Privacyverklaring wet politiegegevens

Voor het toezicht houden op en handhaven van de openbare orde, heeft de gemeente Hilversum buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst. Op het moment dat boa’s tijdens hun werkzaamheden opsporingstaken verrichten, is de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing.

 Denk hierbij aan zaken als wildplassen, foutief aanbieden van afval, alcohol gebruiken op de openbare weg en loslopende honden. Net als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt de Wpg eisen aan de verwerking van gegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle politiegegevens die de gemeente Hilversum verzamelt en verwerkt ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving door boa’s in dienst van de gemeente. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe de gemeente Hilversum omgaat met uw politiegegevens, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt uitoefenen. 

Welke politiegegevens verzamelen wij van u? 

Welke politiegegevens wij van u verwerken hangt af van het strafbare feit u waarvan u verdacht wordt. Daarnaast verwerken onze boa’s ook politiegegevens van getuigen, slachtoffers en andere derden voor zover dat nodig is in het kader van hun opsporingstaken. Wij kunnen de volgende categorieën politiegegevens van u verwerken: 

 • Persoonlijke gegevens (o.a. NAW,-gegevens nationaliteit, geboortedatum, geboorteplaats, feitelijke verblijfplaats)

 • Contactgegevens (o.a. telefoonnummer) 

 • Identiteitsgegevens (o.a. BSN, plaats van uitgifte, uitgiftedatum, soort identiteitsbewijs)

 • Gegevens met betrekking tot het strafbare feit (o.a. feitcategorie, feitomschrijving, soort feit, pleegplaats, datum en tijdstippen, kenteken, verzekeringsgegevens en andere gegevens behorende bij het voertuig) 

 • Beeld- en geluidsmateriaal (o.a. camerabeelden, foto)

Voor welke doelen gebruiken wij uw gegevens? 

Wij verwerken politiegegevens voor verschillende doeleinden. Denk hierbij aan:

 • het staande houden, aanhouden en/of verhoren van een verdachte; 

 • het opsporen van verdachten van strafbare feiten
 • het opstellen van een proces-verbaal in het kader van een strafrechtelijk onderzoek

 • Het behandelen, administreren en financieel afwikkelen van aan proces-verbaal gerelateerde betalingen

Wat is de wettelijke basis? 

Politiegegevens mogen niet zomaar verwerkt worden. Daar is een zogenaamde verwerkingsgrondslag voor nodig. De grondslag waarop de boa’s gegevens verwerken, is het uitvoeren van een wettelijke verplichting. Meer concreet verwerken de boa’s politiegegevens op grond van: 

Hoelang bewaren wij uw politiegegevens?

Voor politiegegevens geldt een vaste wettelijke bewaartermijn in overeenstemming met de Wpg. Voor het merendeel van de gegevens die onze boa’s verwerken geldt dat deze tot 1 jaar na de eerste verwerkingsdatum met het oog op de uitvoering van de dagelijkse politietaak worden verwerkt. In de vier jaar daarna kunnen de politiegegevens enkel nog met een gerichte zoekvraag worden geraadpleegd en verwerkt. Bijvoorbeeld door te zoeken op een naam, adres of kenteken. Na deze termijn worden de politiegegevens nog vijf jaar bewaard. De gegevens zijn dan nog maar zeer beperkt beschikbaar, bijvoorbeeld met het oog op de afhandeling van klachten door de Autoriteit Persoonsgegevens of verantwoording in audits. Daarna worden de gegevens doorgaans definitief worden vernietigd.

Met wie delen wij politiegegevens? 

Uw gegevens worden enkel gedeeld met andere organisaties of personen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een wet, taak of proces.

In het geval van een opsporingsonderzoek is het voor een boa soms noodzakelijk om politiegegevens te delen met derden. Bijvoorbeeld aan de politie of het Openbaar Ministerie naar aanleiding van een incident, aan het Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) inzake de bestrijding van ondermijnende criminaliteit of aan onze partners van het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek in het kader van de persoonsgerichte aanpak (PGA) en de aanpak van de Top-X (het prioriteren van personen die buitengewoon veel overlast geven of door (crimineel) gedrag erg veel aandacht vragen.

Daarnaast delen wij soms persoonsgegevens met verwerkers die in opdracht van en voor de gemeente persoonsgegevens verwerken. Deze verwerkers zijn bijvoorbeeld cloud- en hostingspartijen en IT-dienstverleners. Met deze verwerkers is een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin de wederzijdse rechten en plichten voor de verwerking zijn vastgelegd. 

Politiegegevens worden niet aan landen buiten de Europese Economische Ruimte doorgegeven.

Uw rechten uitoefenen

Als de gemeente uw persoonsgegevens verwerkt heeft u volgens de Wpg bepaalde rechten. Deze rechten zijn bedoeld om u de mogelijkheid te bieden om controle te houden over uw gegevens. Zo heeft u het recht om:

 • de politiegegevens die de gemeente van u verwerkt in te zien
 • uw politiegegevens aan te vullen en/of te verbeteren

 • uw politiegegevens te laten verwijderen

 • te vragen om een beperking van de verwerking van uw gegevens

 • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met de Wpg worden verwerkt

Voor meer informatie over hoe u uw rechten kunt uitoefenen, kunt u onze algemene privacyverklaring raadplegen.  

Let op: bovenstaande rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat wij niet in alle gevallen gehoor hoeven te geven aan een verzoek, bijvoorbeeld indien één van de wettelijke uitzonderingsgronden van toepassing is. Zo hebben wij het recht om uw verzoek af te wijzen ter:

 • vermijding van belemmering van de gerechtelijke onderzoeken of procedures;

 • vermijding van nadelige gevolgen voor de voorkoming, de opsporing, het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen;

 • bescherming van de openbare veiligheid;

 • bescherming van de rechten en vrijheden van derden

 • bescherming van de nationale veiligheid; en

 • ingeval van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek

Meer informatie

Voor meer informatie over het zorgvuldig omgaan met politiegegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen of klachten 

Wilt u meer weten over deze privacyverklaring, uw rechten of onze verdere omgang met uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via privacy@hilversum.nl. 

Het kan zijn dat u, ondanks onze zorgvuldige aanpak, een klacht heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. In dat geval kunt u een klacht indienen via de procedure klachtbehandeling van de gemeente. Meer informatie over het indienen van klachten vindt u op onze Klachtenpagina.

Hebben wij uw klacht behandeld en ben je het niet eens met de uitkomst of hoe uw klacht is afgehandeld? Dan kunt u hierover te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegeven. 

Functionaris gegevensbescherming

De gemeente Hilversum heeft een onafhankelijke, externe toezichthouder aangesteld. Deze functionaris voor gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op en adviseert over de bescherming van uw persoons- en politiegegevens. De FG is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als uw vraag of klacht niet (voldoende) beantwoord is dan kunt u in contact komen met de FG via het e-mailadres: fg@hilversum.nl. 

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door gemeente Hilversum te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. Deze pagina wordt doorlopend geactualiseerd.

Bekijk ook