Subsidie zinvolle daginvulling

De subsidie zinvolle daginvulling is bedoeld voor het organiseren van activiteiten voor kwetsbare Hilversummers van 18 jaar of ouder. Deze activiteiten moeten bijdragen aan een zinvolle daginvulling op basis van ontmoeten, meedoen of meewerken en vinden onder begeleiding plaats. Voorwaarde is dat de activiteit in de wijk of buurt is georganiseerd en onder begeleiding plaatsvindt. Voorbeelden van activiteiten zijn: samen koken, klussen of tuinieren.

Wat moet u weten

 • U vraagt de subsidie voor 2025 uiterlijk 31 maart 2024 aan
 • De doelgroep van deze activiteiten zijn inwoners van de gemeente Hilversum met een beperking en/of chronische en/of psychosociale problemen en die (potentieel) ondersteuning nodig hebben bij het participeren in de samenleving en/of bij het zelfredzaam blijven of worden en voor wie een algemene voorziening voldoende passend is
 • De subsidie is bedoeld voor activiteiten die in de plaats komen van de lichte vorm van dagbesteding die nu nog op WMO-indicatie ingezet wordt
 • Activiteiten die vallen onder Ontmoeten en Meedoen moeten passen bij de ondersteuningsbehoefte van de inwoner. En de activiteit moet de zelfredzaamheid en regie bevorderen, behouden of compenseren
 • Voor de activiteit Meewerken geldt dat de activiteit begeleiding en ondersteuning biedt richting (vrijwilligers)werk

De subsidie kan gebruikt worden voor: 

 • Activiteiten en de noodzakelijke professionele ondersteuning die nodig is om de activiteiten aan te bieden en vrijwilligers te ondersteunen
 • Deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers die de activiteiten mede gaan begeleiden
 • De door vrijwilligers te maken onkosten verbonden aan de inzet voor de activiteiten
 • Noodzakelijk vervoer van en naar de locatie van de activiteiten voor deelnemers die niet op eigen kracht vervoer kunnen regelen en geen gebruik kunnen maken van collectief vraagafhankelijk vervoer of een andere bestaande vervoersvoorziening
 • Organisatie- en exploitatiekosten die gemaakt moeten worden om de activiteit aan te kunnen bieden

Beoordeling

Contact

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de subsidiecoördinator via subsidies@hilversum.nl of bellen met 14 035.

Wat moet u doen

 • Download het aanvraag- en activiteitenformulier (PDF, 225 KB) en vul het formulier in
 • Begroting met alleen de kosten die verband houden met het aanbieden van de activiteit en een dekkingsplan:
  • Personeelskosten, uitgesplitst per persoon
  • Algemene kosten/organisatiekosten 
  • Huisvestingskosten (alleen als u kunt aantonen dat deze kosten noodzakelijk zijn)
  • Activiteitenkosten
  • Inkomsten verdeeld in de verschillende soorten, zoals subsidie gemeente, inkomsten uit verhuur, deelnemersbijdragen of fondsen
  • Vrijwilligerskosten 
  • Vervoerskosten 
 • Als de subsidie per boekjaar wordt gegeven moet u de grootte van de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag aangeven. Een egalisatiereserve is bedoeld om kosten te dekken die u eens in de zoveel tijd maakt. Bijvoorbeeld onderhoud van uw gebouw
 • Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt, moet u de volgende bijlagen meesturen:
  • Kopie van de oprichtingsakte en de statuten van de rechtspersoon (stichting of vereniging) die de aanvraag instuurt
  • Bewijs van inschrijving van deze rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel
  • Jaarverslag en jaarrekening met balans van het voorgaande boekjaar
 • Als u namens meerdere rechtspersonen aanvraagt moet u ook de volgende documenten meesturen:
  • Een verklaring van alle organisaties die met elkaar samenwerken die laat zien dat:
   • Alle deelnemers het ermee eens zijn dat één partij de hoofdaanvrager is. Dit heet de penvoerder
   • Alle deelnemers het ermee eens zijn dat de penvoerder de inhoudelijke en financiële verantwoording doet
   • Alle deelnemers het ermee eens zijn dat de penvoerder betalingen mag doen, betalingen mag ontvangen en terugbetalingen mag doen als er subsidie overblijft

Na uw aanvraag

 • Pas als u alle documenten en gegevens heeft ingestuurd, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • U ontvangt binnen 13 weken na uw aanvraag een besluit
 • U ontvangt het besluit van de gemeente (beschikking) via e-mail