Agenda Adviesraad Sociaal Domein

Hier vindt u de agenda van de eerstvolgende vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein.

Datum: 15 september 2022
Aan: Leden ArSD Hilversum en gasten
Tijd: 10:30 - 13:30
Locatie: Tuinkamer
Voorzitter: A. Wijnands-van Daal

1.1 Opening en vaststellen agenda

1.2  Mededelingen

1.3 Ingekomen stukken en verzonden post

1.3.1 Ingekomen stukken: zie ook overzicht onderaan deze agenda

Mail 11/07 K. Nieuwenhuis: overzicht Leidende principes Wmo-Welzijn - aangepast nav input ArSD 07/07. B
Verzoek is gedaan om schriftelijke reactie voor 05/09

Mail 25/07 RV: Regio: Produktbeschrijvingen: aangepaste versies Inkoop B&O, GGZ bemoeizorg, verslavingsbemoeizorg n.a.v. input adviesraden 25/07 zie4
Mail 26/07: Concept advies Inkoop Bescherming en Opvang zie4

mail 31/07: CC brief van dhr. Dunker aan wethouder Van Voorden naar aanleiding van brief juli 2022 over te weinig huishoudelijke hulpen.

Mail 05/09: bericht mw. T.Groen: kennismaking met College op 13 september a.s. wordt uitgesteld. Voorstel nieuwe datum kennismaking ArSD en College op 11 oktober van 13:30 tot 14:30. Bespreken

Mail 05/09: aanvraag ArSD kennismaken met leden commissie samenleving op 28 september van 19.00 - 19:30 uur. (antwoord komt 20/09).

1.3.2 Collegebrieven afgelopen periode

 • Beantwoording vragen D66 kwijtschelden aanslag Waterschap
 • 2021 Jaarverantwoording kinderopvang gemeente Hilversum
 • Beantwoording vragen PvdA
 • Brief omwonenden Heuvellaan 50
 • Beantwoording vragen DH
 • Brief omwonenden Philipscomplex
 • Brief besluitvorming opvangcrisis Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
 • Jaarverslag SR 2021
 • Collegebrief Heuvellaan en Philipslocatie
 • Collegebrief informatie over stand van zaken Oekraïne en asielopvang
 • Collegebrief inzake verdichtingsstudie flexwonen in de Meent
 • Collegebrief Jaarverslag 2021 Sociale Recherche Gooi en Vechtstreek
 • Collegebrief Stand van zaken opvang lange termijn
 • Collegebrief stand van zaken opvang vluchtelingen en Beantwoording artikel 41 vragen PvdA en Democraten Hilversum
 • Raadsinformatiebrief 2022-45 inzake Subsidieregeling Begeleiding in de Wijk Hilversum 2023
 • Raadsinformatiebrief 2022-49 inzake Voortgangsrapportage “Naar een financieel gezond sociaal domein”
 • Raadsinformatiebrief 2022-52 inzake Jaarverantwoording Kinderopvang 2021, gemeente Hilversum
 • Raadsinformatiebrief 2022-53 inzake Structurele inbedding Multidisciplinaire Aanpak MDA++
 • Studie Flexwonen - Hilversumse Meent bijlage 1
 • Subsidieregeling Begeleiding in de Wijk Hilversum 2023

1.3.3 Verzonden post

 • Mail 07/07 aan mw. Rijssenbeek: vragen nav Evaluatie en Agenda Jeugdhulp
 • Mail 14/07: declaraties leden ArSD eerste helft 2022 + diverse mail met dhr. Van Strien over bedrag vergoeding per vergadering en datum uitbetaling.
 • Mail 26/07 aan wethouder Van Voorden: definitieve concept Beleidsregels Adviesraad Sociaal Domein Hilversum zie 1.5
 • Mail 23/08: aan dhr. Schouenberg: commentaar ArSD werkgroep Jeugd op concept Jeugdverordening 2022 zie1.4
 • Mail 01/08: Advies 01-08-2022 RVO Inkoop Bescherming en Opvang zie4
 • Reactie 02-08-2022 Reactie Regio op advies Inkoop B&O zie4

1.4 Bespreken (verzonden) adviezen

 • Beginspraak beleidsplan Wmo-Welzijn2023-2027: Reactie ArSD op de leidende principes (verzoek was om uiterlijk 05/09 te sturen, zie vergadering 07/07).
 • Mail 26/07: Concept advies Inkoop Bescherming en Opvang
 • Mail 25/07 RVO: Regio Produktbeschrijvingen: aangepaste versies Inkoop B&O, GGZ bemoeizorg, verslavingsbemoeizorg n.a.v. input adviesraden 25/07
 • Advies 01-08-2022 RVO Inkoop Bescherming en Opvang B
 • Reactie 02-08-2022 Reactie / antwoord Regio op advies Inkoop B&O B

Mail 23/08: aan dhr. Schouenberg: commentaar ArSD werkgroep Jeugd op concept Jeugdverordening 2022 B

 • Verordening Jeugdhulp 2022 (oktober 2022)
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning 2022 (oktober 2022)
 • > Komt voorlopig geen adviesaanvraag voor; alles is vooruitgeschoven  (11 augustus afspraak met dhr. Schouenberg)

1.4.1 15 minuten: Reactie ArSD op het Coalitieakkoord - voorafgaand aan de Programmabegroting – bespreken

Bijlage: notitie dhr. De Meij volgt

1.5 Huishoudelijke zaken Adviesraad
Rooster van Aftreden versie 07-07-2022 – vervanging voorzitter en leden 2024.
Bespreken: zijn er kandidaten in het vizier? B

Mail 26/07 aan wethouder Van Voorden: definitieve concept Beleidsregels Adviesraad Sociaal Domein Hilversum B

1.6  Bijgewoonde / bij te wonen bijeenkomsten
11-08-2022 afspraak met dhr. Schouenberg inzake Verordening Jeugdhulp 2022

2.0.0 11.30 – 11.50 Beleidsagenda ‘Mantelzorg in Hilversum 2022-2027
20 minuten -Toelichting op concept Pauline Geldhof - Projectleider mantelzorg Sociaal Domein

Bijlagen:

 • Beleidsplan mantelzorg in Hilversum 2022-2027 concept 0.4
 • Gespreksleidraad Beleidsplan mantelzorg in Hilversum 2022-2027 concept 0.4

2.0.1 12.00 – 12.20 uur  Wethouder Gerben van Voorden
20 minuten -In gesprek met de wethouder  

2.1 Mededelingen/informatie van de gemeente (mondeling)

2.2 Openstaande acties van de gemeente (actielijst)

2.3 12.30 – 12.50 uur Sociaal Plein
20 minuten -Maureen van der Kooij Teammanager Sociaal Plein

2.4 13.00 – 13.20 uur Begeleiding in de Wijk Hilversum 2023 –
20 minuten Toelichting Versa mw. H. Harrane

Bijlagen:

 • Raadsinformatiebrief 2022-45 inzake Subsidieregeling Begeleiding in de Wijk Hilversum 2023
 • Subsidieregeling Begeleiding in de Wijk Hilversum 2023

3.1 Notulen en actielijst

 • Notulen vergadering 7 juli 2022 versie 1    
 • Actielijst 7 juli 2022 versie 1      

3.2  Rondvraag en Sluiting

3.3  Ingekomen post/mail

 • 09/07: Publicatie Rijkshoverheid: Stevige hervorming gesloten jeugdhulp: nul plaatsingen en kleinschalige woonplekken
 • 13/07: Financieel dagblad: Kabinet wil één deurwaarder voor schulden bij overheid