Vanaf 5 jaar moet een kind naar school. Dat heet leerplicht. De controle op de leerplicht ligt bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken. In sommige gevallen is vrijstelling of bijzonder verlof mogelijk. De leerplichtambtenaar beslist hierover.
  • Kinderen zijn leerplichtig tot en met 16 jaar
  • Daarna begint de kwalificatieplicht totdat een leerling 18 jaar wordt of een startkwalificatie behaalt. Een startkwalificatie is een diploma voor havo, vwo of mbo niveau 2
  • Gaat uw kind zonder goede reden niet naar school, dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim
  • In sommige gevallen kunt u extra (vakantie)verlof vragen
  • Als uw kind niet naar school kan, is in sommige gevallen vrijstelling mogelijk