Privacyverklaring bodycams

BOA’s kunnen een bodycam gebruiken. De gegevens van de bodycam worden niet uitgewisseld met andere organisaties. Op deze pagina leest u over de bewaartijd van de beelden, wie deze gegevens te zien krijgen en hoe de bodycam werkt.

Wat moet u weten

Gegevens

De gemeente Hilversum wisselt de persoonsgegevens van de bodycams niet uit met andere organisaties. Wel kunnen justitie en politie gegevens opvragen als een Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) aangifte doet van geweld. De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Er worden geen profielen gebruikt. Er is geen geautomatiseerde besluitvorming.

Persoonsgegevens die geregistreerd worden:

  • BOA-nummers van BOA’s van de gemeente Hilversum.
  • Video-geluidsopnamen (gezichten, kleding, houding, gedrag, stem), inclusief dag, datum, tijdstip.

Bewaartermijnen

De bodycam staat continue stand-by en registreert alles, maar bewaart de beelden niet standaard. Dit heet pre-recorden. Wanneer de opnameknop door de BOA wordt ingedrukt, dan worden de voorafgaande 60 seconden vastgelegd. Nadat de bodycam weer in stand-by wordt gezet, loopt de opname nog 60 seconden door. Alleen deze beelden worden bewaard. De BOA kan hier geen invloed meer op uitoefenen. Voor het opnemen geeft de BOA eerst een waarschuwing.

Na 28 dagen worden de opgenomen beelden verwijderd en vernietigd. Behalve als er sprake is van een incident met betrekking tot de veiligheid van een BOA. Dan worden de beelden bewaard tot het moment waarop ze niet langer noodzakelijk zijn voor de afhandeling van het incident.

Beveiliging

De beelden worden versleuteld op de bodycam opgeslagen en kunnen ter plekke niet bekeken of verwijderd worden. Na de dienst worden de opnames van de bodycam verwijderd en geüpload naar een beveiligde omgeving. De beveiliging voldoet aan hoge eisen, zoals die gelden voor alle vergelijkbare systemen van de gemeente Hilversum.

Wie mag de beelden bekijken

Alleen geautoriseerde functionarissen van de gemeente mogen de opnames bekijken en uitsluitend als het past binnen de doelstelling van het vergroten van de veiligheid van de BOA’s. Daarnaast heeft elke betrokkene (de gefilmde burger of handhaver) recht op inzage in de eigen persoonsgegevens. Alle betrokkenen kunnen een inzageverzoek opsturen volgens de procedure op de pagina: Privacyverklaring gemeente Hilversum. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien: die worden daarom onherkenbaar gemaakt.

Klacht

U heeft een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens met bodycams. Natuurlijk helpen wij u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Komt u er toch niet samen met ons uit? U heeft dan ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is een externe toezichthouder op de gegevensverwerkingen binnen de gemeente Hilversum. Wilt u rechtstreeks contact met de FG mail naar FG-Hilversum.

Doel

Het doel van het verwerken van persoonsgegevens door middel van het gebruik van bodycams is het bevorderen van de objectieve veiligheid (door het voorkomen en beperken van aantal en ernst van incidenten) én het (meer subjectieve) veiligheidsgevoel van Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s). De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van de behartiging van haar gerechtvaardigde belangen als werkgever van de BOA's. De gemeente Hilversum heeft als werkgever een bijzondere verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van haar medewerkers bij de uitoefening van de opgedragen taken.