Omgevingsplan

Vanaf 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. Vanaf deze datum heeft de gemeente een omgevingsplan met de gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan is de opvolger van onder andere de bestemmingsplannen.

Wat is de Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 is er één wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en verblijven. De Omgevingswet. Deze nieuwe wet geldt voor het hele grondgebied van Nederland. De Omgevingswet bundelt de regels voor alles wat je buiten ziet, hoort en ruikt.  Bijvoorbeeld: milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. In deze animatie krijgt u een korte uitleg over de Omgevingswet.

Wat staat er in het omgevingsplan

Het omgevingsplan is de opvolger van (onder andere) bestemmingsplannen. De inhoud van deze bestemmingsplannen wordt op 1 januari 2024 opgenomen in het omgevingsplan. Ook gaan de komende jaren een aantal regels uit verordeningen op in het omgevingsplan, waaronder een groot deel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarnaast is een deel van voormalige rijksregels terecht gekomen in het omgevingsplan. Dit alles samen zijn de regels voor de fysieke leefomgeving.

De regels uit het omgevingsplan zijn te bekijken via het Omgevingsloket. U kunt dan zoeken op een kaart en per locatie zien welke regels er gelden. In deze animatie krijgt u uitleg over het nieuwe Omgevingsloket.

De gemeente heeft op 1 januari 2024 automatisch een omgevingsplan: dat heet een omgevingsplan van rechtswege. Dit omgevingsplan is een tijdelijk deel. De gemeente zet dit deel stapsgewijs om tot een volledig omgevingsplan, dat uiterlijk in 2032 gereed is. In deze animatie krijgt u uitleg over het omgevingsplan en afwegingsruimte.

Hoe kan ik afwijken van een omgevingsplan

Afwijken van een Omgevingsplan gaat anders dan bij het afwijken van een bestemmingsplan. De Omgevingswet introduceert het begrip ‘omgevingsplanactiviteit’. De buitenplanse omgevingsplanactiviteit is een activiteit die niet voldoet aan de regels in het omgevingsplan. Een buitenplanse omgevingsplanactiviteit betreft dus een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het verboden is deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan of het is een andere (dan in de Omgevingswet zonder vergunning verboden) activiteit die in strijd is met het omgevingsplan.

Met een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit kan worden afgeweken van de regels die in het omgevingsplan zijn opgenomen. Deze veranderingen zijn niet in alle gevallen even groot. Maar het is wel goed om hierover op tijd informatie te vinden. Dit geldt vooral voor grotere afwijkingen, zoals ontwikkellocaties voor woningbouw. Bij grote afwijkingen moet een inwoner of ondernemer een keuze maken over de manier waarop hij wil gaan afwijken van het omgevingsplan.  

Een nieuw plan indienen  

Als u bezig bent met de voorbereidingen van een concreet plan, dan kunt u een aanvraag voor een omgevingsplanactiviteit (hierna: OPA) doen. Als de aanvraag niet binnen het omgevingsplan past dan kunt u een aanvraag voor een Buitenplanse Omgevingsplanactiviteit (hierna: BOPA) doen.  

OPA of BOPA

Voordat u de aanvraag indient gaan we graag met u in overleg. Zodat we kunnen nagaan of het om een OPA of een BOPA gaat. Bij het indienen van een BOPA-aanvraag moet een 'goede onderbouwing van de effecten op de fysieke leefomgeving' (hierna: GoFlo) ingediend worden. Wij raden aan deze voorbereidingen nu al te starten omdat het opstellen van een GoFlo waarschijnlijk meer tijd in beslag zal nemen. Een BOPA heeft normaal gesproken een proceduretijd van 8 weken. Als er een advies nodig is van de gemeenteraad (in sommige gevallen is dit zo) zal dit waarschijnlijk leiden tot vertraging. Bij complexe projecten kan ervoor worden gekozen om een uitgebreide procedure te doorlopen waarbij eerst een ontwerp-besluit ter inzage wordt gelegd om zienswijzen te verzamelen.

Adviesrecht van de raad  

Onder de Omgevingswet is het college bevoegd om omgevingsvergunningen te verlenen voor activiteiten die passen binnen het omgevingsplan maar ook voor de gevallen die niet passen binnen het omgevingsplan (de buitenplanse omgevingsplanactiviteit). Voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit heeft de gemeenteraad gevallen aangewezen waarin een bindend advies nodig is van de raad om af te wijken van het omgevingsplan. Hier vindt u het besluit van de raad over haar adviesrecht, met daarin benoemd de gevallen waarin zij adviesrecht heeft.

Participatie

De Omgevingswet zorgt ervoor dat u in veel gevallen kunt meepraten over plannen die in uw buurt worden ontwikkeld. Dat noemen we participatie. Het kan gaan om initiatieven van bijvoorbeeld uw buren, van ontwikkelaars of plannen van de overheid (gemeente, waterschap, provincie en Rijk). Gemeente Hilversum stimuleert dat u actiever (en eerder) wordt benaderd om mee te denken. Op welke manier dat gebeurt kan verschillen. Deze animatie legt de regels voor participatie uit die in de Omgevingswet staan.

Contact

Voor informatie en vragen neemt u contact op met 14 035