Opvang asielzoekers en statushouders

Het Rijk is bezig met het voorbereiden van de Spreidingswet. Deze wet zorgt ervoor dat gemeenten verplicht opvang bieden aan asielzoekers en dat er een eerlijke spreiding komt over de 342 gemeenten. De verwachte opdracht voor Hilversum is 360 asielplekken. Ook als deze wet er niet komt verwacht Hilversum een opdracht voor asielopvang. Op dit moment vangt Hilversum al tijdelijk asielzoekers op.

Tijdelijke noodopvang 

In Nederland is een tekort aan opvangplaatsen en gemeenten moeten van het kabinet tijdelijke noodopvang voor asielzoekers verzorgen. Gemeente Hilversum vangt op dit moment tijdelijk 148 asielzoekers en statushouders op in Gooiland Hotel. Zij komen uit onveilige landen. 

Gooiland Hotel verzorgt sinds april 2022 noodopvang van asielzoekers en statushouders. Er kan jaarlijks met 1 jaar verlengd worden, tot een maximum van 4 jaar. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van de asielzoekers en betaalt de noodopvang in Gooiland Hotel. De gemeente en het COA overleggen regelmatig over het verloop van de noodopvang.

Vaste opvang

Hilversum kiest bewust voor vaste asielopvang omdat:

  • We hiermee duidelijk zijn voor omwonenden
  • We hiermee een blijvende oplossing leveren voor de asielcrisis 

Asielzoeker, vluchteling en statushouder

Asielzoeker

Een asielzoeker is iemand die bescherming aanvraagt in een ander land. In Nederland bepaalt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) tijdens de asielprocedure of een asielzoeker ook daadwerkelijk een vluchteling is. Zolang de procedure loopt, hebben asielzoekers het recht om in Nederland te verblijven. Onder asielzoekers bevinden zich bijvoorbeeld mensen uit Eritrea, Afghanistan, Irak, Iran en Turkije. Dit jaar worden er ruim 70.000 asielzoekers in Nederland verwacht. 

Vluchteling

Een vluchteling is iemand die het land van herkomst ontvlucht vanwege gegronde vrees voor vervolging wegens ras of nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep. Deze persoon kan in het eigen land geen bescherming krijgen van de overheid tegen deze vervolging of de overheid is verantwoordelijk hiervoor. 

Niet iedere asielzoeker is een vluchteling

Een asielzoeker vraagt bescherming aan in een ander land, maar er is nog niet bepaald of hij of zij inderdaad internationale bescherming nodig heeft. Het land waar asiel is aangevraagd onderzoekt of de asielzoeker inderdaad bescherming nodig heeft, op basis van het VN Vluchtelingenverdrag. Tijdens de asielprocedure wordt dus vastgesteld of een asielzoeker ook daadwerkelijk een vluchteling is. In Nederland bepaalt de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, of een asielzoeker wordt erkend als vluchteling.

Statushouder

Een asielzoekers wordt een statushouder (of vergunninghouder) zodra deze een verblijfsvergunning krijgt. Deze kan dan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt deze vergunninghouders aan gemeenten. Gemeenten moeten statushouders passende woonruimte aanbieden. 
Voor statushouders hebben we al een aparte opdracht vanuit het Rijk. In 2023 moeten we in Hilversum 252 statushouders opvangen.
 

Bekijk ook