Advies RVO inkoop onderwijs jeugd arrangementen

Advies van 21 april 2022
 • Adviesraad Sociaal Domein HBEL 
 • Adviesraad Sociaal Domein Hilversum 
 • Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren 

De Colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Laren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren 

Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Wijdemeren, 19 april 2022 

Onderwerp: Advies over de offerteaanvraag Onderwijs Jeugd Arrangementen 

Geacht Colleges, 

Hierbij brengen wij advies uit over het concept van de offerteaanvraag Onderwijs 
Jeugdarrangementen, versie 2022-1 d.d. 31 maart 2022. 

In het tijdschema is opgenomen dat de Colleges van de betrokken gemeenten daarover begin mei 
2022 advies zullen vragen aan de Adviesraden sociaal domein. Gezien het strakke tijdschema en de 
besluitvorming in het PFHO op 21 april 2022 lijkt ons dat mosterd na de maaltijd. Vandaar dat wij nu 
advies uitbrengen in de verwachting dat ons advies nog kan worden meegenomen in het PFHO van 
21 april 2022. 

Het strakke tijdschema houdt verband met de vereiste continuïteit van het zorgaanbod. Het belang 
van deze continuïteit onderschrijven wij. Niettemin hopen de Adviesraden dat zij in de toekomst pro 
actiever in het proces worden meegenomen. 

Strekking van ons advies 

Het Beraad Gooise Meren en de Adviesraden Sociaal Domein van de HBEL gemeenten, Hilversum en 
Wijdemeren (hierna tezamen: Adviesraden) adviseren positief over de concept offerteaanvraag. 

Terecht hebben de beide scholen inbreng kunnen leveren en worden de directies van beide scholen 
betrokken bij de beoordeling van de inschrijvingen. 

Het verschil tussen beide scholen is goed beschreven, waardoor ook de inzet van de instellingen goed 
is af te wegen. 

Het is goed om vast te stellen dat de gunning wordt gebaseerd op relevante kwalitatieve aspecten. 

Continuïteit van de inzet is van belang, met name dat niet te veel partners de scholen in komen en 
dat er zo min mogelijk wisselingen zijn. Ook niet als het OJA project voortgang vindt na twee jaar. 

Context 

De offerteaanvraag houdt verband met de al enige tijd lopende pilots op De Wijngaard en de 
Donnerschool. De Adviesraden zijn nog niet eerder geïnformeerd over deze pilots. Deze pilots lijken 
te passen in de mogelijke transitie van Vindplaats naar Werkplaats (een aanduiding die is opgenomen 
in het document “Verkenning naar een financieel gezond sociaal domein”). 


Beraad Gooise Meren RVO-2022-11 
Adviesraad Sociaal Domein HBEL 
Adviesraad Sociaal Domein Hilversum 
Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren 

Daardoor leven er nogal wat vragen bij de Adviesraden. Graag worden de Adviesraden daar nader 
over geïnformeerd. 

Vragen die leven zijn onder andere: 

 • Wanneer worden de pilots omgezet in definitief beleid? 
 • Op basis van welke criteria gebeurt dit? 
 • Is na de eerste periode van twee jaar opnieuw voorzien in een evaluatie en zo ja worden de 
 • ouders en de medezeggenschapsorganen daarbij betrokken. Zijn die evaluaties ook 
 • beschikbaar voor de adviesraden? 
 • Zijn er meer scholen die in aanmerking komen voor deze arrangementen en zo ja, hoe wordt 
 • dit mogelijk gemaakt? 
 • OJA wordt omschreven als samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulp en/of zorg als ook de 
 • leerlingen en hun systemische omgeving. Systemische omgeving is thuis, maar ook de 
 • vrijetijdsomgeving (sport?) en pleeggezin of tijdelijke woonplek? 
 • Aanbesteding 
 • De vraag leeft waarom deze aanbesteding onder hoge druk moet plaatsvinden. Was dit niet te 
 • voorzien geweest? Kunnen formele regels niet alsnog een bedreiging voor de continuïteit zijn. 

Tot slot 

De Adviesraden worden graag nader geïnformeerd over deze pilots en hun mogelijke vervolg. Dit kan 
in de toelichting tijdens het RVO, maar wellicht is een toelichting aan de gezamenlijke 
jeugdspecialisten een betere optie. 

Wij zijn graag bereid deze brief nader toe te lichten. 

Hoogachtend, 

Beraad Gooise Meren Adviesraad Sociaal Domein HBEL 

w.g. Mirjam van der Heijden w.g. Yvonne van Dam 
Adviesraad Sociaal Domein Hilversum Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren 

w.g. Anja Wijnands-van Daal w.g. Martin Vredenduin 
C.c.: PFHO Sociaal Domein regio Gooi en Vechtstreek (via Mariëlle Stitzinger)