Privacyverklaring Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

Deze privacyverklaring geeft extra informatie over hoe het Sociaal Plein omgaat met uw persoonsgegevens bij het uitvoeren van taken binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast leggen wij u uit wat hierin uw rechten zijn.

Wat moet u weten

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Het gaat hierbij om ondersteuning bij de zelfredzaamheid en participatie van de inwoner, maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Wij werken voor maatschappelijke ondersteuning samen met verschillende organisaties. Om dit mogelijk te maken, gebruikt en deelt de gemeente persoonsgegevens.

Bij ondersteuning, om ervoor te zorgen dat de zelfredzaamheid en participatie van de inwoner vergroot wordt, kun je denken aan hulpmiddelen of zorg op het gebied van:

 • wonen
 • vervoer
 • huishoudelijke hulp
 • begeleiding en dagbesteding

Als voorwaarde geldt dat de inwoner niet zelf, dan wel met behulp van zijn sociale netwerk, in staat is om zijn beperkingen met betrekking tot het zelfstandig wonen en/of deelname aan het maatschappelijke verkeer te stoppen.

Maatschappelijke opvang is bedoeld voor dak- en thuislozen met psychosociale en/of veiligheidsproblemen, die behalve onderdak ook begeleiding nodig hebben. Daarnaast is er passantenopvang voor daklozen die een binding met Hilversum hebben.

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen vanaf 18 jaar met (langdurige) psychiatrische en/of psychosociale problemen. Zij kunnen (nog) niet helemaal zelfstandig wonen en functioneren binnen de samenleving. Beschermd wonen biedt hen wonen met toezicht en begeleiding.

Voor welke doelen gebruiken wij persoonsgegevens

Wij gebruiken persoonsgegevens om ondersteuning vanuit de Wmo 2015 te kunnen toekennen, monitoren en bijhouden. Hieronder valt ook het bewaken van de wachtlijsten.

Wij gebruiken persoonsgegevens onder andere als dat noodzakelijk is voor:

 • toeleiding naar zorg
 • beantwoorden van klantvragen en vastleggen van contactmomenten
 • uitvoeren van een intake
 • opstellen van een trajectplan
 • opstellen en versturen van een beschikking
 • verzorgen van uitbetalingen van een persoonsgebonden budget
 • onderzoek naar rechtmatig gebruik van een toegekend persoonsgebonden budget
 • vaststellen en laten betalen van een eigen bijdrage als die geldt
 • vaststellen of de gemeente financieel verantwoordelijk is voor de zorg en ondersteuning
 • vergoeden van kosten aan zorgaanbieders voor verleende zorg

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens

Voor de dienstverlening in het kader van de maatschappelijke ondersteuning verwerken wij – voor zover nodig  - persoonsgegevens van onder andere de volgende personen:

 • Aanvrager
 • Huisgenoten
 • Contactpersoon
 • Mantelzorger(s)
 • Gezaghebbende
 • Curator of wettelijke vertegenwoordiger

Welke gegevens gebruiken wij

Wij gebruiken verschillende categorieën persoonsgegevens. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld naam en adres, of gegevens over gezondheid van de inwoner. Ook van huisgenoten of mantelzorgers kunnen wij deze gegevens gebruiken, als dat belangrijk is voor de ondersteuningsvraag.  

In hoofdstuk 5 van de Wmo is opgenomen van wie en welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken. Dat zijn onder andere:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • BSN
 • contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres
 • contactgegevens van het sociale netwerk
 • gegevens over zelfredzaamheid
 • gegevens over het trajectplan en nagestreefde doelen
 • gegevens over te nemen acties en genoten voorzieningen
 • informatie over de betrokken zorgaanbieder(s)
 • strafrechtelijke gegevens als dat nodig is voor uitoefening van het toezicht of het nemen van maatregelen ter handhaving van wettelijke voorschriften.
 • gegevens over gezondheid als dat nodig is om de behoefte aan opvang en ondersteuning te kunnen beoordelen
 • Financiële gegevens
 • Participatieprobleem
 • Woonsituatie
 • Gezinssamenstelling

Grondslag

Wij gebruiken (bijzondere) persoonsgegevens alleen als daar een grondslag voor is.

De gemeente heeft op basis van de wet de taak om het stelsel rondom maatschappelijke ondersteuning te organiseren. Zo moeten wij zorgen dat adequate voorzieningen kunnen worden ingezet. Op basis van deze taak gebruiken wij persoonsgegevens. Dit is onder andere bepaald in hoofdstuk 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Wie ontvangen de persoonsgegevens

Als het nodig is, delen wij persoonsgegevens. Zo delen wij bijvoorbeeld gegevens met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in het kader van de uitbetalingen van het persoonsgebonden budget. Om eigen bijdragen van betrokkenen te kunnen berekenen delen wij gegevens met het Centraal Administratiekantoor (CAK). Daarnaast delen wij persoonsgegevens met zorgaanbieders en maatschappelijk dienstverleners.

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden. Wij moeten gegevens rondom de Wmo in ieder geval 15 jaar bewaren. Ook hanteren we de bewaartermijnen conform de Archiefwet 1995.

Wijziging van deze privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring voor het Sociaal Plein van de gemeente Hilversum. Deze privacyverklaring kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Deze versie is opgesteld op 11 juni 2021.