Advies schuldhulpverlening en bewindvoering

Advies 30 oktober 2022 van de ArSD over schuldhulpverlening en bewindvoering aan het College van Burgemeester en Wethouders .

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Ter attentie van de heer B. Heller
Postbus 9900
1201 GM Hilversum


Hilversum, 30 oktober 2022
Betreft: Schuldhulpverlening en bewindvoering.

Geachte heer Heller, geacht College van Burgemeester en Wethouders,

De Adviesraad Sociaal Domein Hilversum zendt u tezamen met de Cliëntenraad Sociale Zaken Hilversum hierbij het ongevraagde advies aangaande ‘Schuldhulpverlening en Bewindvoering’.
We zijn tot een gezamenlijk advies gekomen omdat het advies valt binnen het bereik van de PW en beïnvloed zowel welzijn als gezondheid van de inwoners.

Mocht het advies vragen oproepen, dan is de Adviesraad en de Cliëntenraad graag bereid om deze te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
namens de Adviesraad Sociaal Domein Hilversum, Cliëntenraad Sociale Zaken Hilversum

Algemeen

Datum: 30 oktober 2022
Wethouder: de heer B.Heller
Ambtenaar: de heren R. Lub en O. van Strien, mevrouw A.Keates
Deadline advies: Niet van toepassing

Status

Ongevraagd advies

Toelichting

Het advies betreft:  Schuldhulpverlening en bewindvoering

Inleiding

De Adviesraad Sociaal Domein Hilversum heeft tijdens meerdere vergaderingen gesproken over ‘Schuldhulpverlening en bewindvoering’.
Ook de Cliëntenraad bespreekt deze onderwerpen regelmatig. Vandaar dat de ArSD en de Cliëntenraad besloten hebben een gezamenlijk advies te geven.

De ArSD beraadt zich nog of we een ongevraagd advies geven n.a.v. de begroting 2023.
Gezien het preventieve belang van een goede schuldhulpverlening die de noodzaak tot bewindvoering kan keren het onderstaande ongevraagde advies.
Hieronder treft u ons advies aan.

Algemene en inhoudelijke opmerkingen

Algemene opmerkingen

Meerdere malen is tijdens de vergadering van de ArSD en het informele overleg met medewerkers van het Sociaal Plein gesproken over schuldhulpverlening aan en bewindvoering voor inwoners van Hilversum.
De aanname dat de lasten van bewindvoering naar beneden gebracht zouden worden nadat de gemeente de schuldhulpverlening in eigen beheer nam lijkt ongegrond. De lasten voor bewindvoering blijken minder variabel. Kunt u aangeven waar dit op gebaseerd is?

Inhoudelijke opmerkingen

Preventie staat hoog in het vaandel bij de gemeente maar: er wordt nog steeds veel geld uitgegeven aan bewindvoering en budgetbeheer.

De bewindvoering en schuldhulpverlening wordt niet door iedereen hetzelfde uitgevoerd. Er zijn bewindvoerders die een schuldhulptraject direct opstarten en een ander is er na 4 jaar nog niet aan begonnen.
Controle hierop door de gemeente is blijkbaar niet mogelijk, tenzij de gemeente inwoners in de schuldhulp (niet door de gemeente uitgevoerd) en/of bewind minimaal eenmaal per jaar spreekt.
Een gesprek waarbij de contactambtenaar de volgende zaken aan de orde kan stellen.

  • Is er een schuldhulptraject gestart
  • Zijn alle toepasbare regelingentoeslagen aangevraagd
  • Wat is er nodig/wordt gedaan om de persoon zelfredzaam te maken
  • zijn de schulden toe- of afgenomen

Advies

De Adviesraad Sociaal Domein Hilversum adviseert om:

  • alle inwoners die bekend zijn bij het sociaal plein met een schuldhulptraject en/of bewindvoering en/of budgetbeheer minimaal eenmaal per jaar voor een gesprek uit te nodigen. Tijdens dit gesprek komen zowel positieve als negatieve zaken aan de orde zodat de gemeente kan beoordelen of de door de gemeente betaalde bewindvoerder zijn taak efficiënt en in het belang van de inwoner uitvoert. Tevens kunnen dan eventueel verdere problemen ter sprake komen waarbij de gemeente kan helpen c.q. ondersteunen.
  • budgetbeheer (vaak niet meer dan het automatisch overschrijven van de vaste lasten) over te nemen door de gemeente. De daartoe benodigde kosten zullen naar verwachting in praktijk en toekomst een besparing kunnen betekenen.

Stemming en oordeelsvorming

Stemming: Per mail
Oordeelsvorming: Tijdens vergadering en per mail
IX. Handtekening voorzitter
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Hilversum, Cliëntenraad Sociale Zaken Hilversum

A.W.A.M.P. Wijnands-van Daal

A.M.T. Bakker