Advies inkoop woningaanpassingen

Advies voor de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren. 24 februari 2023

Beraad Gooise Meren                                RVO-2023-5
Adviesraad Sociaal Domein HBEL
Adviesraad Sociaal Domein Hilversum
Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

Onderwerp: Advies over de Inkoop Woningaanpassingen

Geacht Colleges,

Hierbij ontvangt u het gezamenlijke advies van de Adviesraden Sociaal Domein HBEL, Hilversum en Wijdemeren en van het Beraad Gooise Meren (hierna: adviesraden) over de Inkoop Woningaanpassingen. Dit advies is gebaseerd op de concepten die de Adviesraden op 6 februari 2023 van Simone Calis van de Regio hebben ontvangen.

Context

De deelnemende gemeenten hebben de gezamenlijk Inkoop van Woningaanpassingen ondergebracht bij de Regio Gooi en Vechtstreek. De toekenning van woningaanpassingen gebeurt door de individuele gemeenten op basis van lokaal geldend beleid. Het lokaal geldende beleid is geen onderdeel van dit advies.

Proces

De door de adviesraden ingestelde werkgroep Inkoop Woningaanpassingen heeft een tweetal informatieve en constructieve bijeenkomsten gehad met Yvonne Driessen en Simone Calis van de Regio om van gedachten te wisselen over het inkoopdocument Woningaanpassingen. Na de tweede bijeenkomst is een eerste concept van het inkoopdocument inclusief concept bruikleenovereenkomst concept programma van eisen ontvangen. De diverse leden van de werkgroep hebben suggesties voor aanpassingen naar de penvoerder bij de Regio gestuurd.

Niet de gehele inhoud van het inkoopdocument is relevant voor de adviesraden. Er zijn veel formele teksten opgenomen, die inhoudelijk voor de adviesraden niet van belang zijn.

De adviesraden beperken het advies tot een aantal hoofdpunten.

Aantal opdrachtnemers

De intentie is om het aantal opdrachtnemers voor woningaanpassingen te beperken tot drie en voor de woonunits tot twee. De werkgroep heeft kennis genomen van de achtergronden en kan zich vinden in het terugbrengen van het aantal opdrachtnemers. Bij uitval van een opdrachtgever is vervanging door middel van wachtkamerovereenkomsten geborgd.

Beraad Gooise Meren                             RVO-2023-5
Adviesraad Sociaal Domein HBEL
Adviesraad Sociaal Domein Hilversum
Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

Lijst van in te kopen voorzieningen

Hoewel de intentie anders was, is de bestaande lijst van in te kopen voorzieningen vooralsnog in stand gebleven. Met instemming is geconstateerd dat de plafondlift aan de lijst is toegevoegd.

Wel is door de uitvoerende diensten een voorbehoud gemaakt dat tijdens de contractperiode voorzieningen uit deze lijst kunnen verdwijnen als daar aanleiding toe is. Het gaat daarbij om voorzieningen die alsnog als algemeen gebruikelijk zullen worden aangemerkt.

Niet geheel duidelijk is of dat collectief gebeurt, of dat ook afzonderlijke gemeenten daartoe kunnen besluiten. De adviesraden willen geïnformeerd worden als een dergelijke ontwikkeling zich voordoet. Als het een beslissing van een individuele gemeente betreft, wil de desbetreffende adviesraad daarin worden gekend.

De ontwikkelingen staan niet stil. Nieuwe produkten, waardoor inwoners langer thuis kunnen wonen, worden ontwikkeld. Mede gezien de lange contractduur is het advies om de lijst tussentijds te actualiseren en nieuwe toepassingen daaraan toe te voegen, zoals nu met de plafondlift is gebeurd.

Programma van eisen

Geadviseerd wordt om toe te voegen dat bij installatie van meer complexe, elektrische voorzieningen niet wordt volstaan met het overhandigen van een gebruiksaanwijzing of instructieboekje, maar dat daadwerkelijk instructie wordt gegeven over het gebruik en de werking van de voorziening.

In het programma van eisen staat dat terugkoppeling naar de uitvoerende dienst moet plaatsvinden als de opdrachtgever afwijkt van hetgeen is gevraagd en toegekend. Geadviseerd wordt om toe te voegen dat ook terugkoppeling plaatsvindt naar de gebruiker van de voorziening.

Bruikleenovereenkomst

Naar aanleiding van aan de penvoerders toegezonden suggesties is toegezegd een aantal wijzigingen in de bruikleenovereenkomst aan te brengen. Dit betreft de verantwoordelijkheid van de gebruiker bij levering van de voorziening (de gebruiker heeft de goede staat van onderhoud niet vast te stellen, maar verklaart dat de voorziening werkt en niet is beschadigd). Daarnaast kan de gebruiker niet meer worden aangesproken voor de kosten van onderhoud als dit onderhoud zonder voorafgaande toestemming van de uitvoeringsdienst plaatsvindt.

Partnerschap

In het ons voorgelegde concept wordt aangegeven dat sprake is van een langdurige relatie met de opdrachtnemers en van partnerschap. Om van partnerschap te kunnen spreken moet een bepaalde mate van wederkerigheid in de relatie bestaan. De voorwaarden worden nogal eenzijdig door de Regio opgelegd, waarbij veel verplichtingen bij opdrachtnemers worden neergelegd. Er is praktisch gezien eigenlijk geen sprake van partnerschap.

Beraad Gooise Meren                             RVO-2023-5
Adviesraad Sociaal Domein HBEL
Adviesraad Sociaal Domein Hilversum
Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

Advies

Er van uitgaande dat de eerder genoemde uitgangspunten in het inkoopdocument ongewijzigd zijn opgenomen, adviseren de Adviesraden positief.

Tot slot

Wij zijn graag bereid deze brief nader toe te lichten.

 Hoogachtend,

Beraad Gooise Meren             Adviesraad Sociaal Domein HBEL
w.g. Mirjam van de Heijden             w.g. Yvonne van Dam
Adviesraad Sociaal Domein Hilversum     Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren
w.g. Anja Wijnands-van Daal         w.g. Martin Vredenduin


C.c.: PFHO (Mariëlle Stitzinger), Yvonne Driessen en Simone Calis (Regio Gooi en Vechtstreek)