Opvang asielzoekers en statushouders

De spreidingswet die op 1 februari 2024 is ingegaan, zorgt ervoor dat gemeenten verplicht opvang bieden aan asielzoekers en dat er een eerlijkere spreiding komt over de 342 Nederlandse gemeenten. De taakstelling voor Hilversum is 536 asielplekken. Op dit moment vangt Hilversum al tijdelijk 174 asielzoekers op in Gooiland Hotel.

Tijdelijke noodopvang 

In Nederland is een tekort aan opvangplaatsen en gemeenten moeten van het kabinet tijdelijke noodopvang voor asielzoekers verzorgen. Gemeente Hilversum vangt sinds april 2022 tijdelijk 148 asielzoekers en statushouders op in Gooiland Hotel. Zij komen uit onveilige landen. Vanaf maart 2024 zijn dat er 174.

Deze opvang kan jaarlijks met 1 jaar worden verlengd, tot een maximum van 4 jaar. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van de asielzoekers en betaalt de noodopvang in Gooiland Hotel. De gemeente en het COA overleggen regelmatig over het verloop van de noodopvang.

Vaste opvang

Hilversum kiest voor de taakstelling vanuit het Rijk nu bewust voor vaste asielopvang, omdat:

  • We hiermee duidelijk zijn voor omwonenden
  • We hiermee een blijvende oplossing leveren voor de asielcrisis 

Asielzoeker, vluchteling en statushouder

Asielzoeker

Een asielzoeker is iemand die bescherming aanvraagt in een ander land. In Nederland bepaalt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) tijdens de asielprocedure of een asielzoeker ook daadwerkelijk een vluchteling is. Zolang de procedure loopt, hebben asielzoekers het recht om in Nederland te verblijven. Onder asielzoekers bevinden zich bijvoorbeeld mensen uit Eritrea, Afghanistan, Irak, Iran en Turkije. Dit jaar worden er ruim 70.000 asielzoekers in Nederland verwacht. 

Vluchteling

Een vluchteling is iemand die het land van herkomst ontvlucht vanwege gegronde vrees voor vervolging wegens ras of nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging, voor oorlog of het behoren tot een bepaalde sociale groep. Deze persoon kan in het eigen land geen bescherming krijgen van de overheid tegen deze vervolging of de overheid is verantwoordelijk hiervoor. 

Niet iedere asielzoeker is een vluchteling

Een asielzoeker vraagt bescherming aan in een ander land, maar er is nog niet bepaald of hij of zij inderdaad internationale bescherming nodig heeft. Het land waar asiel is aangevraagd onderzoekt of de asielzoeker inderdaad bescherming nodig heeft, op basis van het VN Vluchtelingenverdrag. Tijdens de asielprocedure wordt dus vastgesteld of een asielzoeker ook daadwerkelijk een vluchteling is. In Nederland bepaalt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), of een asielzoeker wordt erkend als vluchteling.

Statushouder

Een asielzoeker wordt een statushouder (of vergunninghouder) zodra deze een verblijfsvergunning krijgt. Deze kan dan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt deze vergunninghouders aan gemeenten. Gemeenten moeten statushouders passende woonruimte aanbieden. 
Voor statushouders krijgen we al elk half jaar een aparte opdracht vanuit het Rijk. Tot en met juni 2024 moeten we in Hilversum 113 statushouders opvangen. Daarna volgt een nieuwe taakstelling.

Bekijk ook