinformatie.nl

Alternatieven voor inspreken