Haalbaarheidsonderzoek

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning vraagt om een concrete en volledige uitwerking van plannen met de daarbij behorende kosten en tijd. Daarom kan het verstandig zijn om eerst uw plannen aan de gemeente voor te leggen om de haalbaarheid te toetsen.

Wat moet u weten

 • Voor ingewikkelde of grotere plannen adviseert de gemeente om de haalbaarheid te toetsen
 • Uw plannen voorleggen aan de gemeente om de haalbaarheid te toetsen is niet verplicht
 • Het haalbaarheidsonderzoek geeft u inzicht of uw plan/initiatief wenselijk en/of haalbaar is en voorkomt onnodige kosten
 • Als u nog niet zo ver bent dat u een complete vergunningaanvraag kunt indienen, kunt u op 2 manieren de haalbaarheid van uw plan onderzoeken:
 1. Een verzoek om vooronderzoek 
 2. Uw idee verkennen (maatwerkinitiatief) 

Twijfelt u welke manier van onderzoek het beste bij uw plan past? Dan kunt u vooraf altijd even contact met de gemeente opnemen. U vindt onderaan deze pagina de contactgegevens.

Een verzoek om vooronderzoek

U dient een uitgewerkt schematisch plan in. Dit plan heeft: 

 • Schetstekeningen van plattegronden en gevelaanzichten
 • Het programma met de oppervlakte en hoe u denkt deze ruimte te gebruiken
 • Een toelichting op uw plan

U moet bij vooronderzoeken denken aan bijvoorbeeld kleinere bouwwerken zoals dakkapellen, aanbouwen, een concrete wijziging van het gebruik van een bestaand pand. De gemeente onderzoekt of uw plan voldoet aan het omgevingsplan, en of de gemeente daarvan af wil wijken als dat nodig is.  

Als uw plan voldoet aan het omgevingsplan of we zijn bereid om daarvan af te wijken, wordt uw plan getoetst in de Commissie Ruimtelijke kwaliteit en Monumenten (CRK&M) aan de welstandsnota. Als u dat wilt, kunt u de zitting van de commissie bijwonen. Een vooronderzoek wordt slechts één keer getoetst aan het omgevingsplan en één keer behandeld in de CRK+M. Dit betreft een ruimtelijke toets (geen technische). U kunt niet tijdens de behandeling wijzigingen doorvoeren in het plan, daarvoor moet u opnieuw een vooronderzoek aanvragen. We proberen om u binnen 8 weken een schriftelijk eindadvies te geven. Een eindadvies is geen besluit als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Daarom kunt u hieraan geen rechten ontlenen en u kunt er geen bezwaar tegen indienen. U kunt kiezen om een volgend vooronderzoek of een officiële vergunning aan te vragen. 

Uw idee verkennen (maatwerkinitiatief) 

U dient hiervoor een indicatief of alternatief idee in. Het idee bevat:

 • Een omschrijving van uw plan
 • Een onderzoek naar de mogelijkheden van de locatie (en alternatieven)  
 • Indien mogelijk schetstekeningen

U moet bij ideeën verkennen denken aan grotere ontwikkelingen. De eerste stap in de behandeling is dat de gemeente uw idee intern bespreekt. Daarbij zijn adviseurs van diverse vakgebieden aanwezig. Zij geven een eerste concept advies op uw idee. Dat wordt met u gedeeld.

Als uw initiatief niet haalbaar is, hoort u dat direct. Als de gemeente wel kansen ziet om uw idee verder uit te werken, wordt een verkenningstafel georganiseerd. Daar kunt u bij aanwezig zijn om uw (aangepaste) idee met ons te bespreken. Als er draagvlak is voor uw plannen worden ze besproken tijdens een omgevingstafel met alle adviseurs, u en belanghebbenden uit de buurt.  

U krijgt van de gemeente een schriftelijk adviesrichting in de vorm van een tussen- of eindbericht. Een eindbericht is géén toestemming of vergunning. Op basis van dit bericht kunt u kiezen of u een officiële vergunning aanvraagt.

Om de haalbaarheid te onderzoeken kunt u zelf kiezen welk van deze twee processen u wilt doorlopen en werken we samen aan het uitwerken en toetsen van uw plan. Zo zorgen we dat later de behandeling van uw eventuele vergunningaanvraag eenvoudiger en soepeler verloopt. Deze moet u wel zelf aanvragen.  

Wat moet u doen

Wat kost het

 • Voor het behandelen van een haalbaarheidsonderzoek brengen wij kosten in rekening  
 • De kosten verschillen per type haalbaarheidsonderzoek
 • U vindt alle actuele kosten in de Legesverordening (vanaf artikel 2.2), als u zoekt op 'vooronderzoek’ of 'maatwerkinitiatief’
 • U betaalt deze kosten ook als u het verzoek stopt

Betrek de buurt (participatie)

 • Het is verstandig om in een vroeg stadium de omgeving, dus buren en andere belanghebbenden te betrekken bij uw plannen. Dit heet participatie. Dit voorkomt vaak dat in een later stadium bezwaren worden ingediend
 • Het kan bijvoorbeeld gaan om inwoners die een dakkapel willen plaatsen, maar ook om bedrijven die een nieuwe woonwijk willen bouwen
 • U geeft bij het aanvragen van de vergunning aan of u aan participatie heeft gedaan en wat daarvan de resultaten zijn
 • Download de handleiding Betrek de buurt (pdf, 256 kb) voor meer informatie en adviezen

Contact

 • Vragen over de leefomgeving, de Omgevingswet en het Omgevingsloket stelt u aan het Informatiepunt Leefomgeving. Of u neemt contact met de afdeling Publiekszaken, team Backoffice, via 14 035 of via omgevingsvergunning@hilversum.nl

Bekijk ook