Leden Adviesraad Sociaal Domein

De leden van de Adviesraad stellen zich voor

Annemieke Bakker

Ik ben Annemieke Bakker en zit in de Adviesraad Sociaal Domein om bij de adviezen over het beleid die worden gegeven aan het College en de gemeenteraad, de belangen van de minima in Hilversum in de gaten te houden.

Als Adviseur minima ben ik gevraagd om onafhankelijk voorzitter en ondersteuner van de Cliëntenraad Sociale Zaken in Hilversum te worden. Inwoners in Hilversum met een laag inkomen zijn mijn achterban en ik probeer hun ervaringen mee te nemen in de Adviesraad. Als vrijwilliger doe ik ook de intake voor de Voedselbank en daar zie ik de effecten bij de uitvoering van het huidige beleid. Voorlichting en ondersteuning, zodat mensen gebruik maken van de juiste voorzieningen, kunnen veel problemen voorkomen en waarschijnlijk op de lange duur een hoop geld besparen.  

Het is een uitdaging om een verschil te kunnen maken voor de inwoners van Hilversum.

Aynur Polat

Sinds 1992 woon ik in Hilversum. Ik ben de trotse moeder van twee prachtige dochters en oma van mijn kleinkinderen. Ondanks mijn voor opleiding Wiskunde heb ik besloten mij in Nederland voornamelijk maatschappelijk in te gaan zetten. Ik ben een soort spin in het web die de veranderende processen op verschillend niveau (op uitvoerend en op management) stroomlijnt en de vooral link legt tussen organisatie en publiek.

Respect voor de medemens, openheid, rechtvaardigheid, wilskracht en hard werken met een gedegen opleiding als basis, zijn enkele familiewaarden die ik van huis uit heb meegekregen. Als oud-gemeenteraadslid (2002 – 2010) heb ik ook acht jaar mijn bijdrage geleverd voor verbetering van onze eigen woon- en leefomgeving in Hilversum. Nu wil ik mijn bijdragen via ArSD  blijven leveren voor verbetering van het Sociaal Domein in Hilversum.

Daniël van Zaalen

Ik neem vanaf 2012 deel aan eerst de Wmo-raad en nu de Adviesraad Sociaal Domein namens de LFB, landelijke federaties belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke beperking. Mijn rol is dan ook om de gebieden die van belang zijn voor deze doelgroep te behartigen.

Ik vind het leuk om te doen want zo hou je contact met de mensen om wie het gaat en die de zorgvoorzieningen nodig hebben.

Daarnaast zet ik mij ook in voor de mensen met niet-aangeboren hersenletsel, en mensen met andere handicaps/chronische ziekte.

Heiltje Stuurwold (vice voorzitter)

Als intensieve mantelzorger van mijn zwaar gehandicapte dochter heb ik veel ervaring opgedaan met verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding en het aansturen van de groep professionele en niet-professionele zorgverleners en vrijwilligers die hielpen met de verzorging. Daarbij zorgde ik als een ‘casemanager’ voor de onderlinge communicatie tussen en contacten met thuiszorg, medici en paramedici. Later ben ik gaan mantelzorgen voor mijn vader en schoonmoeder.

Om goed gebruik te kunnen maken van een pgb ben ik mij gaan verdiepen in organisatie en financiering van de zorg. Daarbij ben ik als belangenbehartiger actief geworden in de medezeggenschap van de zorginstellingen waar ik mee te maken kreeg en in diverse organen in de regio Gooi en Vechtstreek die zich met de Wmo en later het Sociaal Domein bezighouden. Ik ben lid van het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken Hilversum. Landelijk draag ik bij aan werkgroepen van diverse organisaties die zich bezighouden met langdurige zorg en het VN-verdrag voor de rechten van gehandicapten.

Bij deze activiteiten stel ik het belang van de persoon met een beperking voorop: vraagsturing en inclusie zijn daarbij leidend voor mij. Dat bepaalt ook mijn lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein.

Ineke Riezebos

Sinds 1970 ben ik als ervaringsdeskundige, als vrijwilliger en als professional op allerlei manieren betrokken bij gezinnen in het algemeen en de jeugdbescherming en jeugdreclassering in het bijzonder.

Ik hoop eraan te kunnen bijdragen dat jongeren en ouders weten waar ze met hun eventuele vraag terecht kunnen en er op respectvolle wijze snel en efficiënt met hun vraag wordt omgegaan.

Tom de Meij

Ik ben sinds 1998 woonachtig in Hilversum. Getrouwd en vader van twee zoons. Vanaf februari 2016 ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein met als aandachtsgebieden: participatie en burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Mijn werkzame leven heeft in het teken gestaan van het ondersteunen en faciliteren van mensen met een beperking. En wel zo, dat zij zelf zoveel als mogelijk hun participatie, medezeggenschap en belangenbehartiging vorm kunnen geven. In deze periode heb ik een schat aan kennis en kunde opgebouwd met betrekking tot de zorg in het algemeen en de inhoud/kwaliteit van die zorg in het bijzonder.

Voor mij is het belangrijk dat iedereen op zijn of haar manier kan deelnemen aan de samenleving. Bij mijn activiteiten staat de burger met behoefte aan zorg en ondersteuning centraal met in achtneming van de persoonlijke (on)mogelijkheden en de bestaande context.

Ik hoop samen met mijn collega’s van de adviesraad een bijdrage te kunnen leveren aan de totstandkoming van goede zorg voor en ondersteuning aan inwoners van Hilversum, die dat nodig hebben.

Toos Geurts van Kessel

Mijn naam is Toos Geurts van Kessel. Ik ben sinds 1984 naar volle tevredenheid inwoonster van Hilversum. Sinds anderhalf jaar ben ik gepensioneerd.

In mijn werkzame leven was ik, naast verpleegkundige, actief betrokken bij het Platform Niet-Aangeboren Hersenletsel (NaH) Gooi en Vechtstreek (vanaf 1993 tot 2007), waarvoor ik onder andere een dag- en tijdbesteding voor ouderen met NaH neergezet heb met behulp van vele betrokkenen. Tussen 2002 en 2012 werkte ik als directeur van het Regionaal Beraad Gehandicapten Gooi en Vechtstreek. Aan het Beraad waren vele vrijwilligers verbonden, velen van hen waren en zijn ouderen met een handicap. Samen hebben we de belangen van zowel jongere als oudere mensen met een handicap behartigd. Inmiddels ben ik zelf een oudere. De meesten van mijn vrienden en bekenden zijn ouderen, woonachtig in Hilversum. Via hen en via Senver hou ik contact.

Samenwerken aan het gemeenschappelijke doel van de Adviesraad Sociaal Domein, namelijk meewerken aan een gedragen gemeentelijk beleid voor alle burgers en met name de ouderen in Hilversum, is voor mij een mooie uitdaging, die past bij mijn interesses en vaardigheden die ik opgebouwd heb. Participatie, volwaardige deelname aan de samenleving, een goede woonomgeving, voldoende woningen voor de 65plussers, alsmede een veilig klimaat, zijn voor mij de aandachtspunten. Waarbij ik aan veilig niet op de laatste plaats denk aan het voorhanden zijn van hulp en aanpassingen, indien noodzakelijk, zodat participatie en thuis blijven wonen mogelijk blijft.

Wouter Nagtegaal

In 1996 ben ik op mijn 23e als surveillant van politie in Hilversum patiënt in de GGZ geworden. Sinds 2014 ben ik actief in de cliëntenraad van GGz Centraal. Mijn ervaringsdeskundigheid op het gebied van de GGZ wil ik graag inzetten om de Adviesraad Sociaal Domein te helpen om het College en de gemeenteraad van Hilversum zo goed mogelijk te adviseren. Per november 2021 ben ik lid van de ArSD.

Het is voor mij belangrijk dat inwoners van Hilversum met mentale beperking(en) goede zorg en ondersteuning ontvangen en geholpen worden zo optimaal mogelijk te participeren binnen de samenleving.

Dorien Temmink

Mijn naam is Dorien Temmink, geboren en getogen in Hilversum. Zitting nemen in de Adviesraad Sociaal Domein is voor mij een uitdaging om de belangen van ouderen in de gaten te houden.

Als professional en nu als ervaringsdeskundige vrijwilliger gaat het leven van ouderen in Hilversum mij aan het hart. In mijn werkzame leven was ik als verpleegkundige en later als locatiemanager van verzorging- en verpleeghuizen betrokken bij het zorgen voor een zinvolle oude dag! Om de regie te houden over je eigen leven en zinvol ouder te worden is precies waar ik naar streef en waar ik mij sterk voor wil maken.

Kritisch meekijken en meedenken over beleid vind ik belangrijk - en worden alle facetten van de oudere medemens belicht? Graag wil ik zo goed mogelijk inspringen op onze verantwoordelijkheid. Sinds 01-04-2017 probeer ik bij te dragen aan uw belangen binnen de Adviesraad Sociaal Domein.

De Adviesraad Sociaal Domein heeft een onafhankelijke voorzitter. De Adviesraad Sociaal Domein wordt gesteund door een onafhankelijk ambtelijk secretaris.

Anja Wijnands-van Daal (voorzitter)    

Voor wie mij nog niet kent. Nee dit is geen hoogmoed of zelfoverschatting. Maar 22 jaar in de lokale politiek geeft je enige `bekendheid'. Maar ook een actief sociaal en sportief leven draagt bij aan bekendheid. En zelf raak je bekend met het bestuur en de politiek van Hilversum. Zeker als je betrokken bent geweest bij: Welzijn, Samenleving of zoals we nu zeggen het Sociaal Domein. Als je dan ook nog jarenlang voorzitter bent geweest van de Commissie Samenleving dan is het een “kleine” stap om als onafhankelijk voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein je te blijven inzetten voor de inwoners van Hilversum.

Wel is het prettig dat ik ook als vrijwilliger op het Sociaal Domein mijn ervaring heb opgedaan. Een jaar of 10 in het bestuur van het Boddaertcentrum. O.a. actief in schoolbesturen, oudercommissies en het bestuur van een sportvereniging. Maar ook het begeleiden van inwoners op hun weg naar het Sociaal Plein of bij schuldsanering geeft je inzicht in maatschappelijke trajecten.

Ik zal mij samen met al die ervaringsdeskundigen van de Adviesraad de komende jaren inzetten om het College en de Raad van Hilversum zo goed mogelijk gevraagd en ongevraagd van advies te dienen.

Fenny de Graaf (ambtelijk secretaris)     

De eerste vergadering die ik bijwoonde was op 31 mei 2007. Dat is alweer een tijdje geleden. Sinds die tijd ben ik als ambtelijk secretaris betrokken bij de Wmo Adviesraad Hilversum, sinds 1 januari 2016 de Adviesraad Sociaal Domein Hilversum.

Mijn rol is er zo goed mogelijk voor te zorgen dat alle praktische zaken geregeld zijn. Dat betekent onder andere het voorbereiden en notuleren van de vergaderingen, het bereikbaar zijn als vast aanspreekpunt, het beheren van de agenda en van diverse overzichten, en het archiveren van stukken.

Kortom, mijn doel is zaken goed en efficiënt te regelen, zodat voorzitter en leden zich geen zorgen hoeven te maken over de organisatorische kwesties en zich volledig kunnen richten op hun
werk als adviesraad voor het College.