Oekraïense vluchtelingen op Philipslocatie

Op deze pagina vindt u actuele informatie over de ontwikkelingen van de Philipslocatie als opvangplek voor Oekraïense vluchtelingen. Op de avond voor omwonenden en via oekraine@hilversum.nl hebben wij veel vragen ontvangen. Als daar al een antwoord op is, hebben we dit meegenomen in de informatie. In de loop van de tijd wordt er steeds meer informatie bekend. We werken deze pagina dan ook regelmatig bij, zodat u altijd de meest recente informatie leest.

Locatie en bewoners

Het terrein aan de Anton Philipsweg waar de Philipsgebouwen staan, is woningbouwlocatie en eigendom van een ontwikkelaar. Het is de bedoeling dat deze plek voor maximaal 3 jaar ingezet wordt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit wordt gezien als crisisopvang. Deze opvang wordt niet verlengd. Het huurcontract eindigt van rechtswege na 3 jaar. De eigenaar heeft aangegeven de locatie niet langer dan die 3 jaar beschikbaar te stellen voor de opvang van 500 Oekraïense vluchtelingen. Dit ook om door te kunnen gaan met de herontwikkeling van het gebied.

Het pand is niet geschikt voor zelfstandige bewoning. Om dit mogelijk te maken zijn er veel meer investeringen nodig, die door de eigenaar moeten worden gedaan. De antikraak bewoners die er nu wonen nemen genoegen met de faciliteiten die er nu zijn. De antikraak bewoners hoeven het terrein niet te verlaten en verhuizen naar een ander gebouw op het terrein.

De nieuwe bewoners zijn Oekraïense vluchtelingen; volwassenen (boven de 18 jaar) die alleen aankomen en gezinnen. Voor de gezinnen is er een eigen kamer. Mensen die alleen aankomen, delen een kamer. Wat precies de samenstelling is van de toekomstige bewoners weten we pas op de dag dat de vluchtelingen aankomen. De spreiding van Oekraïense vluchtelingen wordt namelijk landelijk bepaald. Daar hebben wij als gemeente geen invloed op. Daarnaast is er een grote kans dat een deel van de Oekraïners die nu nog door gastgezinnen worden opgevangen, doorstromen naar een gemeentelijke opvanglocatie. Pas als de Philipslocatie en de Thebe open zijn als opvanglocatie en de nieuwe bewoners zijn aangekomen, weten we hoeveel ruimte er is om deze mensen te laten doorstromen.

Er is ruimte om een gemeenschappelijke eetzaal in te richten. Het eten wordt extern door een cateringbedrijf voorbereid en op de locatie geleverd. In het pand is geen mogelijkheid voor individuele kookgelegenheden, ook gezien de veiligheid. De brandveiligheid voldoet aan de eisen van de brandweer. De brandweer keurt voor oplevering de locatie.

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft geen bemoeienis met deze locatie, omdat het hier niet om asielzoekers gaat. De nieuwe locatie wordt straks geleid door een externe partij. Zodra de locatie open is en bewoond is er de hele dag en nacht beveiliging in het pand aanwezig.

Het terrein

Het terrein wordt in 2 delen gescheiden: het oostelijk deel (rechts van het KOC-gebouw) waar plannen voor worden gemaakt voor de herontwikkeling van dit gebied. Het westelijk deel (het KOC-gebouw en het terrein daarvoor tot aan de brandweer) wordt ingezet als opvanglocatie. De buitenruimte tussen het KOC-gebouw en de brandweer wordt ingericht als recreatieterrein voor de vluchtelingen. Dit is een mooie grote ruimte, die geschikt is voor dit doel.
Het schuifhek dat nu als toegang dient tot het terrein bestaat uit 2 delen. Het linkerdeel is de toegang tot de opvanglocatie. Het rechterdeel is voor de toegang tot het oostelijk deel, dat als eerste ontwikkeld gaat worden. Daartussen komt een afscheiding (hek) om het terrein in 2 delen te splitsen en zo bijdraagt aan de veiligheid van de vluchtelingen.

Ontwikkeling Philipslocatie tot woningbouwlocatie

In het voorjaar van 2022 hebben Philipshof Residences B.V. en de gemeente Hilversum een overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van 240 tot 260 woningen op de Philipslocatie. 

De komende periode wordt er verder gewerkt aan het opstellen van een bestemmingsplan met bijbehorend beeldkwaliteitsplan voor de locatie. Het ontwerp bestemmingsplan wordt naar verwachting voor de zomer van 2023 ter inzage gelegd. De gemeenteraad kan vervolgens eind 2023 of begin 2024 een besluit nemen over het bestemmingsplan. Aansluitend wordt het project verder voorbereid en starten de sloop- en bouwwerkzaamheden in het oostelijk deel van het plangebied. Het westelijk deel van het plangebied kan daarop volgend bebouwd worden, nadat de huurperiode van 3 jaar voor de opvang van Oekraïners eind 2025 is afgelopen.

Voor de veiligheid van de bewoners is er een hek geplaatst tussen het oostelijk en westelijk deel. Zo lopen de bewoners geen gevaar bij toekomstige bouwwerkzaamheden.

Westelijk deel: opvang eerste bewoners in maart 2023

De verwachting is dat wij in maart 2023 de eerste Oekraïense vluchtelingen kunnen onderbrengen. Of dit ook echt gaat lukken, hangt van een aantal zaken af. Zoals het op tijd uitvoeren van de werkzaamheden. Het leveren van de bedden en ander meubilair op de afgesproken data.

Het pand is grotendeels schoongemaakt en de beplanting in de buitenruimte is grondig aangepakt. De inrichting van de buitenruimte wordt uitbesteed aan een landschapsarchitect en moet nog worden uitgewerkt. Speeltoestellen zullen daar een onmisbaar onderdeel van zijn. Er komt ook goede verlichting, zodat het buitenterrein ’s avonds goed verlicht is. We denken nog na hoe we de buitenruimte kunnen openstellen voor een breder publiek, zodat er bijvoorbeeld ook gespeeld kan worden met de kinderen uit de buurt, wat goed is voor de integratie.

Het gebouw heeft al kamers en elektra, maar wordt nu nog verder ingericht. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Het Rijk betaalt voor deze opvang. De gemeente schiet de kosten voor en krijgt deze terug van het Rijk.

Onderwijs

Oekraïense kinderen die nu al in Hilversum verblijven, krijgen les op het Arenapark (Thebe 22). We kijken straks opnieuw wat de vraag naar onderwijs is. Als de Thebe vol zit, kijken naar andere oplossingen. Deze extra vraag gaat niet ten koste van het huidige reguliere onderwijs.

Gezondheid

Met de komst van de nieuwe bewoners komt er ook meer vraag naar diensten zoals huisarts, ziekenhuis, apotheek en andere medische specialisten. Er wordt zorgvuldig naar de hulpvraag gekeken. Er wordt gebruik gemaakt van middelen zoals een digitaal portaal voor medische vragen, intake en een afspraak maken. Dit laatste kan op locaties waar op dat moment plek is, dat kan door heel Nederland zijn. Hierdoor komt er een betere spreiding van de specialistische hulp over heel Nederland. Oekraïners kunnen in hun eigen taal met zorgverleners praten en hulp ontvangen.

Werk

Oekraïners mogen werken in Nederland. De gemeente bemiddelt bij het vinden van werk, via het Sociaal Plein en diverse partners. Daarnaast wordt er dagbesteding georganiseerd, zodat er genoeg bezigheden zijn. Bijvoorbeeld voor vrouwen die niet kunnen werken omdat ze kinderen hebben. Zij krijgen dan een actieve rol als vrijwilliger op de locatie.

Verkeer, veiligheid en overlast

Iedereen moet veilig kunnen wonen in Hilversum. Daar letten we ook bij deze locatie goed op. De verkeerssituatie passen we aan het verkeer aan dat daar dagelijks gaat komen. Voor de veiligheid wordt er op de Heuvellaan geschakeld met de wijkagent en de locatiemanager. Dat is ook de bedoeling op de Philipslocatie. En dat geldt ook voor 24/7 beveiliging op de locatie.
 Als er straks meer bewoners zijn op deze locatie, zijn er automatisch ook meer leefgeluiden. Dat is mogelijk even wennen in een gebied dat nu heel stil is. Mocht er sprake zijn van overlast, kunt u de wijkagent en de locatiemanager hierover aanspreken.

Ervaringen opvanglocatie Heuvellaan

We hebben inmiddels veel ervaring in Hilversum met het opvangen van Oekraïense vluchtelingen. Op de Heuvellaan in het oude VARA-gebouw worden sinds maart 2022 Oekraïense vluchtelingen opgevangen.
Gemeente en buurtbewoners hebben zich daar samen ingezet om de vluchtelingen welkom te heten en een veilig thuis te bieden. Het bewonersplatform Hilversummers.nl hielp bij het maken van de verbinding tussen de buurt en de bewoners van de opvanglocatie, evenals het regelen van praktische dingen. Zoals inzamelen van spellen, kleding en andere benodigdheden. De ervaringen die we hebben opgedaan op de Heuvellaan nemen we mee bij de ontwikkeling van de opvang op de Philipslocatie.

U wilt helpen

Er zijn nu al veel goede ideeën van omwonenden om Oekraïense vluchtelingen te helpen, zodat ze zich zo snel mogelijk thuis voelen. Sommige vluchtelingen komen met bijna niets in de opvang aan. Vandaar het idee voor kledinginzameling (sokken, ondergoed). Er is een idee voor het opleiden van Oekraïense jongeren tot fietsenmaker. Er zijn ook bedrijven die graag willen helpen en betaalde diensten aanbieden. We zijn ook blij met deze ideeën vanuit de bedrijfsmatige kant, maar kunnen hier helaas niet op ingaan. Omdat het Rijk voor deze locatie betaalt, zijn we verplicht dit soort zaken te regelen via aanbestedingstrajecten.

De gemeente verzorgt de basisinrichting, zoals bedden, kastruimte en stoelen. Nadat de locatie in gebruik is genomen en de samenstelling van de bewoners bekend is, kan verder worden gekeken waar bewoners behoefte aan hebben. Mochten we mettertijd spullen nodig hebben, dan laten we dat via hilversummers.nl weten.

Heeft u ideeën of wilt u helpen op deze locatie? Uw hulp is van harte welkom. Er hebben zich op de avonden voor omwonenden al veel vrijwilligers aangemeld. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar liliane@hilversummers.nl.  Zet in de e-mail, uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, beschikbaarheid, hobby's en vaardigheden en ervaring zoals sport, cultuur of taallessen waarmee u graag een bijdrage wilt leveren.