Advies over de Inkoop Bescherming en Opvang

Dit advies is op 1 augustus 2022 aan de gemeente Hilversum gegeven door de Adviesraad Sociaal Domein.

De Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren

Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Wijdemeren, 1 augustus 2022

Onderwerp:    Advies over de Inkoop Bescherming en Opvang

Geacht Colleges,

Hierbij ontvangt u het gezamenlijke advies van de Adviesraden Sociaal Domein HBEL, Hilversum, en Wijdemeren en van het Beraad Gooise Meren (hierna: adviesraden) over de inkoop bescherming en opvang.

Context

De gemeenteraden hebben in 2021 het beleidsplan Bescherming en Opvang vastgesteld. De adviesraden hebben over dit beleidsplan advies uitgebracht. De inkoop Bescherming en Opvang betreft de uitvoering van dat beleidsplan daar waar het de inkoop van de benodigde faciliteiten en diensten betreft op basis van in het beleidsplan gemaakte keuzes.
De adviesraden adviseren niet over het gehele aanbestedingsdocument. De inbreng is beperkt tot de productspecificaties.

Proces

De Colleges hebben de inkoop Bescherming en Opvang gemandateerd aan de Regio. Gevolg is dat hierover geen aparte collegebesluiten worden genomen. Daardoor zou ook geen advisering door de adviesraden hoeven plaatsvinden. Daarmee zijn de adviesraden het niet eens. Mandatering van besluiten mag er niet toe leiden dat de adviesraden buiten spel worden gezet.
De adviesraden zijn door de Regio in staat gesteld om alsnog hun adviesrol te vervullen.
De door de adviesraden ingestelde werkgroep Inkoop Bescherming en Inkoop hebben een aantal informatieve en constructieve sessies gehad met Yvonne Driessen en Sonja Hartkamp van de Regio om van gedachten te wisselen over de productspecificatie.

Advies

De adviesraden adviseren positief over de productspecificaties. In ons advies wordt niet in detail ingegaan op de ingebrachte suggesties en de verwerking daarvan in de productspecificaties. Een aantal hoofdpunten geven wij graag mee in deze brief.


Opleidingsniveau zorgverleners

Opvallend in de concept productspecificaties was dat in een aantal gevallen concrete opleidingseisen worden genoemd, terwijl in andere specificaties sprake is van “werk- en denkniveau”. Hoewel een diploma niet altijd een garantie is voor het juiste niveau is het wel concreet toetsbaar. De vraag van de adviesraden hoe in de contracten wordt geborgd dat aanbieders ook daadwerkelijk het overeengekomen niveau inzetten. De krapte op de arbeidsmarkt en de stijgende loonkosten kunnen ongemerkt tot inflatie van het ingezette niveau leiden.


De adviesraden hebben begrepen dat over de formulering van het vereiste niveau nog gerichte vragen uitstaan bij de landelijke toezichthouder.
Ook adviseren de adviesraden nog eens te bezien of in alle gevallen het juiste niveau wordt gevraagd en om waar nodig een nadere splitsing in de gevraagde niveaus aan te brengen. Naar aanleiding van de besprekingen heeft bij beschermd wonen regulier al een aanpassing plaatsgevonden door toe te voegen dat een MBO 2 medewerker uitsluitend mag worden ingezet bij huishoudelijke taken en lichte persoonlijke verzorging.


Is aanbesteding de meest gelukkige inkoopvorm?

Bij bescherming en opvang is sprake van een doelgroep, die uit meerde  bronnen zorg gebruikt en waarbij regelmatig sprake kan zijn opvolgende wetten, zoals overgang van WMO naar Wlz. Het is van belang dat de financiers en hulpverleners goed communiceren, zorgen voor een sluitend plan en dat er geen gaten vallen in de zorg. Goede afspraken in convenanten tussen bewezen zorgpartners zijn essentieel en daar leent het instrument “aanbesteding” zich minder goed voor.
De adviesraden hebben begrepen dat over de inzet van het instrument “aanbesteding” juridisch advies is gevraagd en dat dit instrument in de huidige context onontkoombaar is. De adviesraden vragen er aandacht voor dat binnen de bestaande structuren, voor zover  als dat mogelijk is, te zorgen voor goede afspraken over de samenwerking tussen ketenpartners. Ten aanzien van het perceel GGZ mantelzorg blijft toch de vraag of dit echt niet anders kan. Er zijn voldoende patiëntenverenigingen en mantelzorgorganisaties die hun rol hier met financiële ondersteuning van de gemeenten uitstekend en wellicht zelfs beter kunnen vervullen.

Tot slot

Wij zijn graag bereid deze brief nader toe te lichten.

Hoogachtend,

Beraad Gooise Meren                   
w.g. Mirjam van de Heijden      

Adviesraad Sociaal Domein HBEL         
w.g. Yvonne van Dam

Adviesraad Sociaal Domein Hilversum            
w.g. Anja Wijnands-van Daal          

Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren    
w.g. Martin Vredenduin


C.c.:     Mariëlle Stitzinger, Yvonne Driessen en Sonja Hartkamp (Regio Gooi en Vechtstreek)

Beraad Gooise Meren        
RVO-2022-18
Adviesraad Sociaal Domein HBEL
Adviesraad Sociaal Domein Hilversum
Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren