Leerplicht en schoolverzuim

De meeste kinderen gaan in Nederland vanaf 4 jaar naar school.
Vanaf 5 jaar moet uw kind elke schooldag naar school, dat heet leerplicht. In Hilversum controleert het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek (RBLGV) de leerplicht.

Wat moet u weten

Kinderen hebben recht op onderwijs en de plicht om naar school te gaan. Ouders of verzorgers moeten ervoor zorgen dat hun kind staat ingeschreven op een erkende school. Een erkende school is een school die zich aan de wet en kwaliteitseisen houdt. Op de website scholenopdekaart.nl vindt u erkende scholen in uw buurt.

Leerplicht

 • De leerplicht van een kind gaat in op de eerste schooldag van de maand nadat het kind 5 jaar is geworden. Bijvoorbeeld: wordt uw kind op 12 maart 5 jaar, dan gaat op de eerste schooldag in april de leerplicht in. Op dat moment is uw kind verplicht om naar school te gaan
 • De leerplicht geldt tot en met het schooljaar waarin een kind 16 jaar wordt. Dit betekent dat het volgens de wet verplicht is dat ze tot hun 16e verjaardag elke officiële schooldag naar school gaan
 • Soms kan uw kind vrijstelling krijgen van de leerplicht. Uw kind hoeft dan niet naar school
 • In sommige gevallen kunt u ook extra (vakantie)verlof aanvragen

Kwalificatieplicht

 • De kwalificatieplicht begint als het kind 16 jaar wordt.
 • Kwalificatieplicht betekent dat het verplicht is dat jongeren elke schooldag naar school gaan tot ze 18 jaar zijn óf tot een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een diploma voor havo, vwo of mbo niveau 2, 3 of 4

Ongeoorloofd verzuim

 • Als uw kind zonder goede reden niet naar school gaat (bijvoorbeeld spijbelen), dan heet dit ongeoorloofd verzuim. Dat betekent dat het niet is goedgekeurd dat uw kind afwezig is van school
 • Scholen zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim door te geven aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO geeft dit door aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar het kind naar school gaat. In Hilversum controleert het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek (RBLGV) de leerplicht
 • De leerplichtambtenaar zoekt samen met de school, de ouders en de jongere (vanaf 12 jaar) naar een oplossing

Registratie voortijdige schoolverlaters

 • De leerplichtambtenaar heeft speciale aandacht voor de groep kwetsbare jongeren. Dit zijn jongeren die vanwege verschillende omstandigheden extra aandacht nodig hebben om een schooldiploma te halen
 • Het is een wettelijke taak van de gemeente om jongeren boven de 18 jaar, die niet naar school gaan en geen startkwalificatie hebben, te registreren en in beeld te houden

Vrijstelling van leerplicht

In een aantal gevallen worden ouders vrijgesteld van de leerplicht

Er zijn 3 soorten vrijstellingen mogelijk:

 • Met een goede reden niet naar school. Dit vraagt u aan bij de directeur van de school
 • Minder uren onderwijs voor kleuters van 5 jaar. Dit vraagt u aan bij de directeur van de school
 • Voor inschrijving op een school. Dit moet u jaarlijks vóór 1 juli doen. Dit vraagt u aan bij het RBLGV

Verlof

Er zijn 3 soorten verlof mogelijk:

Bekijk ook