Privacyverklaring Sociaal Plein

Deze privacyverklaring geeft extra informatie over hoe het Sociaal Plein omgaat met uw persoonsgegevens. Daarnaast leggen wij u uit wat hierin uw rechten zijn.

De gemeente Hilversum heeft de taak om zorg en ondersteuning te bieden aan Hilversummers op het gebied van participatie, zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. Dit staat vast in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), Participatiewet, Jeugdwet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Hiervoor kunnen we uw persoonsgegevens verwerken. Wij hebben de taak om goed met deze informatie om te gaan. Hoe wij dat doen staat in het Privacy Beleid 2020-2024. Hierin staan de algemene eisen.

Deze privacyverklaring geeft extra informatie over hoe het Sociaal Plein omgaat met uw persoonsgegevens. Daarnaast leggen wij u uit wat hierin uw rechten zijn.

Voor welke doelen gebruiken wij uw gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor bijvoorbeeld:

  • Het afhandelen van aanvragen en voorzieningen of het betalen van uitkeringen
  • Om een voorziening, diensten en /of producten aan u te leveren
  • Om u te bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om u te vertellen over wijzigingen van onze diensten en producten

Voor een aantal van onze taken werken wij samen met andere organisaties. Denk aan de inzet van zorgaanbieders bij de Wmo.

Geautomatiseerde besluitvorming

Op individuele aanvragen vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Er is altijd sprake van een menselijke toetst. 

Hoe gaan we met uw persoonsgegevens om

Wij gaan goed en vertrouwelijk met uw gegevens om. Uw gegevens zijn goed beveiligd. Door het nemen van passende maatregelen gaan wij misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen. Het zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens is een taak van al onze medewerkers. Zij zijn ook verplicht tot geheimhouding. Uw gegevens worden door de medewerkers verwerkt als dat nodig is voor het uitvoeren van hun taak.

Het College van B en W is in de meeste gevallen de verantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Met organisaties die onze opdracht uw gegevens verwerken, maken we schriftelijke afspraken. Hiermee zorgen we dat zij op hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid omgaan met uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerkingen.

Deze maatregelen zijn vastgelegd in de Baseline informatiebeveiliging overheid (BIO). De BIO is opgenomen in het informatie- beveiligingsbeleid.

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de gemeente Hilversum houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Deze functionaris controleert onder andere of wij aan de privacywetgeving voldoen. De FG is bereikbaar via e-mail.

Persoonsgegevens verwerkt door het Sociaal Plein

Het Sociaal Plein gebruikt persoonsgegevens van inwoners, ook van minderjarigen.

Persoonsgegevens die wij gebruiken zijn onder andere naam, geboortedatum, adres, financiële gegevens, Burgerservicenummer en/of bijzondere persoonsgegevens als dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid. Wij verzamelen en gebruiken deze persoonsgegevens voor speciale doelen, die afgestemd zijn op onze taken, bevoegdheden en verplichtingen. Het hangt van de specifieke verwerking af welke persoonsgegevens van welke betrokken personen worden verwerkt en voor welk doel we dat doen.

De verwerking van bijvoorbeeld gegevens over uw gezondheid zijn door de wetgever extra beschermd. Deze gegevens verwerken wij alleen als deze nodig zijn om onze taken uit te voeren en er uit wetgeving blijkt dat we deze mogen gebruiken. 

Voorbeeld: Uw inkomensgegevens hebben wij nodig als u een uitkering van ons ontvangt. Inkomsten moeten we verrekenen met de uitkering. Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een Wmo-voorziening, zoals individuele begeleiding, worden gegevens over uw gezondheid verwerkt.

Geanonimiseerde persoonsgegevens

Om onze diensten te verbeteren en voor het uitleggen van ons beleid stellen we

managementrapportages op, voeren we wetenschappelijk onderzoek, statistiek en/of een klanttevredenheidsonderzoek uit. Hierin worden alleen gegevens verwerkt zonder naam.

Wettelijke basis

Als het nodig is om persoonsgegevens over u en uw en gezins- en persoonlijke situatie te verwerken en met elkaar uitwisselen, houden medewerkers van de gemeente zich aan plichten die de gemeente heeft om de persoonsgegevens te beschermen.

De wettelijke basis die nodig is om persoonsgegevens te kunnen verwerken heet een grondslag. Het Sociaal Plein verwerkt alleen persoonsgegevens op basis van de wettelijke grondslagen die genoemd zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG (UAVG) en sectorale wetten in het sociaal domein.

Op basis van deze wetten kunnen wij rechtsmatigheidsonderzoeken en fraudeonderzoeken uitvoeren. Dat kan betekenen dat wij controleren of de steun die u ontvangt volgens de wet klopt. Wij doen dit alleen volgens de richtlijnen van de wetgeving die geldt en verwerken daarbij niet meer gegevens dan nodig is.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Wij bewaren uw gegevens alleen zolang dit nodig is voor de diensten die geleverd worden of zo lang de wettelijke termijn dit bepaalt. Wij houden ons hierbij aan de selectielijsten van de Archiefwet 1995.

Uw rechten

Als inwoner of belanghebbende kunt u uw rechten bij het Sociaal Plein uitoefenen. Dit betekent dat u een verzoek mag indienen om uw persoonsgegevens in te zien.

U mag ook een verzoek aanvragen om uw persoonsgegevens te corrigeren, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken. Als toestemming de grondslag van de verwerking van persoonsgegevens is geweest, kunt u deze intrekken. Tot slot kunt u in bepaalde gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente Hilversum.

U kunt uw verzoek indienen bij uw contactpersoon van het Sociaal Plein.

Na ontvangst van uw verzoek, krijgt u binnen één maand een antwoord. Wij mogen u vragen uw verzoek verder te omschrijven. In sommige gevallen mogen wij de reactietermijn verlengen naar twee maanden. In een aantal gevallen mag het Sociaal Plein uw verzoek (gedeeltelijk) weigeren, bijvoorbeeld omdat het om gegevens van anderen gaat. Verder is het verwijderen van gegevens niet altijd mogelijk. Wij hebben onder andere te maken met wettelijke bewaartermijnen.

Toegang tot persoonsgegevens

U krijgt alleen toegang tot uw persoonsgegevens als u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Als bijvoorbeeld uw partner ook een verzoek wilt doen, wordt dit verzoek los van elkaar behandeld.

Gegevensbescherming in het domein werk, zorg, schulden en Jeugdhulp

Waarom gebruiken wij uw gegevens? Hiervoor zijn er per domein verklaringen samengesteld. Hierin staat hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, zoals het de soort gegevens, de doelen en met wie wij de gegevens delen.

Vragen of contact

Komt u er niet met ons uit? Dan kunt u ook een klacht of tip indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van deze privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring voor het Sociaal Plein van de gemeente Hilversum. Deze privacyverklaring kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Deze versie is opgesteld op 11 juni 2021.