Bestemmingsplan

Elk stuk grond en gebouw in Hilversum heeft een bestemmingsplan. Hierin staat waarvoor de grond of het gebouw gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld wonen, bedrijven, wegen of groen. Als u een huis gaat bouwen, kopen of huren kan het belangrijk zijn de bestemming van het gebied te weten.

Wat moet u weten

In een bestemmingsplan staat:

 • Wat mag er in een gebied worden gebouwd of verbouwd
 • Hoe mogen de grond en gebouwen worden gebruikt
 • Waar mogen woningen, winkels, bedrijven en horeca zijn
 • Welke grond is bedoeld voor wegen en groen

Bestemmingsplan bekijken

 • Bestemmingsplannen worden bekendgemaakt via berichten over uw buurt en in de Gooi en Eembode
 • U kunt de geldende bestemmingsplannen bekijken. U kunt op adres zoeken
 • Een bestemmingsplan bestaat uit één of meerdere kaarten (verbeelding), regels en een uitleg (toelichting)

Hoe ontstaat een bestemmingsplan

Voorontwerpbestemmingsplan

 • Een voorontwerpbestemmingsplan kunt u 6 weken bekijken
 • Iedereen kan tijdens deze 6 weken schriftelijk of mondeling reageren via een inspraakreactie
 • Inspraak betekent dat iedere inwoner kan reageren op een plan of verzoek
 • De gemeente bepaalt of inspraak mogelijk is

Ontwerpbestemmingsplan

 • De gemeente verwerkt de reacties die zijn binnengekomen. Er komt een 'ontwerpbestemmingsplan'
 • Een ontwerpbestemmingsplan kunt u 6 weken bekijken. We leggen het ontwerp ter inzage
 • Iedereen kan tijdens deze 6 weken schriftelijk of mondeling een zienswijze (mening) geven
 • In de bekendmaking van het ontwerpbesluit of ontwerpplan ziet u hoe u een zienswijze geeft

Vastgesteld bestemmingsplan

 • De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast binnen 12 weken na de periode van inzage
 • Bij het vaststellen legt de gemeenteraad uit hoe de gemeente met de zienswijzen is omgegaan
 • Mensen die een zienswijze hebben gegeven, mogen dit toelichten tijdens de raadsinformatieavond
 • Tijdens een periode van 6 weken kunnen belanghebbenden in beroep gaan bij de Raad van State. Dus iemand die zelf met het bestemmingsplan te maken heeft

Geldend bestemmingsplan

 • Als de gemeenteraad het bestemmingsplan definitief heeft vastgesteld, kan er niets meer aan het bestemmingsplan worden veranderd. Het is dan het geldende (vigerende) bestemmingsplan
 • U kunt niet meer in beroep gaan
 • Iedereen moet zich houden aan de regels van het geldende bestemmingsplan

Afwijken van het bestemmingsplan

U wilt een pand of gebouw op een andere manier gebruiken dan in het bestemmingsplan staat. Vraag dan een vooronderzoek aan. De gemeente bekijkt of uw bouwplan past in het bestemmingsplan en zo niet, of we een procedure kunnen starten om af te wijken van het bestemmingsplan.