Bij de aanvraag van vergunningen en subsidies, en bij vastgoedtransacties met de gemeente en overheidsopdrachten kan de gemeente een Bibob-onderzoek doen. Bijvoorbeeld bij de aanvraag van een alcoholwetvergunning of een omgevingsvergunning. Met zo'n integriteitsonderzoek wil de gemeente voorkomen dat ze criminele activiteiten mogelijk maakt. Ook beschermt de gemeente zo de te vertrouwen ondernemers.

Wat moet u weten

 • De Wet Bibob regelt dat de overheid vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties mag weigeren of intrekken als er gevaar bestaat dat criminelen daar misbruik van maken. Of als er een strafbaar feit is gepleegd (bijvoorbeeld valsheid in geschrifte, of omkoping) om de vergunning of subsidie te krijgen
 • Met de Bibob-toets onderzoekt de gemeente of een aanvrager en zijn zakelijke kring integer zijnĀ 
 • Als de gemeente na eigen onderzoek nog twijfels heeft, kan zij het Bureau Bibob vragen verder onderzoek te doen
 • Een toetsing op grond van de Wet Bibob is mogelijk wanneer er signalen zijn dat de aanvrager of diens zakelijke kring in verband gebracht kunnen worden met strafbare feiten. Het kan dus zijn dat bij lopende vergunningen, subsidies, vastgoedtransacties en overheidsopdrachten een (nieuwe) Bibob-toets wordt gestart

Contact

Als u vragen heeft kunt u bellen met 14 035 en vragen naar team Horeca. U kunt ook mailen naar bibob@hilversum.nl

Wat moet u doen

Meesturen

 • Inkomstengegevens over de laatste 3 jaren (jaarstukken voor ondernemers, jaaropgaven in andere gevallen), ook de laatste salarisstrook of uitkeringsoverzicht
 • Bewijsstukken die laten zien hoe groot uw eigen vermogen is en waar het vandaan komt (bijvoorbeeld rekeningafschriften). Een voorbeeld van vermogen is spaargeld
 • Per financier/financiering een kopie van het contract
 • Per schuldsituatie een schuldcontract
 • Bewijsstukken die de hoogte van de schuld laten zien
 • Kopie koopcontract of huurcontract van de onderneming
 • Kopie betalingsbewijs van de overname
 • Bij financiering met eigen vermogen van anderen: bewijsstukken van de grootte van dit vermogen en waar dit vandaan komt
 • Inventarislijst
 • Pacht-, huur- of koopcontract van de inventaris
 • Als het van toepassing is: bijlage gegevens betrokken (rechts)personen. Deze bijlage wordt samen met het formulier Wet Bibob aan u gemaild

Meesturen bij verlenging of verandering:

 • Jaarrekeningen van de laatste 3 boekjaren
 • Winst- en verliesrekeningen met uitleg van de laatste 3 boekjaren
 • Balansen met uitleg van de laatste 3 boekjaren

Meesturen bij een nieuwe vergunning:

 • Openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting
 • Bij BV: Aandeelhoudersregister
 • Bij VOF of CV: Vennootschapsakte

Insturen

Na uw aanvraag

 • Als u alle gevraagde documenten heeft ingeleverd, dan besluit de gemeente zo snel mogelijk
 • Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u bezwaar maken

Wat kost het

Een Bibob-onderzoek is gratis.