Gemeente Hilversum: financieel solide resultaat 2023

17 mei 2024
In een jaar van uitvoeren van plannen, stijgende kosten en krappe arbeidsmarkt is de gemeente Hilversum uitgekomen op een positief resultaat (voor bestemming) van € 4 miljoen over 2023.

Omdat een deel van de werkzaamheden die gestart zijn in 2023 over meerdere jaren worden uitgevoerd worden gereserveerde budgetten voor die werkzaamheden doorgeschoven naar 2024. Daarnaast wordt nog € 4,5 miljoen aan de reserves toegevoegd. Na dit overhevelen en toevoegen aan de reserves wordt het resultaat over 2023 € 6 miljoen negatief. Dit wordt aangevuld vanuit de algemene reserves. Het college heeft de jaarstukken 2023 op vrijdag 17 mei 2024 aan de gemeenteraad aangeboden.

De rode draad van de begroting van 2023 was het werken aan de vele ambities in onzekere tijden. Het afgelopen jaar is samen met de raad, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners hard gewerkt aan uitvoering van de in de begroting vastgestelde plannen. Ambitieuze plannen die bijdragen aan betaalbaar wonen, verduurzaming, goed ondernemersklimaat, bereikbare en betaalbare ondersteuning van onze inwoners en het op peil houden van het voorzieningenniveau in de gemeente Hilversum. Hilversum blijft dus inzetten op het realiseren van haar ambities in een tijd van stijgende kosten en investeringen met als doel Hilversum mooier en beter maken zodat ook volgende generaties van Hilversum kunnen genieten. Daarbij is het gelukt om de woonlasten slechts beperkt te laten stijgen.

Arno Scheepers, wethouder Financiën: “Ik ben tevreden met het resultaat. Ondanks lastige tijden is er het afgelopen jaar veel gedaan. Uitgangspunt bij al deze plannen is het actief betrekken van inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Het is essentieel om, bij het realiseren van onze ambities, in verbinding te blijven met onze Hilversumse samenleving. Deze uitgebreide participatie vraagt soms meer tijd, maar het leidt wel tot een breder draagvlak. Juist in een tijd dat veel Nederlanders een afstand voelen tot de politiek is dat extra belangrijk. 
Al met al is de financiële positie van Hilversum gunstig. Dat is belangrijk om onze ambities ook naar de toekomst te kunnen realiseren, zeker in moeilijke tijden van blijvend hogere prijzen. Met behoud en versterking van onze financiële reserves, kunnen we onze financieel gezonde uitgangspositie handhaven”.

Op woensdag 12 juni besluit de gemeenteraad over de Jaarstukken met het college.

Meer informatie vindt u op de website https://hilversum.pcportal.nl/
 

Raadhuis met geld op de voorgrond