Bouwen in de stad (BLVC-plan)

U wilt een bouw- of sloopproject uitvoeren dat overlast veroorzaakt. Controleer of u een BLVC-plan moet insturen. In het BLVC-plan staat wat de gevolgen van een project zijn voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Ook staat in het plan hoe de communicatie zal gaan.

Wat moet u weten

 • In het BLVC-plan legt u uit wat de gevolgen van uw project zijn voor:
  • Bereikbaarheid (B)
  • Leefbaarheid (L)
  • Veiligheid (V)
  • En hoe u die gevolgen laat weten via Communicatie (C) aan de mensen die vlak bij het project wonen
 • Het BLVC-plan is het verplichte Bouwveiligheidsplan aangevuld met een communicatiehoofdstuk. Vooral belangrijk als het project bijvoorbeeld gevoelig ligt en u veel reacties uit de buurt verwacht
 • In het BLVC-plan maakt u vooraf een overzicht van de mogelijke overlast voor de omgeving van het project. U laat zien hoe u zorgt voor zo weinig mogelijk overlast
 • Opdrachtgevers, architecten of bouwers kunnen een BLVC-plan insturen

Wanneer nodig

Als minimaal 1 van de volgende situaties geldt, is een BLVC-plan nodig:

 • Er gaan grote sloopactiviteiten vooraf aan de bouw
 • U verwacht veel overlast voor de omgeving (zoals geluids-, trillings-, stank- of stofoverlast)
 • Het is een lang bouwproject (bijvoorbeeld 3 maanden of langer)
 • Het is een groot project met grote invloed op de omgeving
 • Het project ligt in dichtbebouwd gebied (zoals het gebied binnen de binnenring)
 • Het project zorgt voor slechtere bereikbaarheid voor omwonenden (zoals een afsluiting van de weg, overlast voor een busroute, veel bouwverkeer, beperking van de doorgang van (hoofd)wegen, een omleidingsroute)

Contact

Wat moet u doen

 • Download het standaard BLVC-formulier en vul het in
 • Als u liever een een eigen sloop- en/of bouwveiligheidsplan maakt moet dit voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Vul uw eigen plan aan met een communicatieplan en geef extra uitleg over de BLVC-maatregelen die u neemt

Insturen

 • In de aanvraagfase stuurt u het BLVC-ontwerpplan in via het Omgevingsloket
 • Minimaal 3 weken voordat de bouw start, moet het definitieve BLVC-plan bij de bouwinspecteur zijn, met alle gevraagde stukken
 • De gemeente controleert het BLVC-plan
 • U stuurt per fase van uw project een versie van het BLVC-plan:
  • In de eerste fase maakt u een grove opzet van het BLVC-plan. U heeft contact met de behandelaar vooronderzoek en/of de omgevingsregisseur
  • In de aanvraagfase maakt u het BLVC-ontwerpplan en heeft u contact met de behandelaar vooronderzoek en/of de omgevingsregisseur
  • Bij de voorbereiding van de bouw of sloop is het BLVC-plan klaar en heeft u contact met de bouwinspecteur
  • Tijdens de uitvoering van het project is het BLVC-plan in werking en heeft u contact met de bouwinspecteur

Meesturen

 • Tekening op schaal van de ligging van bouw- of sloopgebied en de wegen en bouwwerken eromheen (woningen, bedrijven, instellingen, sociale organisaties)
 • Situatietekening van de bouw of sloop. Daarop moet in ieder geval staan:
  • Toegang, afscheiding en afsluiting van de bouwplaats
  • Aan- en afvoerwegen
  • Laad-, los- en hijszones
  • Bouwveiligheidszone (BVZ). De BVZ volgt de omtrek van het te bouwen of slopen voorwerp en valt altijd binnen het bouwterrein. De zone moet slachtoffers door vallende voorwerpen voorkomen. Publiek mag hier niet komen
  • Gevarenzone bouwverkeer
  • Plaats van de bouwketen, machines, werktuigen en ander hulpmateriaal
  • Plaats van opslag van materialen
  • Aanwezige leidingen
  • Bereikbaarheid bluswater- en andere veiligheidsvoorzieningen
 • Gegevens en documenten over de bouw- of sloopmanier die gebruikt wordt:
  • Welke bouwmaterialen
  • Welk materieel, bijvoorbeeld heftrucks, hoogwerkers, hijskranen
  • Welke hulpmiddelen
  • Welke beveiligingsmiddelen
 • Tijdsplanning, faseringsplan en planning van leveringen
 • Verkeersplan met verkeersmaatregelen
 • Communicatieplan
 • Als u een opslagtank plaatst (bijvoorbeeld voor brandstof): keuringscertificaat
 • Als u veel geluidsoverlast verwacht: rapport akoestisch onderzoek
 • Als u veel overlast door trillingen verwacht: rapport van trillingenonderzoek

Zie voor meer informatie artikel 8.7 van het Bouwbesluit

Er kunnen meerdere vergunningen, vrijstellingen of ontheffingen nodig zijn. Houd rekening met de tijd die voor de behandeling daarvan nodig is.