Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

U heeft een inkomen op of rond bijstandsniveau en weinig spaargeld of ander bezit. Misschien hoeft u dan minder of geen gemeentelijke belastingen of waterschapsbelasting te betalen. Dit heet kwijtschelding.
 • U kunt alleen kwijtschelding aanvragen als de belastingaanslag op uw naam staat
 • U kunt kwijtschelding aanvragen voor:
  • Afvalstoffenheffing
  • Hondenbelasting (alleen voor de 1e hond)
  • Waterschapsbelasting
 • U heeft nog niet be­taald of u heeft korter dan 3 maanden geleden betaald

Ondernemers

 • U bent ZZP'er (zelfstandige zonder personeel)
 • U heeft een BBZ-uitkering (besluit bijstandsverlening zelfstandigen)
 • U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor privé gemeentelijke belastingen, niet die van uw bedrijf

Studenten

 • Om uw kwijtschelding te beoordelen hebben wij een overzicht van de opbouw van uw studiefinanciering nodig . Als u naast uw studiefinanciering ook andere inkomsten heeft dan stuurt u daar ook een maandoverzicht van mee

Meerdere personen in 1 huishouden

Uit hoeveel personen uw gezin bestaat bepaalt hoe wij uw kwijtschelding berekenen. Er zijn drie mogelijkheden:

Alleenstaande

U woont alleen op het adres of u woont met een familielid in de eerste graad ouder dan 18 jaar. Familieleden in de eerste graad zijn (adoptie)ouders en (adoptie)kinderen.

Eenoudergezin

U heeft geen partner of echtgenoot en u heeft kind(eren) jonger dan 18 jaar.

Echtpaar/samenwonend

U leeft met 1 persoon ouder dan 18 jaar zonder relatie in de eerste graad.

Als u kwijtschelding aanvraagt, kijken wij naar het aantal volwassenen vanaf 21 jaar waarmee u een woning deelt. Zij worden kostendelers genoemd. Dit kan bijvoorbeeld ook uw kind zijn

 • Het maakt niet uit of deze persoon een inkomen heeft of echt meebetaalt aan de kosten van het huishouden
 • Hoe meer kostendelers, hoe kleiner de kans op kwijtschelding

Telt niet mee

 • Personen jonger dan 21 jaar
 • Student met recht op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten
 • Student die een Beroeps Begeleidende Leerweg volgt (BBL-studenten)
 • Als er een commerciële huurprijs aan u wordt betaald voor hoofdverblijf op hetzelfde adres. Bijvoorbeeld (onder)huurders die geen (schoon)familie zijn in de 1e of 2e graad

Bezit

De gemeente kijkt bij het kwijtscheldingsverzoek onder andere naar hoeveel eigen geld en bezit u heeft. Dit wordt met de volgende formule berekend: Kwijtscheldingsnorm + ( rekenhuur incl. bepaalde subsidiabele servicekosten – normhuur ) + ( zorgpremie – normpremie) = het toegestane banksaldo. Subsidiable servicekosten zijn servicekosten die u mag meetellen in de berekening van de huurtoeslag. De berekening kan per persoon iets verschillen en is dus een richtlijn.

Deze norm wordt elk jaar op 1 januari en op 1 juli gewijzigd. Ook kijkt de gemeente naar uw uitgaven. Met uitgaven bedoelen wij uw netto huur- en zorgkosten, te betalen schulden en geld dat u uitgeeft om uw kinderen te verzorgen. U kunt bij dit laatste denken aan de kosten die overblijven na het gebruik van bijvoorbeeld kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Deze kosten zijn vastgesteld in de kwijtscheldingsnormen.

Wat mag niet

 • Lijfrentepolis, aandelen of andere beleggingen
 • Overwaarde van een koophuis
 • Mo­tor­rij­tuig zoals een auto, mo­tor en/of brom­mer dat meer waard is dan € 2.269 (dag­waar­de) dat u niet no­dig heeft voor uw ziek­te, han­di­cap of uw werk
 • 2e mo­tor­rij­tuig zoals een auto, mo­tor en/of brom­mer. Bij het 2e motorrijtuig wordt er niet gekeken naar de (dag)waarde
 • Ca­ra­van
 • Va­kan­tie­huis

Wat mag wel

 • Va­kan­tie­geld: Als u tot maximaal 3 maanden geleden vakantiegeld heeft gekregen dan mag u dat be­drag af­trek­ken van het bedrag op uw bank­re­ke­ning. Als het geld langer dan 3 maanden op uw rekening staat wordt het bedrag meegeteld als spaargeld
 • Te­ge­moet­ko­mings­kos­ten (uitkeringen/gif­ten van de ge­meen­te voor bij­voor­beeld ver­huis­kos­ten, school­kos­ten en kos­ten van ar­beids­on­ge­schikt­heid): Als u tot maximaal 3 maanden geleden tegemoetkomingskosten heeft gekregen dan mag u dat be­drag af­trek­ken van het bedrag op uw bank­re­ke­ning. Als het geld langer dan 3 maanden op uw rekening staat wordt het bedrag meegeteld als spaargeld
 • Scha­de-uit­ke­ring en smar­ten­geld: Be­dra­gen die u krijgt voor het betalen van kos­ten, bij­voor­beeld door een on­ge­luk. Dit bedrag wordt maximaal 4 jaar lang niet meegerekend voor de kwijtschelding
 • Stu­die­le­ning: Het geld op uw bankrekening komt alleen uit de Wet studiefinanciering 2000 en/of Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten. Dan geldt uw bank­sal­do niet als eigen geld. Als er in­ko­men is naast de stu­die­fi­nan­cie­ring, dan geldt dit niet

Uitstel van betaling tijdens aanvraag

 • Als wij uw aanvraag aan het beoordelen zijn, wordt automatisch uw betaling uitgesteld. Dit geldt ook bij automatische incasso.
 • Houd er rekening mee dat uw aanvraag kan worden afgewezen. U moet dan toch betalen
  • Wordt uw aanvraag afgekeurd en zijn er nog openstaande bedragen? Dan wordt dit verdeeld over de komende betaaldata
  • Wordt uw aanvraag afgekeurd en is de laatste betaaldatum al geweest? Dan moet u het totaalbedrag in 1 keer binnen 30 dagen betalen
  • Lukt het niet om dit bedrag in 1 keer te betalen? Dan moet u zo snel mogelijk een afspraak maken om de betaling in meerdere delen te betalen. U kunt hier meer over lezen op de pagina gemeentelijke belastingen betalen
 • Omdat elk kwijtscheldingsverzoek apart wordt bekeken kan het enkele maanden duren voor u bericht krijgt

Advies aanvragen

 • Ga naar de Digitale belastingbalie en log in met uw DigiD
 • U kunt hier een berekening kwijtschelding doen
 • U ontvangt een advies om wel of geen kwijtschelding aan te vragen
 • De berekening geeft een advies. Dit betekent niet dat u recht heeft op kwijtschelding

Kwijtschelding aanvragen

 • Als u het advies krijgt om kwijtschelding aan te vragen, kunt u dit direct doen in de digitale belastingbalie
 • U vult het online kwijtscheldingsformulier in. Met dit formulier kunnen wij automatisch uw gegevens controleren
 • Als wij meer informatie nodig hebben, laten wij u dit weten per brief
 • Wilt u niet dat uw gegevens automatisch worden gecontroleerd? Laat ons dat weten door te mailen naar belastingen@hilversum.nl of per post naar postbus 9900, 1201 GM Hilversum. Vergeet niet uw subjectnummer te noemen in de mail of brief. Dit nummer vindt u op het aanslagbiljet
 • Na het opsturen van de aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging via e-mail

Als u als ZZP’er kwijtschelding wilt aanvragen voor uw privé belastingen stuurt u ook onderstaande documenten mee:

 • Alle cijfers van uw onderneming van het afgelopen (volledige) belastingjaar
 • Kopie inkomstenbelasting
 • Kopie winst- en verliesrekening
 • Kopie bankafschriften van uw privé- en zakelijke betaal- en spaarrekeningen