Privacyverklaring Jeugdwet

Deze privacyverklaring geeft extra informatie over hoe het Sociaal Plein omgaat met uw persoonsgegevens bij het uitvoeren van taken binnen de Jeugdwet. Daarnaast leggen wij u uit wat hierin uw rechten zijn.

Wat moet u weten

De gemeente Hilversum heeft de taak om de organisatie rondom jeugdhulp te verzorgen. Zij is verantwoordelijk voor de toegang tot jeugdhulp en het inkopen en vergoeden daarvan, maar verleent de jeugdhulp niet zelf. Dat doen professionals met wie de gemeente contracten afsluit. Om alle gemeentelijke taken over jeugdhulp mogelijk te maken, gebruikt de gemeente voor deze processen persoonsgegevens. Hieronder leggen wij uit hoe wij dat doen.

Voor welke doelen gebruiken wij persoonsgegevens?

De gemeente Hilversum gebruikt persoonsgegevens voor het toekennen van jeugdhulp en de daarbij behorende doelen. Dat zijn onder andere:

 • hulp bieden aan kinderen/jongeren en hun ouders bij opgroei en opvoedproblemen, bij vrijwillige hulpvraag en indien noodzakelijk toeleiding naar gedwongen interventies;
 • het vaststellen of de gemeente financieel verantwoordelijk is voor de jeugdhulp (woonplaatsbeginsel);
 • het verlenen van beschikkingen over de benodigde (specifieke) jeugdhulp;
 • het vergoeden van kosten aan aanbieders voor verleende jeugdhulp;
 • het bijhouden van de administratie voor het toekennen van jeugdhulp en de financiële afhandeling daarvan;
 • het realiseren van de noodzakelijke afstemming tussen functionarissen in het jeugddomein na meldingen in de VIR, zodat jeugdigen tijdig passende hulp ontvangen;
 • het monitoren van de budgetuitputting en het sturen op kosten en contracten;
 • het maken van sturing- en managementinformatie voor managementrapportages voor de  wethouder en ter verbetering van onze diensten en beleid; het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en/of statistiek;
 • het uitvoeren van controle of fraudeonderzoek.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

In het kader van de gemeentelijke taken rondom jeugdhulp verzamelt en gebruikt de gemeente persoonsgegevens van verschillende Hilversummers. Dat zijn de hulpzoekenden onder de 23 jaar die (specifieke) jeugdhulp behoeven en hun ouders, verzorgers of gezaghebbenden.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij

De gemeente Hilversum gebruikt verschillende categorieën persoonsgegevens van de betrokken Hilversummers. Zo gebruikt de gemeente bijvoorbeeld naam, adres, Burgerservicenummer (BSN), geboortedatum en gegevens over de toegekende jeugdhulp. De gemeente kan de dossiers van de betrokken hulpverleners niet bekijken. Wel kunnen deze met toestemming van jeugdige/ ouders worden gedeeld. Wij gebruiken persoonsgegevens van een jeugdige en zijn ouders. Het gaat om bijvoorbeeld de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Informatie over toegekende jeugdhulp, zoals zorgcategorie, datum in / uit zorg
 • Reden beëindiging zorg
 • Verwijzer (zoals, huisarts, school)
 • Beschikkings- / toewijzingsnummer
 • Informatie over bezwaar en beroepsprocedures
 • Gegevens omtrent de gezondheid
 • Gegevens omtrent strafrechtelijk verleden
 • Contactgegevens
 • Gezinssamenstelling
 • Hulpvraag
 • Jeugdhulpplan
 • Signalen in Verwijsindex risicojongeren (VIR)
 • Sociaal netwerk
 • Informatie over kinderbeschermingsmaatregelen
 • Meldingen bij Veilig Thuis

Wettelijke basis

Hoofdstuk 7 Jeugdwet en bijbehorende regeling bepalen de grondslag voor de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens voor bovengenoemde doelen. Aanvraagformulieren worden ondertekend door gezaghebbende ouder(s) en jeugdigen vanaf 12 jaar.

Wie ontvangen de persoonsgegevens

Wanneer dit noodzakelijk is voor de onderstaande doelen of dat het moet omdat het in de wet, delen wij persoonsgegevens. Wij delen bijvoorbeeld met jeugdhulpgaanbieders, verwijzers en de Sociale Verzekeringsbank (in het kader van het persoonsgebonden budget). Als wij gegevens delen met andere partijen informeren wij u daarover. Wij kunnen gegevens delen met bijvoorbeeld de volgende partijen:

 • Raad van de Kinderbescherming
 • Veilig Thuis
 • Onderwijsinstellingen
 • Gecontracteerde professionals in de jeugdhulp
 • Gecertificeerde instellingen jeugdhulp
 • Huisartsen
 • Medisch specialisten
 • Veiligheidshuis
 • Justitiepartners
 • Sociale Verzekeringsbank (SVB)
 • Leerplichtambtenaar
 • Ketenpartners
 • Jeugd en Gezin

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens 20 jaar zoals is bepaald in de Archiefwet 1995.

Wijziging van deze privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring voor het Sociaal Plein van de Gemeente Hilversum. Deze privacyverklaring wordt aangepast als de wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken wijzigt. Deze versie is opgesteld op 11 juni 2021.