Vanaf 5 jaar moet uw kind elke schooldag naar school. Dat heet leerplicht. De controle op de leerplicht ligt bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken. In sommige gevallen kunt u een vrijstelling of bijzonder verlof krijgen. Dan krijgt u toestemming dat uw kind afwezig is.

  • Kinderen zijn leerplichtig tot 16 jaar. Dit betekent dat het volgens de wet verplicht is dat ze tot hun 16e verjaardag elke officiële schooldag naar school gaan
  • Daarna begint de kwalificatieplicht. Dat betekent dat het verplicht is dat jongeren elke schooldag naar school gaan tot ze 18 jaar zijn óf tot een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een diploma voor havo, vwo of mbo niveau 2
  • Als uw kind zonder goede reden niet naar school gaat (bijvoorbeeld spijbelen), dan heet dit ongeoorloofd verzuim. Dat betekent dat het niet is goedgekeurd dat uw kind afwezig is van school
  • Scholen zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim door te geven aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). DUO geeft dit door aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar het kind naar school gaat. In Hilversum controleert het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek (RBLGV) de leerplicht
  • De leerplichtambtenaar zoekt samen met de school, de ouders en de jongere (vanaf 12 jaar) naar een oplossing
  • Soms kan uw kind vrijstelling krijgen van de leerplicht. Uw kind hoeft dan niet naar school
  • In sommige gevallen kunt u ook extra (vakantie)verlof aanvragen

Vrijstelling

Er zijn 3 soorten vrijstellingen mogelijk:

  • Met een goede reden niet naar school. Dit vraagt u aan bij de directeur van de school
  • Minder uren onderwijs voor kleuters van 5 jaar. Dit vraagt u aan bij de directeur van de school
  • Voor inschrijving op een school. Dit moet u jaarlijks vóór 1 juli doen. Dit vraagt u aan bij het RBLGV

Verlof

Er zijn 3 soorten verlof mogelijk: