Verslag laatste vergadering Adviesraad Sociaal Domein

Hier vindt u het verslag van de laatste vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein.

Datum: 7 juli 2022
Locatie: Tuinkamer, Raadhuis Hilversum

Aanwezig:

 • Mw. A. (Annemieke) Bakker - doelgroep Participatiewet
 • Dhr. D. (Daniël) van Zaalen - doelgroep Wmo 2015 / Beperkingen
 • Mw. H. (Heiltje) Stuurwold - doelgroep Wmo 2015 / Beperkingen, vicevoorzitter
 • Dhr. T. (Tom) de Meij - doelgroep Wmo 2015 / GGZ
 • Mw. I. (Ineke) Riezebos - doelgroep Jeugdwet
 • Mw. D. (Dorien) Temmink - doelgroep Wmo 2015 / Ouderen
 • Mw. A. (Anja) Wijnands - voorzitter ArSD
 • Mw. F. (Fenny) de Graaf - notulist/secretariaat

Gasten bij deel II:

 • Dhr. G. (Gerben) van Voorden, gemeente Hilversum, wethouder sociaal domein    
 • Dhr. R. (Rogier) Schouenberg, gemeente Hilversum, beleidsmedewerker sociaal domein
 • Dhr. B. (Badeen) Pedawi, gemeente Hilversum, beleidsregisseur sociaal domein
 • Mw. K. (Karen) Nieuwenhuis, gemeente Hilversum, beleidsregisseur sociaal domein
 • Mw. Y. (Yvonne) Ligtelijn, gemeente Hilversum, adviseur sociaal domein a.i.
 • Dhr. T. (Ton) Rolink, gemeente Hilversum, teammanager beleid sociaal domein

Afwezig (m.k.):

 • Mw. A. (Aynur) Polat - doelgroep Participatiewet
 • Dhr. W. (Wouter) Nagtegaal - doelgroep Wmo 2015/GGZ

DEEL I Algemeen deel A

1.1 Opening en vaststellen agenda

 • De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
 • De agenda wordt vastgesteld.

1.2 Mededelingen

 • Vergaderingen ArSD fysiek en digitaal bijwonen: de voorzitter informeert de leden over de stappen die zijn gezet en geeft een toelichting op de stand van zaken rond werken met Teams. Helaas is het deze vergadering nog niet gelukt om ook digitaal bij de vergadering aanwezig te kunnen zijn. Die mogelijkheid is wel de bedoeling.
 • Dhr. Nagtegaal, mw. Polat en dhr. Van Strien zijn verhinderd aanwezig te zijn.
 • Mw. Stuurwold werd aangesproken door medewerkers van MEE. Zij willen graag een keer in de vergadering komen en van gedachten te wisselen over het werken en versterken in de buurt en de rol van MEE hierin. Dit wordt later in de vergadering verder besproken. 

1.3 Ingekomen stukken en verzonden post

1.3.1 Ingekomen stukken: zie het overzicht op de agenda

mail 17/06: uitnodiging afscheidsreceptie 30 juni 2022 van wethouders Wolthers, Kuipers en  Voorink. De voorzitter heeft de receptie bezocht en wethouder Wolthers een attentie overhandigd namens de ArSD, met dank voor haar inzet. 

1.3.2 Collegebrieven afgelopen periode 

Met de mail van 28/06 heeft dhr. Van Strien de nodige stukken gestuurd. Naar aanleiding van enkele bijlagen wordt het volgende wordt besproken:
Raadsvoorstel plus bijlage Voorjaarsnota 2022: De voorjaarsnota is door de gemeenteraad behandeld op 6 juli 2022 (gister). De ArSD is het niet eens met de stelling dat de Voorjaars-nota (Kadernota) kan worden behandeld bij de begroting; dan zijn er in feite al geen aanpassingen meer mogelijk. 

Wethouder Van Voorden komt onverwacht de vergadering binnen voor een eerste kennismaking en wordt welkom geheten. Hij bedankt de ArSD voor zijn inzet, als gemeente-raadslid heeft hij hier altijd dankbaar gebruik van gemaakt. Zijn er zaken die spelen, dan hoort hij dat graag. De komende tijd staat er veel op de agenda, veel beleidsnota’s lopen af. Hij vertelt over zijn ambities; beleidsstructuur en doelen stellen. 
Verzoek van de voorzitter aan de wethouder om de ArSD mee te nemen in de ontwikkelingen en op tijd bij zaken te betrekken. En geeft mee een planning te maken. 
De voorzitter legt aan de wethouder voor dat de ArSD niet meer wordt uitgenodigd als toehoorder voor de beeldvormende sessies (BVS). Dat was in het verleden wel het geval en was de ArSD goed geïnformeerd over wat er speelt. De wethouder neemt dit mee. 
Afgesproken wordt de wethouder voor de volgende vergadering officieel uit te nodigen. Actie
Onder dankzegging voor zijn komst verlaat de wethouder de vergadering.

Besproken wordt dat de Programmabegroting in november op de gemeenteraadsagenda staat, het stuk zal september/oktober komen. Besproken wordt dat de ArSD vooraf een reactie kan geven op het coalitieakkoord. Dhr. De Meij maakt een concept notitie c.q. discussiestuk voor de volgende vergadering: coalitieakkoord plus voorjaarsnota, 15 minuten. Actie                                     

 • Raadsinformatiebrief 2022-41 inzake Aanpak Energiearmoede: mw. Bakker had contact met de betrokken ambtenaar en geeft een toelichting. Door een omissie is geen contact opgenomen met de ArSD en is geen advies gevraagd. Daarna heeft mw. Bakker niets meer vernomen en is ook geen contact meer met de ArSD opgenomen. Afgesproken wordt dit straks met dhr. Rolink op te pakken. Is gedaan
 • Raadsinformatiebrief met bijlage Evaluatie Visie en Agenda Jeugd 2019-2021: vragen met betrekking tot Jeugd kunnen rechtstreeks bij de betrokken ambtenaar worden gesteld. Mw. Riezebos pakt dit op. Is gedaan  

 
1.5 Huishoudelijke zaken Adviesraad

 • Vacatures – stand van zaken door de voorzitter
 • Rooster van Aftreden wordt goedgekeurd. Per 1 januari 2024 wordt van veel leden afscheid genomen. Afgesproken wordt de volgende vergadering vervanging voorzitter en leden te agenderen. Is gedaan.  Oproep aan alle leden om actief uit te kijken naar kandidaten. Actie
 • Herziening Reglement en Huishoudelijk Reglement – actie ligt bij voorzitter en vicevoorzitter Actie Naar aanleiding van het Rooster van Aftreden wordt besproken of een termijn van 2x 4 jaar noodzakelijk is. Afgesproken wordt om in het reglement op te nemen een termijn van 3x 4 jaar, zoals bij meer organisaties gebruikelijk is, bijvoorbeeld bij het Rode Kruis. En het is aan de ArSD, om een lidmaatschap te verlengen

DEEL II Informatie-uitwisseling en bespreking met de gemeente

2.0.1 Inkoop Participatiemiddelen

Dhr. Pedawi is de vergadering binnengekomen en wordt welkom geheten.
Hij informeert de ArSD over de stand van zaken rond Inkoop Participatiemiddelen. Vorige keer heeft hij verteld dat gestreefd wordt naar een groter aanbod aan de voorkant: de open-house- aanbesteding. Advies is gevraagd bij een aanbestedingsdeskundige over de inkoopmethode, waarbij vooraf een uitvraag wordt gedaan bij partijen. De werkgroep is nu aan het werk en in de zomer komen gesprekken met partijen. 
De voorzitter informeert dhr. Pedawi over de werkwijze en oplossingen in de regio bij de inkoop B&O. Dhr. Pedawi pakt dit op en zal dit navragen. 
Het aanbod van reïntegratiebedrijven is heel erg groot. Er komt een marktverkenning met een oproep aan bedrijven om zich te melden en in gesprekken te bekijken of zij iets voor ons kunnen betekenen. Dan wordt het een soort menukaart waaruit kan worden gekozen door de reïntegratiespecialisten, met een mogelijkheid tot uitbreiding indien nodig voor maatwerk. 
Een van de criteria is, dat het resultaat meetbaar moet zijn en dat kan worden afgerekend op resultaat. 
De ArSD reageert positief op de informatie. De heer Bedawi neemt later contact op met de ArSD om mee te denken over criteria tbv de aanbesteding.

Onder dankzegging voor zijn komst verlaat dhr. Pedawi de vergadering.

2.0.2 Verordening Wmo en Verordening Jeugd 

Dhr. Schouenberg is de vergadering binnengekomen en wordt welkom geheten.
Hij geeft een toelichting op de stand van zaken rond verordening Wmo en verordening Jeugd.

Dhr. Schouenberg wil graag op korte termijn een verkennend gesprek met een delegatie van de ArSD inzake verordening Jeugdhulp. Afgesproken wordt dat hij een aantal data voorstelt voor een afspraak in augustus met mw. Geurts van Kessel, mw. Riezebos, mw. Stuurwold, mw. Wijnands. Actie Is gedaan 11 augustus 
In zijn mail 20/06 heeft dhr. Schouenberg aangegeven dat hij terugkomt op de planning inzake Wmo agenda en agenda Jeugdhulp. 
Dhr. Schouenberg heeft gesproken met twee kwaliteit adviseurs. Hun namen zal hij nog doorgeven aan de voorzitter. Actie 

Wat betreft de planning is het streven naar vaststelling van de Verordeningen Wmo en Jeugd eind 2022, met ingangsdatum 1 januari 2023. Dat betekent stukken en advisering in september. Dhr. Schouenberg is in gesprek met wethouder en collega’s over de juiste volgorde van de Verordening en de Beleidsnota’s. 
De voorzitter verzoekt dhr. Schouenberg de ArSD mee te nemen in het proces en in de planning, zodat ook voor de leden bekend is wat, wanneer te verwachten is. 

2.0.3 Evaluatie beleidsplannen Wmo en Jeugdwet en beginspraak nieuw beleidsplan Wmo-Welzijn 2023-2027

Mw. Nieuwenhuis en mw. Ligtelijn zijn de vergadering binnengekomen en worden welkom geheten. Mw. Ligtelijn stelt zich voor, zij vervangt tijdelijk mw. Seijsener. 

Zij geven een presentatie met een overzicht van de leidende principes waarlangs zij aan het werk willen. De ArSD geeft op verzoek een eerste reactie en feedback. 
we zetten in op duurzame informele ondersteuning. Vraag: wat vinden jullie de grens voor informele ondersteuning?
De ArSD noemt dat het in de kern vrijwillig is. Maar dat blijkt in de praktijk vaak niet zo te zijn voor zowel de mantelzorger als de mantelzorgontvanger. Belangrijke ondersteuning zijn mantelzorgondersteuning, vangnet en vervanging als vrijwilliger.
we maken (meer) ruimte voor preventie en voorliggende voorzieningen.
De ArSD is het hiermee eens. Geeft daarnaast mee ervoor te zorgen dat de zorg zo goed mogelijk is en niet omgekeerd. 
we werken verbindend samen met alle leefgebieden en op alle niveaus.
De ArSD is het hiermee eens. In de tweede zin wordt een tekstuele aanpassing voorgesteld, deze wordt opgenomen.  
we doen wat werkt.
Aanvulling van de ArSD dat dit geldt voor zowel de professional als ook voor de mensen die zorg krijgen. Dit was al eerder de wens, hebben jullie in beeld waarom dat niet is gelukt? 
Besproken wordt dat in de systeemwereld vaak te weinig ruimte is. Geconcludeerd wordt dat in de kaders dus ruimte moet zijn, om dat te kunnen gebruiken. Aan dhr. Schouenberg wordt meegegeven dat ook in de Verordeningen dus ruimte moet zijn om te kunnen en te mogen afwijken. -we dromen groot, maar we beginnen klein.

De eerste indruk van de leidende principes vindt de ArSD positief. Opgemerkt wordt: 

 • Leg iets meer de nadruk op de inwoners
 • Kijk naar structurele oplossingen: hoe kan het bijvoorbeeld dat mensen zoveel schulden kùnnen maken, hoe kun je er voor zorgen dat mensen niet meer zoveel in de verleiding komen om schulden te maken

In september is er een beeldvormende sessie. Desgevraagd geeft de ArSD aan daar graag bij aanwezig te willen zijn. Actie

De presentatie komt naar de ArSD. Naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen komt een aangepast stuk naar de ArSD. Is gedaan
De ArSD zal een schriftelijke reactie op de leidende principes geven. Actie

Dhr. Schouenberg, Mw. Nieuwenhuis en mw. Ligtelijn verlaten onder dankzegging voor hun komst de vergadering.
 
2.3 Sociaal Plein

Dhr. T. (Ton) Rolink, manager beleidsteam Sociaal Domein, komt de vergadering binnen en wordt welkom geheten. Hij stelt zichzelf kort voor.   

Het volgende wordt besproken:
Werken in Teams loopt nog niet goed, de voorzitter geeft een terugkoppeling. Nodig is dat zij wordt aangemeld als ‘host’ en dat de ArSD een instructie krijgt. De ArSD heeft een gemeentelijk emailadres nodig, dan kunnen we ook als eigenaar met Teams werken. En het was vandaag nog niet mogelijk digitaal mee te vergaderen, dat is jammer. 

Het doel van de ArSD is om in Teams gemakkelijk mee te kunnen kijken naar wat er gebeurt in de organisatie: digitale beginspraak. 

Dhr. Rolink is het met de ArSD eens en zal zich er sterk voor maken dat dit wordt geregeld binnen 2 weken. Afgesproken wordt, indien mogelijk, het reeds bestaande emailadres te gebruiken: sociaaldomeinraad@hilversum.nl en dit toegankelijk te maken voor voorzitter en secretariaat. Gemeld wordt dat dit emailadres niet goed werkt en soms tijden niet te openen is. Actie

Dhr. Rolink zal het Teamskanaal van de ArSD opzoeken en stelt voor hier de komende weken mee aan de slag te gaan, voorafgaand aan de instructie. Actie
Dhr. Rolink noemt dat als de ArSD van meet af kan meekijken naar wat de ambtenaren doen, de ArSD daar dan ook zelf op kan acteren. Daarnaast zal wel steeds formeel advies worden gevraagd. 

Voorgelegd wordt dat de ArSD niet om een advies inzake Aanpak Energiearmoede is gevraagd; dat had wel gemoeten. Dhr. Rolink wordt geïnformeerd over de acties die hiervoor tot nu toe zijn ondernomen. Dhr Rolink is het ermee eens dat dit anders moet.

Dhr. Rolink informeert de ArSD over het beleidsteam en dat er veel onderwerpen op de rol staan. Het team heeft nu te maken met drie wethouders met een omvangrijke portefeuille. Dat loopt goed en plezierig. De afgelopen twee jaar is aandacht besteed aan eigenaarschap van onderwerpen en een goed verloop van het proces. Nu is er een nieuw college met nieuwe beleidsopdrachten. 

Praktische vraag van de voorzitter om op beleidsstukken en andere documenten naast de naam ook het telefoonnummer van de betreffende ambtenaar op te nemen. Dat werkte goed in het verleden en kan handig zijn om even contact op te nemen.

Onder dankzegging voor zijn komst verlaat dhr. Rolink de vergadering. 

2.1 Mededelingen/informatie van de gemeente (mondeling)

Dit agendapunt is niet behandeld in verband met afwezigheid dhr. Van Strien.

2.2 Openstaande acties van de gemeente - actielijst 9 juni 2022 versie 1  

Dit agendapunt is niet behandeld in verband met afwezigheid dhr. Van Strien.
 

DEEL III: Algemeen deel B

Huishoudelijke zaken Adviesraad

 • Vervolg behandeling van dit agendapunt
 • Rooster van Aftreden: aanvulling dhr. De Meij bij GGZ. Actie
 • Notitie doelgroepen, verdeling aandachtsgebieden 2022: goedgekeurd
 • Website: de voorzitter geeft een terugkoppeling over de acties en diverse contacten rond de nieuwe website. Onze stukken mogen niet op de website van de gemeente, omdat deze niet in B1 zijn opgesteld. De ArSD krijgt de mogelijkheid een eigen website te bouwen, kosten kunnen worden gedeclareerd. Dit wordt zo afgesproken, voorzitter en vicevoorzitter pakken dit op. Actie  Overal op de gemeentelijke website komt een link naar de ArSD te staan, positief
 • Voorzitter en vicevoorzitter zijn naar de opening van de website geweest en geven een terugkoppeling
 • Definitie Beginspraak versie 0: goedgekeurd. Communiceren met gemeente pakt de voorzitter op. Actie
 • Aanwezigheidsoverzicht 2022 versie 2: in de vergadering vullen de leden het overzicht aan tm de vergadering van vandaag. Mw. Stuurwold zal de formulieren voor 1e helft 2022 invullen en indienen. Actie
 • Concept Jaarverslag 2021 versie 1 – er worden nog enkele opmerkingen doorgegeven, nieuwe versie komt naar de leden. Daarmee wordt het Jaarverslag 2021 goedgekeurd. Actie
 • Herziening Reglement: voorzitter en vicevoorzitter pakken dit op met dhr. Van Strien. Het Huishoudelijk reglement regelt de ArSD intern, tegelijk met Herziening Reglement: Actie PM
 • Suggestie wordt gegeven dat de Koepel Adviesraden SD wellicht goede voorbeelden heeft
 • Medewerkers MEE worden op hun verzoek uitgenodigd voor het geven van informatie aan de ArSD in de vergadering van september of oktober. Actie

1.4 Bespreken (verzonden) adviezen

Geen bijzonderheden.

1.6 Bijgewoonde / bij te wonen bijeenkomsten

Mailwisseling 24-06 dhr. Vredenduin (voorzitter RVO) en dhr. R. Post, (regio) met voorstellen over een overeenkomst met de huisartsen in de regio. Besproken wordt dat in het regiostuk staat dat men zoveel mogelijk via de huisartsen wil regelen, terwijl er in Hilversum voorkeur is dat inwoners rechtstreeks naar het Sociaal Plein gaan. De voorzitter kijkt dit na. Actie

Het Kennismakingsoverleg ArSD met het nieuwe College wordt afgesproken op dinsdag 13 september 2022 van 13.30- 14:30 uur. De voorzitter nodigt het college uit, de locatie horen we dan wel. Actie

3.1 Notulen en actielijst 9 juni 2022

 • De notulen vergadering 9 juni 2022 versie 1 worden ongewijzigd goedgekeurd
 • De notulen interne zelfevaluatie 9 juni 2022 versie 1 worden ongewijzigd goedgekeurd
 • Actielijst 9 juni 2022 versie 1: in verband met de tijd pakt de voorzitter dit na de vergadering op

3.2 Rondvraag en Sluiting

Besproken wordt dat het vandaag een te volle agenda was. Naast informatie ophalen is het ook belangrijk om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen.

Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit de voorzitter om 13.40 uur de vergadering.