Coalitieakkoord 2022-2026

In het coalitieakkoord staan de belangrijkste punten voor de komende 4 jaar. Het coalitieakkoord is geschreven door Hart voor Hilversum, VVD, GroenLinks en CDA. Het coalitieakkoord 2022-2026 heet Hilversum koesteren.

Samen Hilversum besturen

Breed gedragen resultaten zijn de beste resultaten. Het doel van de nieuwe coalitie is een breed draagvlak bij besluiten. Het college gaat vaker eerst in gesprek met de samenleving en de gemeenteraad om ideeën op te halen, voordat er een raadsvoorstel wordt uitgewerkt.

Energiebesparing en isolatie

De coalitie wil Hilversum sneller energiezuinig (duurzaam) maken. Onder andere door meer hulp te bieden aan inwoners en ondernemers bij energiebesparing en isolatie. Naast de duurzaamheidsleningen die al bestaan, wordt er voor huiseigenaren die niet kunnen investeren, onderzoek gedaan naar een isolatiefonds. Ook worden inwoners geholpen bij energiebesparing voor een lagere energierekening. Samen met inwoners en bedrijven komt er meer groen in de wijken en op de werklocaties.

Mooi en betaalbaar wonen

De ambities in de Woonvisie worden uitgevoerd. Er komen ongeveer 3.000 nieuwe woningen tot 2030. Van deze woningen is 33% sociale huur en 50% middelduur. Nieuw is dat sociale en middeldure huurwoningen langer betaalbaar blijven: van 25 jaar naar 40 jaar. Een deel van de woningen is voor mensen met cruciale beroepen zoals verplegers, leraren en politieagenten. De coalitie wil bestaande gebouwen beter benutten, bijvoorbeeld via wonen boven winkels.

Uitbreiding betaald parkeren, investering in fiets en doorstroming

In de afgelopen jaren is er in veel wijken betaald parkeren ingevoerd. Deze trend wil de coalitie versnellen vanwege parkeeroverlast in wijken en ook vanwege de woningnood. Sneller woningen creëren kan alleen als het nieuwe college in een breed gebied betaald parkeren en parkeervergunningen invoert. Bewoners van nieuwe woningen krijgen niet meer vanzelfsprekend een parkeervergunning. Starters en jongeren hebben behoefte aan woonruimte, maar niet altijd aan een parkeerplek. Daarom stelt de coalitie voor betaald parkeren in te voeren binnen de buitenring. Ook komt er een snelfietsnetwerk en regels over deelscooters en -fietsen. Met een nieuwe fietsbrug naast het Johannes Geradtsviaduct maken de coalitiepartijen ruimte voor het autoverkeer naar het Media Park.

Sociale verbondenheid in wijken vergroten

Sterke netwerken van verenigingen, vrijwilligersorganisaties, kerken en moskeeën, welzijnspartners en mantelzorgers zorgen voor een grotere sociale band in de wijken. Sport en bewegen is belangrijk en het tegengaan van overgewicht. Er komt een actieplan ‘Ouder worden in Hilversum’ en er wordt meer geïnvesteerd in het tegengaan van eenzaamheid. Er komt een nieuwe multifunctionele accommodatie in het Van Riebeeckkwartier. Kortingen van het Rijk op Jeugdzorg-gelden leiden in Hilversum niet tot bezuinigingen op de jeugdzorg.

Ruim minimabeleid en 75+ gratis met de bus

De steun voor minima blijft breed toegankelijk. Ook een laptop of tablet valt straks onder de regeling voor vervanging van spullen. Er komt een voorstel om inwoners, die ouder zijn dan 75 jaar, gratis met de bus te laten reizen, zodat ze makkelijk kunnen blijven meedoen.

Plan voor Arenapark en Bruisend Hart

De coalitie stelt voor het pas geleden gepresenteerde plan voor 1.200 woningen op het Arenapark gedeeltelijk te verminderen. De mix van werken en wonen blijft. Ook is er de wens voor een transferium/goederenhub op die plek.

Voor het plan Bruisend Hart wordt meer tijd genomen. Gelijktijdige bouwactiviteiten aan beide kanten van het station zijn niet zoals de coalitie dit wil. Ook de financiën en de beschikbare ambtenaren maken het nodig keuzes te maken.

Bibliotheek naar de Gooische Brink

De coalitie stelt voor de bibliotheek naar de Gooische Brink te verhuizen: vernieuwd en met aandacht voor goede bereikbaarheid. Van de Kerkbrink maakt het nieuwe college een prettige plek om te zijn. Op het Oosterspoorplein komt meer ruimte voor maatschappelijke hulpmiddelen voor de wijk Oost.

Steun voor een vernieuwing van het dierenasiel

Met nieuwe hokken kunnen de zwerfdieren uit de regio weer in dierenasiel Crailo opgevangen worden.

Bestrijding ondermijning, minder lachgas en meer preventie

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning pakken de partijen stevig aan. Zij doen dit samen met de politie en de regiogemeenten. Door voorlichting over drugsrisico’s en door meer jongerenwerk en jeugdboa’s worden jongeren bewust gemaakt bij hun keuzes. De coalitiepartijen onderzoeken een verbod op lachgas. Het aantal boa’s wordt uitgebreid en er wordt vaker opgetreden bij asociaal gedrag in het verkeer en bij parkeren.

Gezonde financiën, nette woonlasten en afschaffing van de hondenbelasting

Hilversum hoeft nu niet te bezuinigen en krijgt onder andere vanwege herverdeling van het gemeentefonds meer financiële ruimte. Om financieel gezond te blijven vult de coalitie deze ruimte niet helemaal in, maar stelt ze voor om een behoedzaamheidsreserve aan te houden.

De woonlasten stijgen niet meer dan met het inflatiepercentage. De coalitie stelt voor om de hondenbelasting af te schaffen.