Algemene subsidie

U wilt een activiteit organiseren die bijdraagt aan de doelen van de gemeente. Uw activiteit valt buiten de standaard subsidieregelingen. Het kan zijn dat u een algemene subsidie kunt aanvragen. Neem contact op met de subsidiecoördinator.

U neemt eerst contact op met de subsidiecoördinator om uw plan te bespreken.

Wat moet u weten

 • Kijk eerst op de overzichtspagina subsidies of uw subsidie valt onder een van de standaard subsidieregelingen
 • U kunt algemene subsidie aanvragen voor activiteiten die helpen om de beleidsdoelen van de gemeente te bereiken

Beoordeling

 • Uw aanvraag moet voldoen aan de Algemene subsidieverordening 2021
 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag:
  • De activiteiten zijn bedoeld voor de gemeente of onze inwoners
  • De subsidie is noodzakelijk voor het uitvoeren van de activiteiten
  • De subsidie past binnen het beleid van de gemeente

Wat moet u doen

 • Neem altijd eerst contact op met de subsidiecoördinator om uw activiteit door te nemen. U kunt mailen naar subsidies@hilversum.nl of bellen met 14 035
 • Als de subsidiecoördinator akkoord is, kunt u online een subsidie aanvragen. U kunt dit met of zonder eHerkenning doen
 • U stuurt de aanvraag op z'n laatst 13 weken voor het begin van de activiteiten in

Meesturen

 • Activiteitenplan met daarin:
  • een beschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd
  • het doel en het gewenste resultaat van de activiteiten
 • Begroting van de kosten voor de activiteiten en een overzicht hoe u de kosten wilt betalen
 • Als de subsidie per boekjaar wordt gegeven moet u aangeven hoe groot de egalisatiereserve is op het moment van de aanvraag. Een egalisatiereserve is bedoeld om kosten te dekken die u eens in de zoveel tijd maakt. Bijvoorbeeld onderhoud van uw gebouw
 • Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt, dan moeten de volgende bijlagen worden meegestuurd:
  • Kopie van de oprichtingsakte, de statuten van de rechtspersoon (stichting of vereniging) die de aanvraag instuurt
  • Bewijs van inschrijving van deze rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel
  • Jaarverslag en jaarrekening met balans van het voorgaande boekjaar

Na uw aanvraag

 • Pas als u alle documenten en gegevens heeft ingestuurd, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • U ontvangt binnen 13 weken na de aanvraagdatum een beslissing
 • U ontvangt het besluit van de gemeente (beschikking) via de mail