Advies wijziging verzamelverordening inkomensvoorzieningen 2021 en verordening maatschappelijke ondersteuning 2018

Advies van de adviesraad sociaal domein

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Ter attentie van de heren G. van Voorden en B. Heller

Hilversum, 10 januari 2023

Geachte heer Van Voorden en Heller, geacht College van Burgemeester en Wethouders,

De Adviesraad Sociaal Domein Hilversum zendt u hierbij het ongevraagde advies aangaande; Wijziging “Verzamelverordening inkomensvoorzieningen 2021”en “Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018”.              

Mocht het advies vragen oproepen, dan is de Adviesraad graag bereid om deze te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
namens de Adviesraad Sociaal Domein Hilversum,

Mw.  A.W.A.M.P. Wijnands-van Daal,
Voorzitter

Algemeen

Datum: 10 januari 2023
Wethoude: De heren G. van Voorden en B. Heller
Ambtenaar: Mevrouw S. Noordijk. K. Nieuwenhuis, de heer O. van Strien
Naam van het dossier: Wijziging “Verzamelverordening inkomensvoorzieningen 2021”en “Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018”.
Ongevraagd advies

Besluitvorming door

Gemeenteraad.

Toelichting

Het advies betreft: Wijziging “Verzamelverordening inkomensvoorzieningen 2021”en “Verordening maatschappelijke ondersteuning 2018”.

Inleiding               

De Adviesraad Sociaal Domein Hilversum heeft telefonisch en per mail overlegd over bovenstaande wijzigingen.
Hieronder treft u zijn op- en aanmerkingen, aanvullingen en adviezen aan.

Algemene en inhoudelijke opmerkingen    

Hier volgen de algemene en inhoudelijke opmerkingen                      

Algemene opmerkingen

Middels beginspraak is gesproken over verdere maatregelen om minimahuishoudens extra financieel te ondersteunen. Hierbij is gesproken over verhoging van de inkomensgrens naar 130%, maar niet over het vrijstellen van de eigen Wmo bijdrage. Noch om bovenstaande wijzigingen in de verordeningen op te nemen.

Inhoudelijke opmerkingen

De ArSD heeft geen schriftelijk positief advies gegeven over de in december 2022
genomen maatregelen om minimahuishoudens verder te ondersteunen. Maar via beginspraak is het voorstel van december 2022 positief ondersteund.
Tijdens het vooroverleg is ook gesproken over het structureel verhogen van de inkomensgrens naar 130%. En ook hier is de ArSD positief over geweest.

Er is echter niet gesproken over het vrijstellen van de eigen bijdrage Wmo dus is er ook geen advies hierover gegeven zoals in de stukken staat.

De inwoners die deelnemen aan de collectieve zorgverzekering via de gemeente (ongeveer 2000 inwoners) kunnen de eigen bijdrage voor thuiszorg declareren bij de Gemeentelijke zorgverzekering DSW. Nader gevraagde informatie heeft ons geleerd dat de DSW zorgverzekering de door hen betaalde “eigen bijdrage Wmo” declareert bij de gemeente. Deze inwoners zijn bij de gemeente bekend.
De mensen die gebruikmaken van de Wmo thuiszorg en de eigen bijdrage moeten betalen zijn bekend bij het CAK.  Alleen als de DSW en CAK bestanden gekoppeld kunnen worden heeft het zin om deze generieke wijziging in de verordening door te voeren.

Het onderstaande is het argument waarom de verordening veranderd moet worden:
“overwegende dat een toenemende groep inwoners de eigen bijdrage voor ondersteuning steeds lastiger kan betalen als gevolg van de sterke inflatie en koopkrachtdaling;”

De ArSD heeft begrip voor de onderliggende gedachte. Ook al zijn  er twijfels of op deze wijze de doelgroep voldoende/efficiënt wordt ondersteunt om financiële problemen te voorkomen. De ArSD verwacht verder problemen bij de uitvoering van deze regeling door rompslomp en verwarring.
Hoe denkt de gemeente deze doelgroep te informeren en te bereiken aangezien de gemeente de inkomensgegevens van deze doelgroep niet heeft.
Maar deze extra steun kan ook via de bijzondere bijstand geregeld worden als extra maatregel. Hierbij zal de gemeente wel zelf actief deze mogelijkheid tot extra ondersteuning moeten uitdragen en communiceren aan de inwoners.

Advies

  • De ArSD Hilversum adviseert positief op de verhoging van de individuele Inkomenstoeslag.
  • De ArSD Hilversum voorziet problemen bij de voorgestelde generieke regeling tot vrijstelling van de eigen Wmo bijdrage.
  • De ArSD adviseert deze extra steun via de bijzondere bijstand te regelen en de betrokken inwoners daarover actief te benaderen en van op de hoogte te brengen.

Stemming en oordeelsvorming                             

  • Stemming: per mail
  • Oordeelsvorming: telefonisch en per mail 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Hilversum,

A.W.A.M.P. Wijnands-van Daal

voorzitter Adviesraad sociaal domein