Privacyverklaring Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

De gemeente verleent schuldhulp aan Hilversummers die door financiële zorgen, ondersteuning nodig hebben. De echte schuldhulpverlening doet zowel de gemeente zelf of laat dat doen door andere maatschappelijke dienstverleners.
Voor de uitvoering van deze wettelijke taak en voor verbetering van de dienstverlening is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. Deze privacyverklaring geeft extra informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Daarnaast leggen wij u uit wat hierin uw rechten zijn.

Wat moet u weten

Voor de privacy rondom gemeentelijke schuldhulpverlening is er aanvullende informatie.

Vroegsignalering

Vroegsignalering heeft als doel om in contact te komen met Hilversummers met (dreigende) problematische schulden en ze uit eigen beweging hulp aan te bieden. Dit gebeurt meestal door middel van huisbezoeken. Bij vroegsignalering gaat het om personen die nog niet in beeld zijn bij de gemeente en die mogelijk ook niet weten dat ze hulp kunnen krijgen. Als u geen hulp wil, wordt de meldende partij hierover geïnformeerd en zal vaak de reguliere incassoprocedure in werking worden gezet. De privacyregels van de betreffende externe partij zijn dan van toepassing.

Voor welke doelen wij persoonsgegevens gebruiken

De gemeente gebruikt de persoonsgegevens voor verschillende doelen. Waar de gegevens alleen bedoeld zijn voor algemene rapportages (monitoring) worden de persoonsgegevens geanonimiseerd.
We gebruiken de persoonsgegevens voor onder andere:

 • beoordelen financiële situatie en oorzaak hiervan
 • uitvoering budgetbeheer
 • schuldhulpverlening
 • het monitoren van de schuldhulpverlening, zoals doorlooptijden, recidive, resultaat uitstroom, geslaagde regelingen en aantal gesproken klanten
 • het voeren van gesprekken met de Maatschappelijk Dienstverleners over de resultaten van de schuldhulpverlening om gezamenlijk de kwaliteit van de schuldhulpverlening te vergroten
 • het verzamelen van het aantal Hilversummers in de schuldhulpverlening ten behoeve van de financiële vergoeding aan Maatschappelijk Dienstverleners
 • het maken van managementrapportages ter verbetering en verantwoording van ons beleid;
 • klanttevredenheidsonderzoeken
 • verstrekking aan het ministerie van SZW voor onderzoek, statistiek en beleidsvorming met betrekking tot de wet

Specifiek voor vroegsignalering gebruiken we persoonsgegevens om:

 • Ontruimingen van woningen of afsluiting van nutsvoorzieningen te voorkomen
 • betalingsachterstanden tegen te gaan
 • betalingen te herstellen en kosten te voorkomen
 • problematische schulden te voorkomen

Welke persoonsgegevens wij gebruiken

De schuldhulpverleners verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van Hilversummers. We verwerken de gegevens in zowel beveiligde applicaties als in fysieke dossiers die op een beveiligde manier zijn opgeslagen. Wij gebruiken alleen (bijzondere) persoonsgegevens wanneer dat noodzakelijk is. Gegevens die wij gebruiken zijn onder andere:

 • NAW gegevens en geboortedatum
 • BSN
 • contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • adresgegevens
 • financiële gegevens (zoals inkomen en schulden)
 • resultaten schuldhulpverlening
 • overige soorten dienstverlening
 • gegevens omtrent gezondheid

Wettelijke basis

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als daar een grondslag voor is.

De gemeente heeft op basis van de wet de taak om Hilversummers te ondersteunen bij schulden en om te voorkomen dat Hilversummers schulden aangaan die zij niet kunnen betalen.

Het gaat om de artikelen 2, 3, 8 en 9 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en het

Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening (2021).

Ontvangers van de persoonsgegevens

 • Curatoren en bewindvoerders
 • Deurwaarders
 • Andere gemeentes
 • Energiemaatschappijen
 • Waterbedrijven
 • Verzekeringsmaatschappijen
 • Woningcoöperaties
 • BKR
 • GGZ
 • Verslavingszorg
 • PLANgroep
 • Versa Welzijn
 • Rechtbank Midden-Nederland, locaties Almere en Lelystad
 • Ketenpartners van het sociaal domein
 • Vluchtelingenwerk
 • Schuldhulpmaatje

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doelen. Dit is voor de duur van de aan u te verlenen schuldhulpverlening, tenzij een wet van ons vraagt om gegevens voor een andere duur te bewaren, zoals de Archiefwet 1995.

Wij moeten gegevens rondom schuldhulpverlening in ieder geval 5 jaar opslaan.

Vroegsignalering

Persoonsgegevens in het bestand die betrekking hebben op personen die niet mee te willen werken aan de vroegsignalering worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doelen, met een maximumtermijn van 6 maanden. Na afloop van deze termijn worden de gegevens vernietigd.

Wijziging van deze privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring voor het Sociaal Plein van de Gemeente Hilversum. Deze privacyverklaring wordt aangepast als de wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken wijzigt. Deze versie is opgesteld op 11 juni 2021.