Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein

Dit is het laatst gepubliceerde jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein. Oudere jaarverslagen kunt u opvragen.

Terugblik van de voorzitter

2022 Een "open" jaar

Eindelijk weer fysiek vergaderen. Elkaar in de ogen kijken bij het uitwisselen van feiten en standpunten.
Corona is er nog steeds en zo nu en dan gaat er toch nog iemand in quarantaine. Maar het normale leven wordt weer opgepakt.
Alles lijkt weer normaal, maar de gevolgen van corona blijven soms voelbaar bij hen die besmet zijn geweest. Het energiepeil herstelt niet bij iedereen even goed.
Maar als Adviesraad konden we ons werk weer doen.

Ook op het Sociaal Plein werden de werkzaamheden weer opgepakt, het Sociaal Plein was weer open en achterstanden werden weggewerkt. Maar de fysieke bereikbaarheid is en blijft voorlopig nog een probleem gezien de werkzaamheden bij en aan het Stationsplein. En de ArSD blijft hier aandacht voor vragen.

Was de bezetting in 2021 op volle sterkte, in 2022 namen we van drie leden afscheid. De zoektocht naar betrokken Hilversummers is weer actief hervat. Zeker omdat het rooster van aftreden laat zien dat er meerdere plaatsen vrij komen bij de ArSD.

Ook dit jaar werkte de ArSD aan verbetering: hoe kunnen we ons werk nog beter verrichten?
We zagen in 2021 dat beginspraak bij de gemeente steeds meer gebruik is. Ambtenaren namen de ArSD steeds eerder mee in hun traject om tot een goed beleid te komen. En ook in de regio is er steeds meer besef dat het belangrijk is de ArSD mee te nemen in door de regio opgestelde voorstellen inzake door de gemeente gemandateerde taken op het Sociaal Domein.
Door de vele personele wisselingen bij de gemeente moet de ArSD echter steeds opnieuw wijzen op deze manier van werken. De ervaring heeft immers inmiddels geleerd dat een goede beginspraak de adviezen ten goede komt.
Dit alles neemt echter niet weg, dat reacties op de (on)gevraagde adviezen soms de indruk wekken dat de ArSD niet voldoende serieus wordt genomen.

Al met al is 2022 een goed en productief jaar voor de ArSD geworden.
Ook in 2023 kunnen de inwoners van Hilversum weer deze inzet van ons verwachten.

Anja Wijnands-van Daal

Inhoud

Aantal vergaderingen

De ArSD kwam in 2022 10 keer (10x) bijeen.


Vergaderrooster 2022   

 •  20 januari  Digitaal
 •  17 februari Raadzaal      
 •  24 maart  Villa, Oude Enghweg 21,
 •  21 april  Raadzaal
 •   9 juni Raadzaal (reguliere vergadering en interne evaluatie)        
 •   7 juli Tuinkamer        
 •   15 september Tuinkamer        
 •  13 oktober  Tuinkamer        
 •  10 november  Souterrainkamer        
 •    8 december  Tuinkamer        

Adviezen en inspraakreacties 2022

De adviezen aan wethouder c.q. college, worden tegelijkertijd aan de gemeenteraad (via de griffier) gestuurd.

 

 • 01 13-02-2022

Advies Beleidsregels maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp gemeente Hilversum.

 • 10-03-2022

brief Regionale Adviesraden Sociaal Domein (RVO) aan regio plus college/wethouder Wolthers over formele adviesrol mbt inkoop B&O.

 • 14-03-2022

Mail rond ventilatie scholen met bijlage (Kamerbrief 03/02 over bredere aanpak verbetering ventilatie in combinatie met een budget met o.a. actieve rol voor gemeenten met bijlage).

 • 13-04-2022
 • 21-04-2022

Bijdrage ArSD (vragen en aanvullingen) op Inkoop Onderwijs Jeugd Arrangementen.
Advies Regionale Adviesraden Sociaal Domein (RVO) over de offerteaanvraag Onderwijs Jeugd Arrangementen.

 • 08-04-2022

Voorgestelde aanpassingen Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2022 (vertrouwelijk).

 • 15-05-2022

Reactie ArSD op eerste concept inkoop re-integratie instrumenten.

 • 11-05-2021

Reactie van de werkgroep op de stellingen in de presentatie Inkoop Bescherming en Opvang 2023 e.v.

 • 01-08-2022

Advies Regionale Adviesraden Sociaal Domein (RVO) Inkoop Bescherming en Opvang.

 • 30-10-2022

Ongevraagd advies schuldhulpverlening en bewind voering

 • 29-11-2022

Advies Uitbreiding minimabeleid per 1 januari 2023 en verhoging van de eenmalige energietoeslag 2022. (vertrouwelijk)

 • 11-11-2022

Adviesaanvraag mbt aanvullend plan van aanpak voor de aanpak energiearmoede: subsidieregeling voor woningeigenaren.  (vertrouwelijk ontvangen).   

>Plan van Aanpak is in het college vastgesteld 13/12.
De ArSD geeft geen advies meer.

De adviezen zijn terug te lezen op de website van de gemeente:
www.hilversum.nl/adviesraad
De adviezen blijven 1 jaar zichtbaar. Daarna zijn de adviezen te vinden op Archiefwet gemeente Hilversum.

De adviezen worden zowel naar wethouder/college gestuurd als ter informatie naar de gemeenteraad.

Onderwerpen

Onderwerpen die -naast die waarop advies is gevraagd-  in 2022 op de agenda stonden en waaraan aandacht is besteed:

 • Aanbesteding Inkoop Re-integratie instrumenten
 • Evaluatie ArSD en gemeente / aanpassen Reglement ArSD
 • ArSD vacatures / benoeming nieuwe leden ArSD / herbenoeming zittende leden
 • Beddenreductie in verpleeghuizen
 • Begeleiding in de wijk
 • Beginspraak ArSD
 • Beleidsplan Wmo-Welzijn 2023 – 2027
 • Beleidsregels eenmalige energietoeslag / Energiearmoede aanpak / energietoeslag voor studenten
 • Beleidsregels en Verordeningen Wmo2015 en Jeugdhulp
 • Besluitvormende Sessies (BVS) – ArSD aanwezig toehoorder
 • Buurthuizen bezoeken door leden
 • Coalitieakkoord 2022-2026 ‘Hilversum koesteren’
 • Communicatie vanuit de gemeente / folders sociaal plein
 • Ervaringsdeskundigen inzetten bij de gemeente
 • Gebiedsgerichte reflectie teams (GGT)
 • Gehandicaptenvervoer
 • Huishoudelijke hulp – signaal onvoldoende beschikbaar
 • Informatie gemeente: zowel digitaal als ook in hard copy
 • Inkoop Participatiemiddelen
 • Jeugd: valuatie visie en beleid Jeugdhulp 2019-2021 / formuleren nieuw beleid Jeugdhulp /
 • concept Jeugdverordening 2022
 • Kadernota – verzoek om toe te sturen
 • Kennismaking met gemeenteraadsleden inplannen
 • Kinderopvang mogelijkheden / buitenschoolse opvang
 • Maandelijks informeel overleg voorzitter en vicevoorzitter op het Sociaal Plein
 • Maatregelen werkende armen / gepensioneerden
 • Beleidsagenda Mantelzorg in Hilversum 2022-2027 / Mantelzorgondersteuning en mantelzorg-waardering
 • Omgevingsvisie
 • Onderwijs Jeugd Arrangementen offerteaanvraag
 • Opvang vluchtelingen Oekraïne
 • Ouderen en eenzaamheid
 • Overbruggingszorg van Wmo naar Wlz
 • Programmabegroting 2023
 • Raadsdashboard Sociaal Plein
 • Regionale aanpak dak- en thuislozen
 • Schuld en armoede: evaluatie beleidsplannen / formuleren nieuw beleid
 • Schuldhulpverlening en kwaliteit bewindvoerders
 • Scootmobiels: W.A. -plus verzekering / training omgaan met / project met gezamenlijk gebruik vanaf hotspots
 • Sociaal Plein: bereikbaarheid fysiek en telefonisch
 • Tijdelijke opvang asielzoekers
 • Toegang tot emailadres sociaaldomeinraad@hilversum.nl
 • Toegang tot Teams omgeving gemeente
 • Tomingroep – relatie en afspraken met gemeente
 • Veiligheid bij inloggen met eigen devices leden ArSD
 • Ventilatieproblematiek c.q. luchtkwaliteit gezonde lucht op scholen
 • Versa subsidieregeling
 • Visie Sociaal domein
 • Vluchtelingen met verblijfstatus: woningaanbod / zinvolle invulling van de dag
 • Voorjaarsnota 2022
 • Website gemeente – tabblad ArSD / bouw eigen website
 • Website gemeente – toegankelijkheid in vindbaarheid informatie
 • Wijkcoördinator en wijkregisseur

Aanwezig in vergaderingen vanuit de gemeente en externe deskundigen

Dhr. Van Strien was de vaste contactpersoon tussen het college en de ArSD en verzorgde met regelmaat dat collegebrieven en andere relevante informatie in het bezit van de ArSD werden gesteld. Tot tevredenheid van de ArSD was er een constructieve samenwerking in 2022.

Regelmatig zijn ambtenaren en externe deskundigen voor de vergadering uitgenodigd om een toelichting te geven bij diverse onderwerpen. En ook buiten de vergaderingen om was er contact.

De ArSD heeft in 2022 contact gehad met:

 • Dhr. O. (Olaf) van Strien    gemeente Hilversum, contactambtenaar ArSD, strategisch                     accounthouder
 • Mw. K. (Katja) Andringa        MEE-UGV Onafhankelijk cliëntondersteuner/specialisatie in autisme
 • Mw. J. (Josje) Bek-Ballering    gemeente Hilversum, strategisch adviseur beleid Sociaal Domein
 • Mw. M. (Martha) Boer        MEE-UGV coördinator Netwerk Autisme G&V (NAGV)
 • Mw. M. (Mariette) de Bruin    MEE-UGV Consulent/onafhankelijk cliëntondersteuner MEE
 • Mw. W. (Winnie) Coebergh    gemeente Hilversum, Sociaal Plein
 • Mw. L. (Laura) van Diest    gemeente Hilversum, communicatieadviseur        
 • Mw Y (Yvonne) Driessen     regio GV, senior adviseur Sociaal Domein Huizen
 • Dhr. E. (Emile) Elsbeek        Programmamanager Dienstverlening (nieuwe website)
 • Mw. P. (Pauline) Geldhof     gemeente Hilversum, projectleider mantelzorg Sociaal Domein
 • Dhr. J. (José) Groothuis        gemeente Hilversum, Teammanager Schuldhulp en Zelfstandige  ondernemers (SD3)
 • Mw. S (Sonja) Hartkamp    regio GV, senior adviseur Bescherming en Opvang Gooise Meren
 • Mw. H. (Houriya) Harrane    Versa Welzijn accounthouder Versa voor gemeente
 • Dhr. W. (Willem) Hagen        MEE-UGV regiomanager
 • Mw. T. (Thalita) van den Hoek    gemeente Hilversum, adviseur energietransitie
 • Mw. A. (Afke) Jong        regio GV, senior adviseur Jeugd (OJA-aanbesteding)
 • mw. A. (Annette) Keates    gemeente Hilversum, Beleidsadviseur Sociaal Domein
 • Mw. L. (Leonie) Kooij        communicatieadviseur Sociaal Plein
 • Mw. M. (Maureen) van der Kooij gemeente Hilversum, Teammanager
 • Mw. Y. (Yvonne) Ligtelijn    gemeente Hilversum, adviseur Sociaal Domein a.i.
 • Dhr. D. (Dennus) Ligter         gemeente Hilversum, Beleidsregisseur Onderwijshuisvesting
 • Dhr. R. (Rob) Lub        gemeente Hilversum, afdelingsmanager Sociaal Domein
 • Dhr. R. (Remco) de Man    gemeente Hilversum, teammanager Werk & Participatie
 • Mw. S. (Susanne) Maessen    gemeente Hilversum, teammanager Jeugd&Regie
 • Dhr. J. (Jeroen) Meester    gemeente Hilversum, teammanager Wmo
 • Mw. K. (Karen) Nieuwenhuis    gemeente Hilversum, Beleidsadviseur Sociaal Domein
 • Mw. S. (Sanne) Noordijk     gemeente Hilversum, Beleidsregisseur Werk en Inkomen
 • Dhr. B. (Badeen) Pedawi    gemeente Hilversum, Beleidsregisseur Sociaal Domein
 • Mw. L. (Linda) Poort        gemeente Hilversum, communicatie en nieuwe website
 • Dhr. R. (Rik) Post        Regio GV
 • Dhr. V. (Vincent) Raats        gemeente Hilversum, Beleidsadviseur Sociaal Domein
 • Mw. A.M. (Anne-Marie) Rijssenbeek  gemeente Hilversum, Beleidsregisseur Jeugd
 • Dhr. T. (Ton) Rolink        gemeente Hilversum, teammanager beleid Sociaal Domein
 • Dhr. R. (Rogier) Schouenberg    gemeente Hilversum, beleidsmedewerker Sociaal Domein
 • Mw. E. (Esther) Seijsener    gemeente Hilversum, Beleidsadviseur Sociaal Domein
 • Mw M. (Mariëlle) Stitzinger    regio GV, manager Sociaal Domein, regio GV
 • Mw. B. (Bianca) Verweij        gemeenteraadslid
 • Dhr. G. (Gerben) van Voorden    gemeente Hilversum, wethouder Sociaal Domein    
 • Dhr. M. (Martin) Vredenduin    voorzitter Regionaal VoorzittersOverleg Adviesraden Sociaal Domein
 • Mw. K (Karin) Walters        gemeente Hilversum, wethouder (zij ging over de beleidsregels HH)
 • Mw. J. (Janna) van der Want    gemeente Hilversum, Beleidsregisseur Sociaal Domein,                      Subsidieregeling begeleiding in de wijk
 • Mw. J. (Janine) Wiersma-Veenstra gemeente Hilversum, projectleider lokale inclusie agenda
 • Mw. A. (Annette) Wolthers    gemeente Hilversum, wethouder Sociaal Domein
 • Overleg met ambtenaren Jeugd - beginspraak
 • Overleg met ambtenaren schuld en armoede – beginspraak
 • Overleg met ambtenaren WMO - beginspraak
 • Werkgroep Jeugd
 • Werkgroep Regio Inkoop Bescherming en Opvang (B&O)

Werkgroepen

In 2022 zijn leden in werkgroepen aan het werk geweest voor afstemming en voorbereiding via de mail, online en ook telefonisch.

Commissie- en raadsvergaderingen werden door leden van de ArSD online of fysiek bezocht wanneer voor hen relevante onderwerpen binnen het Sociaal Domein werden besproken.

De voorzitter en vicevoorzitter van de ArSD namen deel aan het Regionaal Voorzitters-overleg (RVO).

Er was contact met de volgende organisaties:

 • Zorgdragers – netwerk professionals
 • Ieder(In) – sociale kaart en informatie
 • Sociale kaart gemeente Hilversum (MEE-Nl)
 • ZonMW
 • MEE UGV – onafhankelijke cliëntondersteuning
 • Senver – belangenbehartiging voor ouderen
 • Versa – in de wijk
 • Koepel Adviesraden Sociaal Domein - lidmaatschap

Bijgewoonde bijeenkomsten en conferenties

Leden van de ArSD bezochten bijeenkomsten en namen deel aan (werk)conferenties.
In verband met de coronacrisis zijn bijeenkomsten geannuleerd, niet meer georganiseerd of konden online worden bijgewoond.

Gedurende het hele jaar was er deelname door voorzitter/vicevoorzitter aan het Regionaal Voorzitters Overleg (RVO) (met voorzitters Adviesraden Sociaal Domein en Cliëntenraden SZ in de regio). Frequentie: iedere twee maanden.
Gedurende het hele jaar was er een regulier overleg op het Sociaal Plein door voorzitter en vicevoorzitter ArSD en voorzitter CR SZ (ook lid van de ArSD). Frequentie: iedere 6 weken.

Samenstelling adviesraad Sociaal Domein op 31 december 2022

 

 • Mw. A. (Annemieke) Bakker        doelgroep Participatiewet
 • Mw. A. (Aynur) Polat            doelgroep Participatiewet
 • Mw. H. (Heiltje) Stuurwold        doelgroep Wmo2015/Beperkingen, vicevoorzitter
 • Dhr. D. (Daniël) van Zaalen        doelgroep Wmo2015/Beperkingen
 • Dhr. T. (Tom) de Meij        doelgroep Wmo 2015/GGZ
 • Mw. I. (Ineke) Riezebos        doelgroep Jeugdwet
 • Mw. D. (Dorien) Temmink        doelgroep Wmo2015/Ouderen
 • Mw. T. (Toos) Geurts van Kessel     doelgroep Wmo2015/Ouderen
 • Mw. A. (Anja) Wijnands        voorzitter ArSD

Vergoeding

De uitbetaling vindt plaats aan de hand van het aantal vergaderingen, met een maximum van tien (10) vergaderingen per jaar. Daarbij als uitgangspunt dat de leden de werk-zaamheden niet alleen in de vergadering verrichten, maar juist het werk voor en na de vergaderingen doen. Hiermee wordt recht gedaan aan de grote inzet en tijdsinvestering van de leden buiten de vergaderingen.

Rooster van Aftreden Adviesraad Sociaal Domein Hilversum       december 2022   
            
Doelgroep / naam
Datum lidmaatschap
Einde lidmaatschap

Doelgroep Participatiewet

mw. A. Bakker
01-01-2016
01-01-2024
Mw. A. Polat
11-02-2021
11-02-2025
Doelgroep Mensen met een beperking (LG, CZ, VG, NAH, ZG)


Dhr. D. van Zaalen
01-01-2016
01-01-2024
Mw. H. Stuurwold
01-01-2016
01-01-2024
doelgroep Wmo 2015 / GGZ


Dhr. T. de Meij
01-07-2016
01-07-2024
Doelgroep Ouderen


Mw. T. Geurts v Kessel
24-01-2022
24-01-2026
Doelgroep Jongeren


Mw. I. Riezebos
01-03-2016
01-03-2024
voorzitter


Mw. A. Wijnands (voorzitter)
05-07-2018
05-07-2024


Vacatures en (her)benoemingen hadden doorlopend de aandacht.

Mutaties in 2022


Mw. B. (Brigitte) van der Linden heeft in 2022 de vergaderingen niet bijgewoond, maar heeft deze wel steeds als coach met dhr. Van Zaalen voorbereid.
 
In 2022 is als lid van de ArSD benoemd:
Mw. T. Geurts van Kessel met ingang van 24-01-2022.

Verlenging van het lidmaatschap ArSD met een termijn:
Niet van toepassing in 2022.

Beëindiging lidmaatschap:
Mw. F. Ruijters, einde lidmaatschap 06-04-2022
Dhr. W. Nagtegaal, einde lidmaatschap 10-11-2022
Mw. D. Temmink, einde lidmaatschap 31-12-2022

 

Vergaderlocaties

De vaste vergaderlocaties van de ArSD waren in 2022 zowel de Tuinkamer als de Raadzaal in het Raadhuis aan het Dudokpark 1, Hilversum.

In verband met de oplopende corona-besmettingen is de vergadering van 20 januari 2022 digitaal georganiseerd.
In de Raadzaal is voldoende ruimte om afstand van elkaar te kunnen houden, in overeenstemming met de gestelde richtlijnen. De Raadzaal heeft de voorkeur van de ArSD om te vergaderen. Het is een prettige ruimte en in het kader van toegankelijkheid is ringleiding aanwezig voor mensen met een gehoorbeperking.

Contactgegevens


U kunt contact opnemen met de Adviesraad Sociaal Domein:
E: sociaaldomeinraad@hilversum.nl
T: (035) 629 22 25  
P: Postbus 1012, 1200 BA Hilversum

De Adviesraad wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Fenny de Graaf
E: fenny.de.graaf@inter.nl.net 

Visie en werkwijze

De Adviesraad Sociaal Domein is door de gemeente ingesteld om het College van Burgemeester en Wethouders en indirect de gemeenteraad te adviseren over het beleid en uitvoering van het beleid door de gemeente met betrekking tot het Sociaal Domein.

Visie
De Adviesraad Sociaal Domein wil door integraal naar beleid en uitvoering binnen het Sociaal Domein te kijken en daarbij gebruik te maken van de eigen ervaringsdeskundigheid (al of niet aangevuld met die van andere mensen uit de achterban), adviezen geven die bijdragen aan een betere kwaliteit van leven.
Daarbij staat de keuzevrijheid van de inwoner voorop: de inwoner hoort naar vermogen zelf de regie over zijn leven te hebben en te kunnen bepalen hoe dat eruitziet. Hij hoort dus ook zelf de regie te hebben bij het vinden van oplossingen voor problemen.

Dat gebeurt indien mogelijk zonder of met minimale hulp van anderen maar als het nodig is met maximale hulp.
De Adviesraad Sociaal Domein moet adviezen geven die een goede kwaliteit bevorderen van de geleverde zorg, ondersteuning en/of hulp, die de inwoner met een hulpvraag kan aanvragen. De Adviesraad houdt daarbij in gedachten dat kwaliteit van zorg niet gelijk is aan kwaliteit van leven, maar daaraan kan bijdragen.

Werkwijze
Burgerparticipatie op het terrein van de Wmo bestaat in Hilversum al lang: in 2007 werd de Wmo-raad ingesteld door de gemeenteraad na een proces van een paar jaar.
In 2016 werd de Wmo-raad opgevolgd door de Adviesraad Sociaal Domein, die over het hele Sociaal Domein adviseert.
Vertegenwoordigers van diverse groepen uit het Sociaal Domein zijn in de Adviesraad vertegenwoordigd zonder last of ruggespraak. De Adviesraad wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter en ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Een voortdurend punt van aandacht binnen de Adviesraad is het ophalen van informatie bij mensen uit de achterban. Bepaalde groepen inwoners met een zorgvraag zijn (nog) niet georganiseerd of moeilijk te organiseren.
Om alle inwoners te bereiken staan de volgende mogelijkheden ter beschikking: via de gemeentepagina in de krant, de website en een flyer. En aanwezigheid van raadsleden op diverse bijeenkomsten.

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein gaan dus naast kennis die zij door eigen ervaring hebben verkregen, actief op zoek naar aanvullende informatie. Die valt te halen bij, (vaak regionale) cliëntenraden, voorlichtingsbijeenkomsten van de gemeente, inspraak- of samenspraakavonden van de gemeente en regio (Samenkracht) en (vaak landelijke) patiëntenverenigingen. En uiteraard de Koepel van Adviesraden Sociaal Domein.
Lokale en regionale bijeenkomsten zullen vooral gaan over ervaringen met de uitvoering van het beleid, terwijl de andere informatie vooral ‘theorie’ en achtergrondinformatie zal zijn.

De Adviesraad Sociaal Domein heeft in de praktijk zijn bestaansrecht bewezen. Belangrijk daarvoor is het geven van goede adviezen over beleidsstukken en actief (nieuwe) ambtenaren wijzen op zijn bestaan.
Het zelf actief (vaak met steun van de wethouder) ambtenaren benaderen met het aanbod bij te dragen aan de beleidsontwikkeling is belangrijk en nuttig gebleken.
Het zelf actief doorsturen van gegeven adviezen aan de gemeenteraad draagt ook bij. In de gemeenteraad werd in het verleden besloten dat beleidsstukken met betrekking tot het Sociaal Domein niet worden behandeld zonder een bijgeleverd advies van de Adviesraad Sociaal Domein.

Het signaleren van zaken die verbeterd kunnen worden bij de uitvoering van het beleid binnen het Sociaal Domein en dat doorgeven in de vorm van een ongevraagd advies, is onderdeel van de taak van de Adviesraad Sociaal Domein. In het reglement is daartoe opgenomen dat de Adviesraad gebruik maakt van signalen die hem bereiken en van de gegevens die uit de verschillende monitoren (gemeente, regio) worden verkregen.
Het controleren van de resultaten en effecten van de uitvoering van het beleid is echter een taak van de gemeenteraad. Incidenteel kunnen leden van de Adviesraad Sociaal Domein, door hun eigen achterban te bevragen, zaken signaleren die goed of slecht lopen.

 

Hilversum, mei 2023


Anja Wijnands-van Daal
Voorzitter ArSD Hilversum