Bouwactiviteiten en beschermde planten en dieren

U wilt bouwen, verbouwen of slopen, isoleren, kappen of een uitrit aanleggen. U moet controleren of er op de bouwplek planten of dieren leven die beschermd zijn door de Wet natuurbescherming. Het kan zijn dat u toestemming nodig heeft om aan de slag te mogen. Dit heet een ontheffing of een verklaring van geen bedenkingen. U vraagt dit aan bij uw omgevingsvergunning of direct bij de provincie.

Invoering Omgevingswet

Op dit moment bereiden wij onze website en telefonische dienstverlening voor op de invoering van de Omgevingswet. De informatie die wij nu op de website aanbieden gaat over de situatie tot en met 31 december 2023. De komende tijd zullen wij de informatie op deze website aanvullen.

 • De bescherming van planten en dieren is geregeld in de Wet natuurbescherming
 • Het kan zijn dat in uw gebouw of op de bouwplek beschermde dieren leven. Bijvoorbeeld in spouwmuren, onder dakpannen, in bomen of in gaten en spleten
 • Het is verboden om beschermde dieren te storen, te vangen of te doden. Ook is het verboden hun rust-, verblijf- en nestplaatsen leeg te halen, weg te halen of kapot te maken
 • Beschermde dieren komen vooral voor in gebieden met veel groen en in woningen die voor 1990 gebouwd zijn. Maar ook in andere gebieden en gebouwen kunnen beschermde dieren leven
 • De nesten van bijvoorbeeld vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen zijn altijd beschermd. Ook als de dieren er op moment van controle niet in nesten. Het kan dus zijn dat u niet meteen beschermde dieren ziet of vindt, maar toch een toestemming moet aanvragen om aan de slag te kunnen
 • Ook leefgebieden kunnen beschermd zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat het gebied waar een beschermd dier naar voedsel zoekt, onder de Wet natuurbescherming valt. Ook dan moet u een toestemming aanvragen om bouwactiviteiten te starten
 • Het kan zijn dat om uw gebouw of op de bouwplek beschermde planten groeien. Het is verboden om deze te plukken, snoeien of weg te halen. Als er beschermde planten zijn moet u toestemming aanvragen voordat de bouwactiviteiten starten

Gevolgen

 • Als u geen toestemming vanuit de Wet natuurbescherming heeft, maar toch aan het werk gaat dan worden uw bouwactiviteiten stilgelegd
 • Daarnaast kunt u een proces verbaal (bekeuring) en/of een boete krijgen
 • Dit kan u veel geld kosten

Rekening houden met natuur

 • De gemeente vraagt u met klem om bij alle bouw- en isolatieprojecten rekening te houden met de natuur, ook als dat niet verplicht is
 • U kunt bijvoorbeeld een deel van een spouwmuur toegankelijk laten voor beschermde dieren, een vleermuiskast inmetselen of speciale dakpannen voor mussen plaatsen
 • Hier vindt u meer informatie over natuurinclusief bouwen

Betrek de buurt (participatie)

 • In Hilversum moet iedereen die een project begint (initiatiefnemers), al in een vroege fase contact opnemen met mensen die in de buurt wonen of er op een andere manier mee te maken hebben (belanghebbenden). Dat heet participatie
 • Het kan gaan om inwoners die een dakkapel willen plaatsen, maar ook om bedrijven die een nieuwe woonwijk willen bouwen
 • Download de handleiding Betrek de buurt (pdf, 256 kb) om te weten wat u moet doen, of wat er van u gevraagd kan worden bij participatie

Contact

Wat moet u doen

Onderzoek

 • Voordat u met de bouw- of isolatie-activiteiten begint, controleert u of er op de bouwplek beschermde dieren of planten leven
 • Als u twijfelt dan moet u een natuurexpert (ecoloog) inhuren voor een onderzoek. Zo’n onderzoek heet een ecologische quickscan
 • U kunt aan het werk als de quickscan laat zien dat er geen beschermde dieren of planten voorkomen op de bouwlocatie
 • Als er wel beschermde dieren of planten voorkomen op de bouwlocatie dan kunt u alleen aan het werk als:
  • Uw bouwactiviteiten geen risico vormen voor beschermde dieren en planten
  • U de bouwactiviteiten zo uitvoert dat de planten en dieren er geen last van hebben. Bijvoorbeeld door te wachten tot het vogelbroedseizoen voorbij is
  • Als dit niet kan moet u toestemming vragen
 • Een goede ecologische quickscan geldt als bewijst dat u voldoende hebt gedaan om te onderzoeken of beschermde planten en dieren bedreigd worden
 • Het kan zijn dat de ecologische quickscan niet genoeg informatie oplevert. U moet dan een uitgebreid onderzoek laten doen door experts

Toestemming vragen

Als er beschermde planten of dieren op de bouwplek zijn en u niet aan het werk kunt zonder deze te schade toe te brengen, moet u toestemming aanvragen. Dat kan op 2 manieren:

1. Aanvraag via het Omgevingsloket

U vraagt de toestemming aan bij de gemeente via uw omgevingsvergunning.

 • U wilt bijvoorbeeld een dakkapel plaatsen of een uitrit aanleggen. U vraagt daar een omgevingsvergunning voor aan in het Omgevingsloket
 • U kunt dan onder het kopje 'Aanvullende werkzaamheden' meteen de toestemming aanvragen: ‘Handelingen met gevolgen voor beschermde dieren en planten’
 • De gemeente ontvangt uw aanvraag en vraagt advies op bij de omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)
 • Als OD NHN een positief advies geeft, krijgt u toestemming. Dat heet dan een verklaring van geen bedenkingen (vvgb)
 • Het kan zijn dat er voorwaarden zitten bij de toestemming
 • Als de beschermde planten en dieren wel worden bedreigd dan wordt de toestemming geweigerd. U mag uw bouwactiviteiten niet uitvoeren
 • Let op: als u de vergunningcheck van het Omgevingsloket doet, komt 'Handelingen met gevolgen voor beschermde dieren en planten' niet naar voren. U kunt 'Handelingen met gevolgen voor beschermde dieren en planten' wel tijdens de omgevingsvergunningaanvraag in het Omgevingsloket kiezen

2. Aanvraag provincie via omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

U vraagt direct de toestemming aan bij de provincie via de omgevingsdienst.

 • Het kan zijn dat u geen omgevingsvergunning nodig heeft voor uw bouwactiviteit, u mag bijvoorbeeld omgevingsvergunningvrij verbouwen
 • Of u wilt eerst uitzoeken of u vanuit de Wet natuurbescherming aan de slag mag, en doet later een aanvraag voor een omgevingsvergunning
 • U vraagt dan direct bij de OD NHN toestemming aan. Dit heet een ontheffing
 • U vraagt de ontheffing aan op de website van de omgevingsdienst: het Aanvraagformulier Soortenbescherming
 • Lees de uitleg aanvraag Soortenbescherming

Meesturen aanvraag bij gemeente via Omgevingsloket:

 • Omschrijving van de handelingen die u gaat uitvoeren
 • Doel en waarde van de handelingen die u gaat uitvoeren
 • Voor welke beschermde soorten de vergunning wordt aangevraagd
 • Voor welke handelingen de vergunning wordt aangevraagd
 • Bijlagen (lees de uitleg vergunningaanvraag, bladzijde 28)
  • Activiteitenplan met gebiedsbeschrijving, ecologische gebiedsinventarisatie effectstudie, topografische kaart en onderbouwing waarde van de handelingen
  • Indien van toepassing:
   • Beschrijving maatregelen om de gevolgen van de bouwactiviteiten te verkleinen (mitigerende maatregelen)
   • Beschrijving maatregelen om de gevolgen te herstellen (compenserende maatregelen)

Na uw aanvraag Omgevingsloket

 • Na uw aanvraag ontvangt u een e-mail met een bevestiging
 • Wij behandelen uw aanvraag binnen 24 weken. De gemeente mag deze periode 1 keer met maximaal 6 weken verlengen. U krijgt een e-mail als dit nodig is
 • Als uw aanvraag niet compleet is, stuurt de gemeente u een mail om de ontbrekende gegevens op te sturen. De tijd die u hiervoor krijgt telt niet mee in de behandelperiode van 24 weken
 • Wij maken eerst een ontwerpbesluit. U ontvangt dit ontwerpbesluit via e-mail. Het besluit wordt ook gepubliceerd op officielebekendmakingen.nl

Zienswijze en beroep

 • Iedereen kan zijn mening over het ontwerpbesluit aan de gemeente laten weten. Dit heet een zienswijze
 • U krijgt als aanvrager bericht als de gemeente zienswijzen heeft ontvangen
 • De gemeente neemt daarna het definitieve besluit op uw aanvraag. U en andere personen die met het besluit te maken hebben (belanghebbenden) mogen dan binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechter
 • U kunt na de beroepsperiode van 6 weken beginnen met de activiteiten, maar alleen als er bij de rechter geen voorlopige voorziening is gevraagd. Dat is een speciale regeling die u of een belanghebbende bij de rechtbank kan aanvragen

Wat kost het

 • De kosten verschillen per aanvraag. Zo kost een vergunning voor (ver)bouwen 3,4% van de aanneemsom (het bedrag waarvoor een bouwbedrijf het werk doet, zonder btw)
 • Er kunnen extra kosten bij komen, bijvoorbeeld voor afwijken van het bestemmingsplan
 • U vindt de kosten in de legesverordening (vanaf artikel 2.3)
 • U betaalt ook kosten als de vergunning niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt
 • Een ecologische quickscan ligt kost ongeveer € 850. Er kunnen kosten bij komen voor uitgebreid onderzoek