Voorjaarsnota 2023

19 mei 2023
De komende jaren meer kosten door prijsstijgingen, maar ambities blijven overeind

In de voorjaarsnota wordt vooruit gekeken en worden financiële plussen en minnen inzichtelijk gemaakt, zodat op basis daarvan in het najaar de Begroting 2024 kan worden opgesteld. Na een zware Corona-periode, gevolgd door de oorlog in Oekraïne zijn er forse prijsstijgingen bij energie en stijgt de inflatie en de rente. Deze effecten zijn verwerkt in de meerjarenraming. Voor 2023, 2024 en 2025 is deze sluitend en voor 2026 is er een klein positief resultaat. Voor 2027 is er een licht begrotingstekort, dat het college voornemens is om op weg naar de Begroting op te lossen. De huidige ambities kunnen daarmee doorgezet worden en er worden een aantal extra investeringen gedaan. 

Vasthouden aan ambitie en ingezette koers

In juni 2022 is het coalitieakkoord ‘Hilversum koesteren’ gepresenteerd met stevige ambities om te investeren in Hilversum. Betaalbaar wonen, verduurzaming, omgaan met de effecten van klimaatverandering, bereikbare en betaalbare zorg en het op peil houden van het voorzieningenniveau in de gemeente Hilversum. Naast de stijgende kosten hebben we te maken met schaarste aan goed opgeleide vakmensen en ook voor onze gemeentelijke diensten een krappe arbeidsmarkt. Dat heeft voor veel van onze plannen, maar ook voor de reguliere uitvoering effect. Toch houden we vast aan onze ambities en de in juni 2022 ingezette koers. Duurzaam investeren om de problemen van vandaag en de nabije toekomst aan te pakken. 

Inflatie en prijsstijgingen

Alles wordt duurder en dat heeft consequenties voor de komende jaren in de eerder opgestelde begroting. Met deze effecten was echter al rekening gehouden. Bij de vaststelling van de begroting voor 2023 was het door begrotingsoverschotten, door de zeer gunstige algemene uitkering vanuit het Rijk, mogelijk om aanzienlijke toevoegingen van in totaal 33 miljoen euro aan de algemene reserve te begroten in de jaren 2023 tot en met 2026. Dit is gedaan vanuit het besef dat de verwachte effecten van inflatie en prijsstijgingen op de begroting fors zouden kunnen zijn. In deze voorjaarsnota zien we dat inderdaad gebeuren: de kostenstijging werkt niet alleen door in de bouwkosten en onderhoud, maar ook in investeringen en beheer van de openbare ruimte, ophalen van afval, energielasten en kosten van jeugdzorg en ook een CAO-effect. Zoals verwacht, toen we de overschotten aan de reserve toevoegden, is het nu nodig om een deel van de eerder gemaakte reservering te gebruiken om de ontstane tekorten af te dekken. Er wordt 17,3 miljoen euro, ongeveer de helft van de eerder begrote toevoeging aan de algemene reserve, in de periode 2023-2027 aangewend om de begroting sluitend te maken. De algemene reserve blijft sterk door de raad voor te stellen het overschot van 12 miljoen euro vanuit de Jaarrekening 2022 opnieuw aan de algemene reserve toe te voegen.

Woonlasten en de inflatie

Karin Walters, wethouder Financiën: “Vorig jaar waren we voorzichtig, en hebben we begroot om 33 miljoen aan de algemene reserve toe te voegen om latere prijsstijgingen te kunnen opvangen. Dat komt nu goed uit. We gebruiken hiervan nu ongeveer de helft en we kunnen daarmee onze plannen voortzetten. Ook kunnen we investeren in vernieuwingen en verbeteringen. En we houden vast aan ons uitgangspunt dat de woonlasten niet meer stijgen dan inflatie, op dit moment 4,4%."

Het college stelt voor extra geld uit te trekken voor het beheer van wegen, bomen, groen en verlichting. De ICT wordt uitgebreid en de gemeente werkt verder aan een goede dienstverlening naar de inwoners. Er is extra geld voor onderwijshuisvesting, vooral voor tijdelijke lokalen. Ook is er geld begroot voor het in stand houden van de dierenambulance en voor aansluiting bij de plannen van Gooische Nest voor een nieuw dierenasiel. Het beleidsteam voor het sociaal domein wordt uitgebreid met extra formatie. Verder gaat het college aan de slag met nieuw mantelzorgbeleid en wordt het extra kinderwerk en jongerenwerk, dat in Corona-tijd is opgestart, doorgezet. 

Een sterk Hilversum

Er wordt geïnvesteerd in de toekomst met extra woningen, voorzieningen en werkgelegenheid. Met de nieuwe visie sociaal domein investeren we in gelijke kansen, bestaanszekerheid en sterke wijken. Zodat alle Hilversummers naar vermogen kunnen meedoen. Met het programma Groen investeren we in een groener en gezonder Hilversum en met de uitvoering van het programma Energietransitie dragen we bij aan betaalbare en duurzame energie voor alle Hilversummers. Met het nieuwe Integraal Veiligheidsplan wordt gewerkt aan een veilig Hilversum, een randvoorwaarde voor een sterk Hilversum.

Lees ook positief resultaat 2022.