Geld voor kinderopvang bij scholing of re-integratie

U krijgt kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, maar dit is niet genoeg. Als u onderwijs volgt of aan het re-integreren bent, dan kunt u misschien extra geld krijgen van de gemeente. Dit heet vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang.

Wat moet u weten

 • U kunt met deze regeling alleen extra geld krijgen als u recht heeft op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst
 • Als u een ziekte of beperking heeft en daardoor kinderopvang nodig heeft, dan kunt u misschien geld krijgen via de regeling voor extra geld kinderopvang bij ziekte of beperking
 • Kinderopvang is dagopvang (kinderen 0 tot 4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen 4 tot 12 jaar). Dit kan ook een gastouder zijn

Voorwaarden

U kunt een aanvraag doen als 1 van deze dingen voor u geldt:

 • U bent op zoek naar werk of u volgt een re-integratietraject. Re-integreren is het terugkeren naar een baan nadat u langer tijd werkloos of ziek bent geweest, en:
  • U krijgt een uitkering vanuit:
   • Participatiewet (PW: bijstand) of
   • Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) of
   • Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) of
   • Algemene nabestaandenwet (Anw)
 • U bent 17 jaar of jonger, u volgt een opleiding en u krijgt een bijstandsuitkering (of zou een bijstandsuitkering kunnen ontvangen)
 • U volgt een inburgeringscursus volgens de Wet Inburgering en u krijgt een bijstandsuitkering
 • U heeft geen recht op een uitkering, u staat ingeschreven bij het UWV en u volgt een re-integratietraject
 • U volgt een opleiding en u krijgt een uitkering vanuit de Wet Studiefinanciering 2000 (WSF) of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en studiekosten (WTOS)
 • U heeft een inkomen uit werk en u ontvangt ook een bijstandsuitkering
 • U kreeg een uitkering vanuit de PW, IOAW, IOAZ of Anw, maar deze is gestopt omdat u werk heeft gevonden. U heeft een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm die voor u geldt

Wat moet u doen

 • Als u een bijstandsuitkering krijgt en aan de voorwaarden voldoet, kunt u het aanvraagformulier van uw klantmanager krijgen
 • Als u geen bijstandsuitkering krijgt, maar wel aan de voorwaarden voldoet, kunt u het aanvraagformulier aanvragen via juniorklantmanagers@hilversum.nl
 • U stuurt het ingevulde formulier naar de gemeente. Een postzegel is niet nodig:
  Gemeente Hilversum
  Antwoordnummer 1199
  1200 VB Hilversum

Meesturen

 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs. Let op: geen rijbewijs
 • Overzicht van uw inkomen van de laatste 3 maanden
 • Zo compleet mogelijk overzicht van uw bezit en schulden
 • Als u schuldhulpverlening krijgt, stuur dan ook de berekening van het vrij te laten bedrag mee. Dit is het bedrag wat u over heeft om van te leven
 • Kopie van afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de laatste 2 maanden. Ook van uw minderjarige kinderen

Na uw aanvraag

 • Als u het aanvraagformulier en alle gevraagde documenten heeft ingeleverd, dan besluit de gemeente zo snel mogelijk. Dit duurt maximaal 8 weken
 • U krijgt een brief met de beslissing. Daarin staat of u geld krijgt en zo ja, hoeveel
 • Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u contact opnemen met degene die uw aanvraag beoordeeld heeft
 • U kunt ook direct bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente

Contact