Profielschets leden Adviesraad Sociaal Domein

Soms gaat een lid weg uit de Adviesraad. Dan is er een nieuw raadslid nodig: er is een vacature. Dan kunnen inwoners uit Hilversum solliciteren. Maar ook tussendoor kunnen inwoners doorgeven dat ze graag lid willen worden van de Adviesraad als een plaats vrij komt. Er zijn wel wat eisen en voorwaarden om in de Adviesraad te kunnen komen. Die staan in deze beschrijving van een lid van de Adviesraad.
 • U woont in Hilversum
 • U heeft aantoonbare binding met de eigen achterban
 • U bent niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur of bij een door de gemeente gesubsidieerde instelling of bij een door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder
 • U heeft geen zakelijke binding met de gemeente Hilversum die van invloed kan zijn op uw onafhankelijk positie
 • U neemt zonder last of ruggespraak deel aan de Adviesraad Sociaal Domein
 • U heeft aantoonbare kennis en ervaring en bent ervaringsdeskundig op 1 of meerdere gebieden van het Sociaal Domein (Wmo, Participatiewet, Jeugdwet) specifiek in Hilversum, maar ook regionaal en eventueel landelijk en is in staat deze actueel te houden
 • U onderhoudt contacten met de (georganiseerde) achterban en beschikt over een actief netwerk van ervaringsdeskundigen uit die achterban
 • U heeft een proactieve houding om ontwikkelingen te signaleren die van belang zijn voor het Sociaal Domein in Hilversum en beschikt over een actief netwerk van belangenbehartigers
 • U houdt zich op de hoogte van bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen¬† ¬†
 • U bent integer en discreet indien dit vereist is (bijvoorbeeld bij vertrouwelijke informatie)
 • U bent ten minste 4 dagdelen per maand beschikbaar voor werkzaamheden gerelateerd aan het lidmaatschap van de Adviesraad
 • U heeft kennis van de sociale kaart in de gemeente Hilversum

Afhankelijk van de aanwezige ervaringsdeskundigheid in de Adviesraad en de gewenste verdeling over de verschillende domeinen kan hier in een vacature een extra, specifieke functie-eis aan worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld ervaringsdeskundigheid op het gebied van Jeugdzorg.

 • U beschikt over communicatieve vaardigheden en kan met mensen met verschillende achtergronden samenwerken
 • U kunt ambtelijke stukken lezen en begrijpen en (indien nodig) snel daarop reageren
 • U kunt uitstijgend boven de eigen doelgroep verbanden leggen
 • U kunt digitaal werken en communiceren
 • U bent in staat tot integraal denken en te komen tot adviezen over beleid en uitvoering binnen het Sociaal Domein vanuit de hulpvraag van de burger (vraagsturing)
 • U kunt (pro)actief bijdragen aan de vergadering