Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein

Dit is het laatst gepubliceerde jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein. Oudere jaarverslagen kunt u opvragen.

2021 Een jaar vol (af)wisselingen


Na 2020 waren we al redelijk gewend aan: afstand houden, digitaal vergaderen, een wereld die opengaat en weer gesloten wordt.
Corona lijkt een blijvertje te zijn. Met wisselende periodes met en zonder beperkende maatregelen. Het blijft dus moeilijk om bijeenkomsten en/of vergaderingen te plannen. Dus gebeurde het vaak dubbelop. Leden in de vergaderzaal en leden thuis die aan het overleg deelnamen via hun scherm. Een krachtinspanning voor allen en ik als voorzitter kon bij de hybride vergaderingen niet zonder de steun van secretaris en vicevoorzitter. Maar op die manier konden de leden hun via WhatsApp en mail ingebrachte bijdragen toelichten. En zo kon de ArSD ook in 2021 zijn adviezen uitbrengen aan college en gemeenteraad. Ook al was het vaak moeilijk contact te houden met de inwoners van Hilversum, de ambtenaren en met elkaar.

In 2020 was door corona het Sociaal Plein slecht bereikbaar. Een probleem dat in 2021 nog niet is opgelost, waardoor problemen bij onze inwoners verborgen bleven. En er kwam zelfs een fysiek probleem bij. De verbouwing van het stationsplein maakt het moeilijk, zeker voor gehandicapte inwoners, om bij het Sociaal Plein te komen. Daar maakten de leden van de ArSD zich grote zorgen over. De ArSD heeft dan ook voortdurend aandacht gevraagd voor dit probleem.

In 2021 kwam de bezetting van de ArSD op volle sterkte:
Met het toetreden van mevrouw T. Geurts van Kessel en de heer W. Nagtegaal zijn alle doelgroepen voldoende vertegenwoordigd.

Ook dit jaar werkte de ArSD aan verbetering: hoe kunnen we ons werk nog beter verrichten?
Beginspraak bij de gemeente loopt steeds beter. De ambtenaren nemen de ArSD steeds eerder mee in hun traject om tot een goed beleid te komen. En ook in de regio is er steeds meer besef dat het belangrijk is de ArSD mee te nemen in door de regio opgestelde voorstellen inzake door de gemeente gemandateerde taken op het Sociaal Domein.
Dit alles neemt echter niet weg, dat reacties op de (on)gevraagde adviezen soms nog steeds de indruk wekken dat de ArSD niet voldoende serieus wordt genomen.
Maar al met al is 2021 ondanks de diverse hindernissen een goed en productief jaar voor de ArSD geworden. Ook in 2022 kunnen de inwoners van Hilversum weer deze inzet van ons verwachten.

Anja Wijnands-van Daal

Aantal vergaderingen

De ArSD kwam in 2021 elf keer (11x) bijeen.

De vaste vergaderlocatie is in 2021 de Raadzaal in het Raadhuis.

In verband met de coronacrisis is ook dit jaar digitaal via Zoom vergaderd en daarnaast in de Raadzaal. Hier is voldoende ruimte om afstand van elkaar te kunnen houden, conform de gestelde richtlijnen.


Vergaderrooster 2021   

 • 14 januari: vergadering via Zoom         
 • 27 januari: vergadering via Zoom - interne evaluatie    
 • 11 februari: vergadering via Zoom         
 • 18 maart: vergadering via Zoom        
 • 22 april: vergadering via Zoom     
 • 27 mei: Sociaal Plein, Wilhelminastraat 1 Hilversum, plus optie via Zoom
 •  8 juli: Raadzaal        
 •  2 september: Raadzaal         
 • 14 oktober: Raadzaal         
 • 11 november: Raadzaal        
 •   9 december: vergadering via Zoom
 • 01: 15-01-2021 Adviezen
  • A. Verzamelverordening inkomensvoorziening 2021, en
  • B. Beleidsregels gemeentelijk minimabeleid Hilversum 2021, Verhaal en terugvordering Hilversum 2021 en Re-integratie en tegenprestatie Hilversum 2021.
 • 02: 08-02-2021
  • Advies: Naar een financieel gezond sociaal domein. Versie 4.1
  • (Verkenning naar maatregelen die leiden tot kostenbeheersing en kostenbesparing in het sociaal domein)
  • 11-02-2021 Nieuwe versie advies is aangemaakt, nadat in de vergadering van 11/2 bleek dat een tekstuele aanpassing noodzakelijk was. (Zie ook brief en advies 12 en 13).
 • 03: 10-03-2021
  • Brief ‘Zorg om de jeugdzorg’.
 • 04: 10-03-2021
  • reactie (advies) op het Collegevoorstel Beleidsregels meldingen BKR regelingen bij schulddienstverlening.
 • 05:21-03-2021
  • brief (tussenadvies / beginspraak) concept Beleidsplan Bescherming en Opvang 2021 – 2024.
 • 06: 26-05-2021
  • Reactie (advies) ArSD op Kadernota. Er is een aangepaste versie verzonden met kleine aanpassing (2021 i.p.v. 2022).
 • 07: 09-07-2021
  • Advies (RVO) inzake SLA Leerlingenvervoer LLV 14 juni 2021.
 • 08: 29-09-2021
  • Advies 30 september 2021 Beleidsplan Bescherming & Opvang Gooi en Vechtstreek 2022-2025. (Zie ook 5).
 • 09: 28-09-2021
  • Input (beginspraak) 28 september 2021 over Verordening Inburgering. (Er is geen advies gevraagd).
 • 10: 01-11-2021
  • Preadvies/beginspraak (geen advies) Beleidsregels Gemeentelijk Minimabeleid Hilversum 2022.
 • 10A 04-11-2021
  • Brief aanvulling op Advies Beleidsregels Gemeentelijk Minimabeleid Hilversum 2022: moet ‘preadvies’ zijn.
 • 11: 03-11-2021
  • Advies Evaluatie Inkoopproces vanuit het gezichtspunt van de adviesraden Sociaal Domein HBEL, Hilversum, Wijdemeren en het Beraad Gooise Meren.
 • 12: 17-10-2021
  • Brief Uitbreiding ‘Naar een gezond financieel gezond Sociaal Domein’ rond de gang van zaken in de commissie van 13 oktober 2021.
 • 13: 04-11-2021
  • Advies Uitbreiding ‘Naar een gezond financieel gezond Sociaal Domein’
 • 14: 20-11-2021
  • Inzake Inkoop hulpmiddelen Wmo:
  • A: Brief (geen advies) Opmerkingen bij Offerte aanvraagdocument Hulpmiddelen, bruikleenovereenkomst en Format Functioneel Advies.
  • B: Aanvullingen op Bruikleenovereenkomst rolstoelvoorziening / vervoersvoorziening / woonvoorziening.

De adviezen zijn terug te lezen op de webpagina van de adviesraad. De adviezen blijven 1 jaar zichtbaar. Adviezen vanaf 2007 tot en met 2020 zijn te vinden op Archiefweb van de gemeente Hilversum. De adviezen worden zowel tegelijk naar wethouder/college gestuurd als ter informatie naar de gemeenteraad.

Onderwerpen die in 2021 op de agenda stonden en waaraan aandacht is besteed:

 • Gemeente en Regio afstemmen en tijdig betrekken van de Adviesraden
 • Wisselingen en verloop ambtenaren en inzet van a.i. medewerkers
 • Telefonische bereikbaarheid van het Sociaal Plein
 • Verbouwing van het Sociaal Plein
 • Vindbaarheid ArSD op gemeentelijke website
 • Anonieme klachten zijn wel signalen
 • Presentje voor de minima en vrijwilligers
 • Situatie rond Heelo
 • Effecten van bezuinigingen in opvang en begeleiding
 • Regionaal plan voor de aanpak van laaggeletterdheid
 • Plannen en aanpak van Versa rond eenzaamheid
 • TONK en TOZO regelingen en Raadsinformatiebrief Misbruik & Oneigenlijk gebruik Tozo
 • Service Level Agreement Leerlingenvervoer
 • Plannen rond integrale handhaving binnen het sociaal domein
 • Regiovisie Jeugd (eerder aangeduid als transformatieplan Jeugd)
 • Jeugd en de gevolgen van de coronapandemie
 • Pilot scootmobiel
 • Pilot dagbesteding licht
 • Perikelen rond het CAK
 • Achterstand Wmo aanvragen
 • Inclusie Agenda
 • Toegankelijk schrijven van ambtelijke stukken
 • Resultaten burgerpeiling eenzaamheid
 • Resultaten burgerpeiling mantelzorg
 • Indicaties voor huishoudelijk hulp: toepassen maatwerk
 • Ontwikkeling en implementatie van het normenkader Hulp bij het huishouden
 • Ontwikkelingen Wijken / Buurtkamers / Buurt en Welzijn
 • Woonvisie 2021-2030 Hilversumse woningmarkt toegankelijk voor iedereen
 • Wonen in Hilversum; sociale huurwoningen
 • Goede luchtkwaliteit op scholen
 • Schuldhulpverlening
 • Raadsinformatiebrief over aanpak informele schulden  
 • Statushouders en asielzoekers
 • Huisvesting noodopvang voorkeur voor kleinschalige locaties
 • Startnotitie Wet Inburgering gemeente Hilversum
 • Verordening Inburgering
 • Begroting 2022 Hilversum
 • Raadsonderzoek Wmo/Welzijn - de ArSD heeft bijdrage gegeven
 • Nieuwe Verordeningen Jeugdhulp en Wmo
 • Inkoop van hulpmiddelen - aanbestedingsprocedure
 • Wmo-taxi - tariefberekening
 • Gezondheidsmonitor Middelengebruik Volwassenen en Ouderen
 • Aanwezigheid (zoals eerder gebruikelijk) ArSD bij beeldvormende sessies (BVS)
 • Bestrijding energiearmoede  - plan van aanpak   
 • Pilot lichte dagbesteding als algemene voorziening
 • Voortgang inkoop lichte dagbesteding    
 • Pilot Snelserviceformule
 • De tweejaarlijkse evaluatie gemeente en ArSD
 • Vacatures ArSD (lid met aandachtsveld GGZ-problematiek en ouderen)
 • Omgevingsvisie

Dhr. Van Strien was de vaste contactpersoon tussen het college en de ArSD en verzorgde met regelmaat dat collegebrieven en andere relevante informatie in het bezit van de ArSD werden gesteld. Tot tevredenheid van de ArSD was er een constructieve samenwerking in 2021.

Regelmatig zijn ambtenaren en externe deskundigen voor de vergadering uitgenodigd om een toelichting te geven bij diverse onderwerpen. En ook buiten de vergaderingen om was er contact.

De ArSD heeft in 2021 contact gehad met:

Dhr. O. (Olaf) van Strien: gemeente Hilversum, strategisch accounthouder, contactpersoon
Dhr. R. (Robert) Bikha: teammanager a.i. team Wmo gemeente Hilversum
mw. K. (Katinka) Boot: Opbouwwerker Versa Hilversum
Mw. H. (Henriëtte) Fahner: lid Cliëntenraad Sociale Zaken Hilversum
Mw. B. (Berna) Fennis: lid Cliëntenraad Sociale Zaken Hilversum
Dhr. J. (José) Groothuis: Teammanager Sociaal Plein gemeente Hilversum
Dhr. G. (Geurt) van de Haar: Afdelingsmanager Sociaal Plein gemeente Hilversum
Dhr. B.(Bart) Heller: Wethouder gemeente Hilversum
MW. A. Keates: Beleidsadviseur Sociaal Domein
Dhr. M. (Marco) Kok: Beleidsmedewerker gemeente Hilversum
Mw. M. (Maureen) van der Kooij: Teammanager Sociaal Plein gemeente Hilversum
Dhr. R. (Rob) Lub: Afdelingsmanager Sociaal Domein Hilversum
Mw. S. (Susanne) Maessen: Teammanager Sociaal Plein gemeente Hilversum
Dhr. J. (Jeroen) Meester: Teammanager Wmo gemeente Hilversum
Mw. K. (Karen) Nieuwenhuis: Beleidsmedewerker gemeente Hilversum
Mw. S. Noordijk: Beleidsregisseur Werk en Inkomen
Dhr. B. (Badeen) Pedawi: Beleidsregisseur Sociaal Domein gemeente Hilversum
Dhr. V. (Victor) Raats: Beleidsmedewerker gemeente Hilversum
Mw. R. (Roselien) Ramkhelawan: Maatschappelijk werker Versa Hilversum
Dhr. A. (Arno) Scheepers: Wethouder gemeente Hilversum
Dhr. R. (Rogier) Schouenberg: Beleidsmedewerker Sociaal Domein gemeente Hilversum
Mw. E. (Esther) Seijsener: Beleidsmedewerker gemeente Hilversum
Mw. I. (Iris) Stokman: Beleidsadviseur Sociaal Domein gemeente Hilversum
Mw. K. (Kirsten) Valk: Beleidsmedewerker gemeente Hilversum
Mw. K. (Karin) Walters: Wethouder gemeente Hilversum
Mw. S. (Sandra) Zamir: Opbouwwerker Versa Hilversum

In 2021 zijn leden in werkgroepen aan het werk geweest voor afstemming en voorbereiding via de mail, online en ook telefonisch.

Commissie- en raadsvergaderingen werden door leden van de ArSD online bezocht wanneer voor hen relevante onderwerpen binnen het Sociaal Domein werden besproken.

De voorzitter en vicevoorzitter van de ArSD namen deel aan het Regionaal Voorzitters-overleg (RVO).

Er was contact met de volgende organisaties:

 •  Zorgdragers – netwerk professionals
 •  Ieder(In) – sociale kaart en informatie
 •  Sociale kaart gemeente Hilversum (MEE-Nl)
 •  Koepel Adviesraden Sociaal Domein

Leden van de ArSD bezochten bijeenkomsten en namen deel aan (werk)conferenties.
In verband met de coronacrisis zijn bijeenkomsten geannuleerd, niet meer georganiseerd of konden online worden bijgewoond.

Gedurende het hele jaar was er deelname door voorzitter/vicevoorzitter aan het Regionaal Voorzitters Overleg (RVO) (met voorzitters Adviesraden Sociaal Domein en Cliëntenraden SZ in de regio). Frequentie: iedere twee maanden.
Gedurende het hele jaar was er een regulier maandelijks overleg op het Sociaal Plein door voorzitter en vicevoorzitter ArSD en voorzitter CR SZ (tevens lid van de ArSD).

 • 3 maart 2021: Zoombijeenkomst Transformatieplan Jeugd.
 • 19 juli 2021: Bijeenkomst over Jeugdbeleid.
 • 1+8 april 2021: Ontwikkelingen Digitaal Platform en uitnodiging Meetups.
 • 31 maart 2021: Gesprek voorzitter en vicevoorzitter ArSD met wethouders Wolthers en Walters.
 • 30 maart 2021: Zoomvergadering over uitgangspunten leerlingenvervoer.
 • 9 juni 2021: Zoombijeenkomst werkroep inzake Regiovisie Jeugd (eerder aangeduid als transformatieplan Jeugd).
 • 19 juli 2021: Bijeenkomst over Jeugdbeleid.
 • 3 november 2021: Tweejaarlijks evaluatiegesprek met wethouders en ambtenaren en delegatie ArSD.
 • 5 november 2021: Bijeenkomst Koepel Adviesraden: 9e Hannie van Leeuwen lezing.
 • 18 november 2021: Bijeenkomst met ambtenaren Jeugd en delegatie ArSD.
 • 19 november 2021: Zoomgesprek inzake hulpmiddelen-offerte-aanvraag, de bruikleenovereenkomst en het format functioneel advies.
 • Zoombijeenkomst laaggeletterdheid.
 • Mw. A. (Annemieke) Bakker        doelgroep Participatiewet
 • Mw. A. (Aynur) Polat            doelgroep Participatiewet
 • Mw. H. (Heiltje) Stuurwold        doelgroep Wmo2015/Beperkingen, vicevoorzitter
 • Dhr. D. (Daniël) van Zaalen        doelgroep Wmo2015/Beperkingen
 • Dhr. T. (Tom) de Meij        doelgroep Wmo 2015/GGZ
 • Dhr. W. (Wouter) Nagtegaal    doelgroep Wmo 2015/GGZ
 • Mw. I. (Ineke) Riezebos        doelgroep Jeugdwet
 • mw. F. (Frederike) Ruijters        doelgroep Jeugdwet  
 • Mw. D. (Dorien) Temmink        doelgroep Wmo2015/Ouderen
 • Mw. T. (Toos) Geurts van Kessel     doelgroep Wmo2015/Ouderen
 • Mw. A. (Anja) Wijnands        voorzitter ArSD

 

De uitbetaling vindt plaats aan de hand van het aantal vergaderingen, met een maximum van 10 vergaderingen per jaar. Daarbij als uitgangspunt dat de leden de werkzaamheden niet alleen in de vergadering verrichten, maar juist het werk voor en na de vergaderingen doen. Hiermee wordt recht gedaan aan de grote inzet en tijdsinvestering van de leden buiten de vergaderingen.

Rooster van Aftreden

Voor zover aan de orde zijn alle leden bereid zich voor een tweede termijn in te zetten voor de ArSD.

Mutaties 2021

Toch nog onverwacht kwam het bericht in januari 2021 dat dhr. Hofhuizen is overleden. Er is gezocht in het eigen netwerk naar kandidaat-leden voor de vacatures die zijn ontstaan met het afscheid van dhr. De Wildt en het overlijden van dhr. Hofhuizen. Diverse mensen zijn benaderd en er is een advertentie geplaatst in de Gooi en Eembode. Daarbij is zoveel als mogelijk gelet op de samenstelling van de ArSD; de verschillende doelgroepen, man/vrouw verhouding en diversiteit.

Mw. B. (Brigitte) van der Linden heeft in 2021 de vergaderingen niet bijgewoond, maar heeft deze wel steeds als coach met dhr. Van Zaalen voorbereid.
 
In 2021 zijn als lid van de ArSD benoemd:

 • Mw. A. (Aynur) Polat         per 11-02-2021 (eerste termijn van 4 jaar)
 • Dhr. W. (Wouter) Nagtegaal     per 01-12-2021 (eerste termijn van 4 jaar)
 • Mw. T. (Toos) Geurts van Kessel     per 01-12-2021 (eerste termijn van 4 jaar)


Verlenging van het lidmaatschap ArSD met een termijn:

 • Mw. D. (Dorien) Temmink         per 01-08-2021 (tweede termijn van vier jaar)

De vaste vergaderlocatie van de ArSD is in 2021 de Raadkamer in het Raadhuis aan het Dudokpark 1, Hilversum.

Ook in 2021 was er sprake van de coronacrisis en de maatregelen om deze in te dammen. De ArSD is wel gewoon doorgegaan met zijn werk, waar nodig met inzet van digitale hulpmiddelen. Zo zijn de volgende vergaderingen digitaal via Zoom doorgegaan:
14 januari, 27 januari, 11 februari, 18 maart, 22 april, 27 mei (fysiek en via zoom),
9 december.            

In verband met de oplopende aantallen besmettingen als gevolg van corona is het besluit genomen om de decembervergadering weer volledig digitaal te organiseren.

U kunt contact opnemen met de Adviesraad Sociaal Domein:
E-mail: sociaaldomeinraad@hilversum.nl
Telefoon: (035) 629 22 25  
Postadres: Postbus 1012, 1200 BA Hilversum

De Adviesraad wordt ondersteund door ambtelijk secretaris Fenny de Graaf: fenny.de.graaf@inter.nl.net

De Adviesraad Sociaal Domein is door de gemeente ingesteld om het College van Burgemeester en Wethouders en indirect de gemeenteraad te adviseren over het beleid en uitvoering van het beleid door de gemeente met betrekking tot het Sociaal Domein.

Visie

De Adviesraad Sociaal Domein wil door integraal naar beleid en uitvoering binnen het Sociaal Domein te kijken en daarbij gebruik te maken van de eigen ervaringsdeskundigheid (al of niet aangevuld met die van andere mensen uit de achterban), adviezen geven die bijdragen aan een betere kwaliteit van leven.
Daarbij staat de keuzevrijheid van de inwoner voorop: de inwoner hoort naar vermogen zelf de regie over zijn leven te hebben en te kunnen bepalen hoe dat eruitziet. Hij hoort dus ook zelf de regie te hebben bij het vinden van oplossingen voor problemen.

Dat gebeurt indien mogelijk zonder of met minimale hulp van anderen maar als het nodig is met maximale hulp.
De Adviesraad Sociaal Domein moet adviezen geven die een goede kwaliteit bevorderen van de geleverde zorg, ondersteuning en/of hulp, die de inwoner met een hulpvraag kan aanvragen. De Adviesraad houdt daarbij in gedachten dat kwaliteit van zorg niet gelijk is aan kwaliteit van leven, maar daaraan kan bijdragen.

Werkwijze

Burgerparticipatie op het terrein van de Wmo bestaat in Hilversum al lang: in 2007 werd de Wmo-raad ingesteld door de gemeenteraad na een proces van een paar jaar.
In 2016 werd de Wmo-raad opgevolgd door de Adviesraad Sociaal Domein, die over het hele Sociaal Domein adviseert.
Vertegenwoordigers van diverse groepen uit het Sociaal Domein zijn in de Adviesraad vertegenwoordigd zonder last of ruggespraak. De Adviesraad wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter en ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Een voortdurend punt van aandacht binnen de Adviesraad is het ophalen van informatie bij mensen uit de achterban. Bepaalde groepen inwoners met een zorgvraag zijn (nog) niet georganiseerd of moeilijk te organiseren.
Om alle inwoners te bereiken staan de volgende mogelijkheden ter beschikking: via de gemeentepagina in de krant, de website en een flyer. En aanwezigheid van raadsleden op diverse bijeenkomsten.

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein gaan dus naast kennis die zij door eigen ervaring hebben verkregen, actief op zoek naar aanvullende informatie. Die valt te halen bij, (vaak regionale) cliëntenraden, voorlichtingsbijeenkomsten van de gemeente, inspraak- of samenspraakavonden van de gemeente en regio (Samenkracht) en (vaak landelijke) patiëntenverenigingen. En uiteraard de Koepel van Adviesraden Sociaal Domein.
Lokale en regionale bijeenkomsten zullen vooral gaan over ervaringen met de uitvoering van het beleid, terwijl de andere informatie vooral ‘theorie’ en achtergrondinformatie zal zijn.

De Adviesraad Sociaal Domein heeft in de praktijk zijn bestaansrecht bewezen. Belangrijk daarvoor is het geven van goede adviezen over beleidsstukken en actief (nieuwe) ambtenaren wijzen op zijn bestaan.
Het zelf actief (vaak met steun van de wethouder) ambtenaren benaderen met het aanbod bij te dragen aan de beleidsontwikkeling is belangrijk en nuttig gebleken.
Het zelf actief doorsturen van gegeven adviezen aan de gemeenteraad draagt ook bij. In de gemeenteraad werd in het verleden besloten dat beleidsstukken met betrekking tot het Sociaal Domein niet worden behandeld zonder een bijgeleverd advies van de Adviesraad Sociaal Domein.

Het signaleren van zaken die verbeterd kunnen worden bij de uitvoering van het beleid binnen het Sociaal Domein en dat doorgeven in de vorm van een ongevraagd advies, is onderdeel van de taak van de Adviesraad Sociaal Domein. In het reglement is daartoe opgenomen dat de Adviesraad gebruik maakt van signalen die hem bereiken en van de gegevens die uit de verschillende monitoren (gemeente, regio) worden verkregen.
Het controleren van de resultaten en effecten van de uitvoering van het beleid is echter een taak van de gemeenteraad. Incidenteel kunnen leden van de Adviesraad Sociaal Domein, door hun eigen achterban te bevragen, zaken signaleren die goed of slecht lopen.

Werkwijze
Burgerparticipatie op het terrein van de Wmo bestaat in Hilversum al lang: in 2007 werd de Wmo-raad ingesteld door de gemeenteraad na een proces van een paar jaar.
In 2016 werd de Wmo-raad opgevolgd door de Adviesraad Sociaal Domein, die over het hele Sociaal Domein adviseert.
Vertegenwoordigers van diverse groepen uit het Sociaal Domein zijn in de Adviesraad vertegenwoordigd zonder last of ruggespraak. De Adviesraad wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter en ondersteund door een ambtelijk secretaris.

Een voortdurend punt van aandacht binnen de Adviesraad is het ophalen van informatie bij mensen uit de achterban. Bepaalde groepen inwoners met een zorgvraag zijn (nog) niet georganiseerd of moeilijk te organiseren.
Om alle inwoners te bereiken staan de volgende mogelijkheden ter beschikking: via de gemeentepagina in de krant, de website en een flyer. En aanwezigheid van raadsleden op diverse bijeenkomsten.

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein gaan dus naast kennis die zij door eigen ervaring hebben verkregen, actief op zoek naar aanvullende informatie. Die valt te halen bij, (vaak regionale) cliëntenraden, voorlichtingsbijeenkomsten van de gemeente, inspraak- of samenspraakavonden van de gemeente en regio (Samenkracht) en (vaak landelijke) patiëntenverenigingen. En uiteraard de Koepel van Adviesraden Sociaal Domein.
Lokale en regionale bijeenkomsten zullen vooral gaan over ervaringen met de uitvoering van het beleid, terwijl de andere informatie vooral ‘theorie’ en achtergrondinformatie zal zijn.

De Adviesraad Sociaal Domein heeft in de praktijk zijn bestaansrecht bewezen. Belangrijk daarvoor is het geven van goede adviezen over beleidsstukken en actief (nieuwe) ambtenaren wijzen op zijn bestaan.
Het zelf actief (vaak met steun van de wethouder) ambtenaren benaderen met het aanbod bij te dragen aan de beleidsontwikkeling is belangrijk en nuttig gebleken.
Het zelf actief doorsturen van gegeven adviezen aan de gemeenteraad draagt ook bij. In de gemeenteraad werd in het verleden besloten dat beleidsstukken met betrekking tot het Sociaal Domein niet worden behandeld zonder een bijgeleverd advies van de Adviesraad Sociaal Domein.

 

Het signaleren van zaken die verbeterd kunnen worden bij de uitvoering van het beleid binnen het Sociaal Domein en dat doorgeven in de vorm van een ongevraagd advies, is onderdeel van de taak van de Adviesraad Sociaal Domein. In het reglement is daartoe opgenomen dat de Adviesraad gebruik maakt van signalen die hem bereiken en van de gegevens die uit de verschillende monitoren (gemeente, regio) worden verkregen.
Het controleren van de resultaten en effecten van de uitvoering van het beleid is echter een taak van de gemeenteraad. Incidenteel kunnen leden van de Adviesraad Sociaal Domein, door hun eigen achterban te bevragen, zaken signaleren die goed of slecht lopen.

Hilversum, april 2022


Anja Wijnands-van Daal
Voorzitter ArSD Hilversum
        13