Privacyverklaring (bijzondere) bijstandsuitkering

Deze privacyverklaring geeft extra informatie over hoe het Sociaal Plein omgaat met uw persoonsgegevens als u een (bijzondere) bijstandsuitkering ontvangt. Daarnaast leggen wij u uit wat hierin uw rechten zijn.

Wat moet u weten

Heeft u te weinig geld om rond te komen en kunt u zelf niet genoeg verdienen? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld als u geen recht heeft op een andere uitkering of als u ook met die andere uitkering nog steeds onder bijstandsniveau zit. Wij noemen dat het recht op bijstand voor levensonderhoud.

Daarnaast kan het zijn dat u door bijzondere omstandigheden kosten moet maken die u zelf niet kunt betalen. U kunt dan onder voorwaarden individuele bijzondere bijstand krijgen. Wij noemen dat het recht op bijstand voor bijzondere kosten.

Om het proces rondom het verlenen van bijstand voor levensonderhoud of voor bijzondere kosten mogelijk te maken, gebruikt de gemeente persoonsgegevens.

Voor welke doelen gebruiken wij persoonsgegevens

Het hoofddoel is het beoordelen van de aanvraag en het uitkeren van de bijstand. Wij gebruiken voor dit doel verschillende categorieën persoonsgegevens van de betrokken Hilversummer. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens over de partner, kinderen en medebewoners van de aanvrager. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:

  • Het beoordelen en vaststellen van het recht op bijstand voor levensonderhoud en/of bijzondere bijstand en hiervan de hoogte
  • Het verrichten van onderzoek naar de financiële positie en voorliggende voorzieningen en het maken van een draagkrachtberekening
  • Het communiceren en corresponderen met de aanvrager, waaronder het versturen van het aanvraagformulier, het verzoeken van verheldering van de aanvraag en het versturen van de beschikking
  • Het verwerken van wijzigingen in de gegevens die van invloed zijn op het recht op verstrekking van levensonderhoud of bijzondere bijstand en op de hoogte daarvan

Welke persoonsgegevens gebruiken wij

De gemeente Hilversum gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van de betrokken Hilversummers. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld naam, adres, BSN, financiële gegevens over uw inkomen, schulden, vermogen en bankgegevens. In sommige situaties gebruiken wij gegevens over gezondheid als dat noodzakelijk is voor de uitkering van bijzondere bijstand. In sommige gevallen gebruiken wij strafrechtelijke gegevens, bijvoorbeeld of u in detentie zit. Dat heeft namelijk gevolgen voor het recht op een uitkering.

Wettelijke basis

De gemeente heeft volgens de wet de taak om bijstand aan inwoners van Hilversum te bieden. Dit is voor de inwoners die geen middelen hebben om de noodzakelijke kosten voor levensonderhoud te betalen. Daarnaast heeft de gemeente volgens de wet de taak om bijzondere bijstand te bieden aan inwoners die geen middelen hebben om de noodzakelijke kosten van bestaan te betalen. Voor deze taken gebruiken wij persoonsgegevens. Dat is geregeld in onder andere: 

  • Artikel 7, 35, 53a en 67 Participatiewet
  • Artikel 62 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet Suwi)

Wie ontvangen de persoonsgegevens

Wanneer dit noodzakelijk is voor de hiervoor omschreven doelen, delen wij persoonsgegevens met verschillende partijen. Zo moeten wij op grond van de wet, persoonsgegevens delen met bijvoorbeeld het UWV, de Belastingdienst, zorgverzekeraars en het inlichtingenbureau. Ook delen wij persoonsgegevens met relevante hulpverleners, partners en gemachtigden. Dat doen we alleen als daar een wettelijke basis voor is.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doelen. Wij moeten  uw gegevens 10 jaar bewaren, zodra de bijstand aan u is gestopt. Als de bijstand aan u wordt geweigerd, bewaren wij uw gegevens 5 jaar. Hierbij hanteren wij de Archiefwet 1995.

Wijziging van deze privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring voor het Sociaal Plein van de gemeente Hilversum. Deze privacyverklaring kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Deze versie is opgesteld op 11 juni 2021.