Zes keer rioolheffing: wat, waarom en waarvoor

21 februari 2024
Ieder jaar weer ontvangt ieder huishouden in Nederland - dus ook wij in Hilversum - een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Niet al te leuk maar wel belangrijk. Met belastinginkomsten investeert de gemeente in projecten en voorzieningen in de stad. Weet dit: een betalingsregeling of kwijtschelding is mogelijk. Het hangt van een aantal voorwaarden af. Onderaan dit artikel leest u hoe u dat regelt. In dit artikel vertellen wij u meer over de rioolheffing.

Zes keer rioolheffing:

•    Tot de riolering behoren alle openbare voorzieningen die aanwezig zijn voor de gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater en hemelwater Het gaat om de riolen die het vuilwater en hemelwater afvoeren, de bijbehorende pompen (rioolgemalen), waterbergingen en hemelwaterinfiltratievoorzieningen.  

•    In totaal gaat het om 491 kilometer rioolleiding, 25000 kolken, 13.370 rioolputten, 623 infiltratieputten, 91 uitlaten van gescheiden hemelwaterstelsels en 60 gemalen.  

•    Met de opbrengsten van de rioolheffing vervangen we ieder jaar 6,5 kilometer riool dat is afgeschreven. We voeren onderhoud en reparaties uit. Bij het onderhoud van het gemeentelijke rioolstelsel hoort onder meer het reinigen, ontstoppen en repareren van riolen en kolken, dagelijks beheer van rioolgemalen en het vegen van straten. Per jaar reinigen wij ongeveer 15% van het riool. Alle kolken worden twee keer per jaar geleegd. Daarnaast vinden jaarlijks inspecties plaats in het riool om te bekijken welke delen aan vervanging toe zijn.  

•    Bij het rioolbeheer zijn klimaatadaptatie en het duurzaam omgaan met hemelwater belangrijke aandachtspunten. Bij hevige regenbuien mag geen schade aan gebouwen ontstaan als gevolg van water dat tijdelijk op straat kan blijven staan. Daarom wordt bij nieuwbouw en herinrichting van de openbare ruimte zoveel mogelijk hemelwater lokaal opgevangen en geïnfiltreerd in de bodem. Het groen in de stad profiteert hiervan en het riool wordt ontlast. Om te volle rioolstelsels te voorkomen is op plaatsen een verruiming van de capaciteit van het rioolstelsel nodig.  

•    De rioolheffing mag maximaal 100% kostendekkend zijn. Voor 2024 is de opbrengst van de rioolheffing voldoende voor 91% van de verwachte kosten. Het niet volledig doorbelasten van alle kosten is een bewuste keuze. Dit is om te voldoen aan het algemene uitgangspunt dat de woonlasten als geheel niet meer stijgen dan de inflatie. In 2024 is dit 4,4%.

•    Ondanks dat we de kosten niet volledig doorbelasten is de rioolheffing dit jaar hoger dan vorig jaar. Dat komt onder andere door stijgende kosten voor het onderhoud aan het riool en door toenemende inzet van (belasting)medewerkers.  

Meer weten 

Lees meer op hilversum.nl/belastingen/rioolheffing.
Nog meer vragen? Mail dan naar belastingen@hilversum.nl of bel met 14 035. Om uw vraag snel te beantwoorden hebben wij uw burgerservicenummer (BSN), subjectnummer of aanslagnummer nodig.

Gemeentelijke belastingen 

De gemeente heft jaarlijks een aantal gemeentelijke belastingen, zoals onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing. De gemeenteraad stelt de hoogte van gemeentelijke belastingen jaarlijks vast waarbij de totale stijging van de woonlasten maximaal de inflatie is. Het hangt af van uw situatie welke belastingen op uw aanslagbiljet staan. De gemeente Hilversum stelt jaarlijks de waarde vast voor uw woning of bedrijfspand. Deze WOZ-waarde is de basis voor verschillende belastingen.

Betalingsregeling of kwijtschelding 

Op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ziet u welk bedrag en op welke datum het bedrag van uw rekening wordt afgeschreven Als u niet op tijd kunt betalen, kunt u een betalingsregeling aanvragen. Als u een laag inkomen hebt, kunt u een aanvraag voor kwijtschelding doen. Kijk op https://hilversum.nl/belastingen hoe u dat doet.