Begroting 2024: hoge ambities blijven overeind

22 september 2023
Vrijdag 22 september presenteerde de gemeente de Begroting 2024. In een begroting staan plannen over hoe het geld het komende jaar wordt verdeeld. Hilversum staat er financieel goed voor. In tegenstelling tot veel andere gemeenten, weet Hilversum de stijging van de woonlasten te beperken. Ondanks uitdagingen en onzekerheden houdt onze stad vast aan de ambities van de in juni 2022 ingezette koers.

Alles wordt duurder, toch is het is gelukt om de lastenstijging voor inwoners te beperken tot de inflatie van 4,4%. Forse prijsstijgingen, stijgende inflatie en de rente: er was al rekening mee gehouden. Door de financieel gezonde positie kunnen de huidige ambities doorgaan, mét nog een aantal extra investeringen. Zoals onder andere:

  • Het streven dat alle Hilversummers naar vermogen kunnen meedoen vraagt permanente aandacht. Het beleidsteam voor het sociaal domein wordt uitgebreid met extra formatie
  • Extra geld voor beheer van wegen, bomen, groen en verlichting
  • Met de nieuwe visie sociaal domein investeren we in gelijke kansen, bestaanszekerheid, en het bevorderen van samenwerking met verschillende zorgpartners in sterke wijken
  • Er wordt geïnvesteerd in de toekomst met meer betaalbare woningen waaronder 400 flexwoningen, het ontwikkelen van het Stationsgebied en het Sportpark, goed bereikbare voorzieningen, duurzame mobiliteit, toegankelijkheid van de stad en werkgelegenheid
  • Ook is er geld begroot voor aansluiting bij de plannen van Gooische Nest voor een nieuw dierenasiel
     

Gemeenteraad beslist

Het Hilversumse college van burgemeester en wethouders maakt de begroting. De Begroting 2024 werd op vrijdag 22 september aangeboden aan de Hilversumse gemeenteraad. De gemeenteraad beslist in november over de Begroting 2024. Op basis van de begroting machtigt de raad het college om geld uit te geven.    

Coalitieakkoord ‘Hilversum koesteren’

In juni 2022 werd het coalitieakkoord ‘Hilversum koesteren’ gepresenteerd met stevige ambities om te investeren in Hilversum, zoals: Betaalbaar wonen, verduurzaming, omgaan met de effecten van klimaatverandering, bereikbare en betaalbare zorg en het op peil houden van het voorzieningenniveau in de gemeente Hilversum.

Begroting lezen?

De begroting 2024 vindt u op VerdermetHilversum.nl