Programmasubsidie welzijn en zorg

Iedere organisatie kan geld (subsidie) aanvragen om activiteiten te organiseren die Hilversum socialer maken. U helpt actieve inwoners die zich vrijwillig inzetten voor elkaar, de wijk en de gemeente. U vraagt de subsidie op z'n laatst 13 weken voor het begin van de activiteit aan.

Wat moet u weten

 • Iedere organisatie in Hilversum kan een programmasubsidie welzijn en zorg aanvragen
 • Als uw organisatie door het college van B en W is aangewezen als onderdeel van de basisinfrastructuur welzijn en zorg, kunt u ook een basissubsidie welzijn en zorg aanvragen. De basissubsidie is voor het betalen van vaste kosten, zoals personeel en uw gebouw
 • De programmasubsidie is voor activiteiten die de sociale verbinding in wijken en buurten sterker maakt. De nadruk ligt op vrijwilligerswerk, buurthuizen en het onderdeel Begeleiding in de Wijk

Vrijwilligerswerk

De programmasubsidie kan gebruikt worden voor hulp aan vrijwilligers die andere Hilversummers helpen. Bijvoorbeeld:

 • Eenzaamheid voorkomen en bestrijden
 • Praktische klussen doen (boodschappen, klussen in en om huis)
 • Mantelzorg
 • Armoede en schulden voorkomen en tegengaan (hulp bij financiën en administratie)

Buurthuizen

Buurthuizen zijn belangrijk voor kwetsbare bewoners van een wijk. De programmasubsidie is bedoeld voor:

 • Activiteiten in buurthuizen
 • Het zelfstandig onderhouden van buurthuizen (zelfbeheer)

Begeleiding in de Wijk

Begeleiding in de Wijk is een apart onderdeel van de programmasubsidie welzijn en zorg. Dit kan alleen  worden aangevraagd door organisaties die een samenwerking met elkaar aangaan (samenwerkingsverband). Dit wordt uitgelegd in de Subsidieregeling Begeleiding in de Wijk, onder Artikel 1 Begripsomschrijvingen, deel N.

Het doel van Begeleiding in de Wijk is:

 • Hulp bieden die makkelijk bereikbaar is en geleverd wordt dicht bij de plek waar de mensen wonen
 • Voorkomen dat problemen bij inwoners zich opstapelen en erger worden
 • Samenwerking tussen professionele organisaties en vrijwilligers verbeteren waardoor inwoners zichzelf en elkaar beter kunnen helpen
 • Problemen oplossen zodat er minder maatwerkvoorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aangevraagd hoeven worden

Zinvolle daginvulling

De subsidie zinvolle daginvulling is bedoeld voor het organiseren van activiteiten voor kwetsbare Hilversummers van 18 jaar of ouder. Deze activiteiten moeten bijdragen aan een zinvolle daginvulling op basis van ontmoeten, meedoen of meewerken en vinden onder begeleiding plaats. Meer informatie op de pagina Subsidie zinvolle daginvulling.

Beoordeling

Contact

Wat moet u doen

 • U stuurt de aanvraag op z'n laatst 13 weken voor het begin van de activiteit in

Meesturen

 • Aanvraagformulier programmasubsidie (pdf, 116 kB). Download dit formulier en vul het helemaal in
 • Activiteitenplan met daarin:
  • Een beschrijving van de activiteiten
  • De doelen en resultaten die u wilt bereiken
 • Begroting met de kosten en een dekkingsplan:
  • Personeelskosten
  • Algemene kosten/organisatiekosten
  • Huisvestingskosten (alleen als kunt laten zien dat deze kosten noodzakelijk zijn)
  • Activiteitenkosten
  • Inkomsten: verdeeld in de verschillende soorten, zoals subsidie gemeente, inkomsten uit verhuur, deelnemersbijdragen of fondsen
  • Reserves
 • Als de subsidie per boekjaar wordt gegeven moet u de grootte van de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag aangeven. Een egalisatiereserve is bedoeld om kosten te dekken die u eens in de zoveel tijd maakt. Bijvoorbeeld onderhoud van uw gebouw
 • Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt, moet u de volgende bijlagen meesturen:
  • Kopie van de oprichtingsakte en de statuten van de rechtspersoon (stichting of vereniging) die de aanvraag instuurt
  • Bewijs van inschrijving van deze rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel
  • Jaarverslag en jaarrekening met balans van het voorgaande boekjaar
 • Als u subsidie aanvraagt voor Begeleiding in de Wijk, moet u ook de volgende documenten meesturen:
  • Een beschrijving van governance. Dit is een uitleg hoe toezicht op de samenwerking is geregeld en hoe ervoor gezorgd wordt dat de samenwerking goed bestuurd wordt
  • Een verklaring van alle organisaties die met elkaar samenwerken die laat zien dat:
   • Alle deelnemers het ermee eens zijn dat 1 partij de hoofdaanvrager is. Dit heet de penvoerder
   • Alle deelnemers het ermee eens zijn dat de penvoerder de inhoudelijke en financiële verantwoording doet
   • Alle deelnemers het ermee eens zijn dat de penvoerder betalingen mag doen, betalingen mag ontvangen en terugbetalingen mag doen als er subsidie overblijft

Na uw aanvraag

 • Pas als u alle documenten en gegevens heeft ingestuurd, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • U ontvangt binnen 13 weken na de aanvraagdatum een beslissing
 • U ontvangt het besluit van de gemeente (beschikking) via de mail