Privacyverklaring ondermijning

Het verwerken van persoonsgegevens voor de aanpak van ondermijning mag nooit ‘zomaar’. Daar moet een duidelijke noodzaak voor zijn. Tijdens een onderzoek blijft de gemeente in iedere fase beoordelen of die noodzaak (de grondslag) aanwezig is. Dit is een verplichting die voortkomt uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

Wat moet u weten

Het verwerken van persoonsgegevens voor de aanpak van ondermijning mag nooit ‘zomaar’. Daar moet een duidelijke noodzaak voor zijn. Tijdens een onderzoek blijft de gemeente in iedere fase beoordelen of die noodzaak (de grondslag) er nog is. Dit moet door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

De grondslag voor de gegevensverwerking staat beschreven in artikel 6, lid 1, onder e, AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Meer specifiek is de gegevensverwerking gebaseerd op de algemeen omschreven taken uit de gemeentewet die met name zorgplichten van de burgemeester en het college van BenW bevatten. Daarnaast is een aantal specifieke taken in verband met openbare orde en veiligheid aan de burgemeester toegewezen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sluitingsbevoegdheid van de burgemeester op grond van de Gemeentewet en de Opiumwet.

AVG

Bij het verwerken van persoonsgegevens bij de aanpak van ondermijning moet de gemeente Hilversum zich aan alle regels uit de AVG houden. Om daarvoor te zorgen is een aantal regels opgesteld. De belangrijkste zijn:

  • Als een signaal niet voldoet aan een aantal eisen, waaronder de eis dat aan de hand van objectieve criteria van een signaal van ‘ondermijning’ gesproken kan worden, wordt er geen onderzoek gestart. Het signaal wordt opgenomen in de database en na 1 aar geanonimiseerd bewaard
  • Bij elke fase in het onderzoek wordt getoetst: is het signaal ‘zwaar’ genoeg, is er nog voldoende noodzaak om het onderzoek naar een volgende fase te brengen. Als het antwoord daarop ‘nee’ is, wordt het onderzoek afgebroken
  • Bij elke fase in het onderzoek wordt getoetst: mag de gemeente specifieke persoonsgegevens opvragen of delen? Als het antwoord daarop ‘nee’ is, worden de persoonsgegevens niet gedeeld en/of worden er niet meer persoonsgegevens opgevraagd
  • Als een onderzoek voortijdig wordt afgebroken, wordt het onderzoek in een afgeschermde omgeving bewaard en na 1 jaar vernietigd
  • Als een onderzoek leidt tot een bestuurlijke interventie wordt het dossier gedurende 5 jaar in een afgeschermde omgeving opgeslagen
  • De verwerking van persoonsgegevens gebeurt op beveiligde omgevingen met zeer beperkte toegang tot aangewezen rollen

Mijn rechten

Bij de aanpak van ondermijning heeft u dezelfde rechten als bij alle andere gemeentelijke processen. Meer informatie hierover is te vinden in de algemene privacyverklaring van de gemeente Hilversum. Uw rechten kunnen worden beperkt als zwaarwegende belangen zich tegen de toekenning van het verzoek verzetten.

Toegang tot persoonsgegevens

U krijgt alleen toegang tot uw persoonsgegevens als u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij de aanpak van ondermijning vindt in Hilversum geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Er is altijd sprake van een menselijke toets. 

Contact

Heeft u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen. Mail naar privacy@hilversum.nl

Heeft u vragen over het toezicht op de privacy of een klacht, dan is het mogelijk om contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming via FG@hilversum.nl. Let op dat u in de email geen vertrouwelijke informatie meestuurt; dit om uw eigen privacy te waarborgen.

Komt u er niet met ons uit. Dan kunt u ook een klacht of tip opsturen naar de  Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Deze versie is opgesteld op 10 januari 2022.