Vooronderzoek (bouw)activiteiten

U gaat (bouw)activiteiten uitvoeren. U wilt weten of uw plan haalbaar is en vraagt een vooronderzoek aan. De gemeente kijkt of uw plan past binnen het bestemmingsplan en voldoet aan de eisen van de welstandsnota. Het vooronderzoek is een advies. Het is geen toestemming of vergunning.

Invoering Omgevingswet

Op dit moment bereiden wij onze website en telefonische dienstverlening voor op de invoering van de Omgevingswet. De informatie die wij nu op de website aanbieden gaat over de situatie tot en met 31 december 2023. De komende tijd zullen wij de informatie op deze website aanvullen.

Wat moet u weten

 • De gemeente bekijkt in het vooronderzoek of uw project voldoet aan het bestemmingsplan en of de gemeente daarvan af kan wijken als het nodig is
 • Alleen als het plan voldoet aan het bestemmingsplan of als we daarvan af willen wijken wordt daarna bekeken of uw aanvraag voldoet aan de welstandsnota en voorgelegd aan de commissie ruimtelijke kwaliteit & monumenten
 • In het vooronderzoek wordt slechts 1 keer gekeken of uw project voldoet aan de eisen van het bestemmingsplan en de welstandsnota. U kunt niet tussendoor veranderingen doorgeven. U moet dan opnieuw een vooronderzoek aanvragen
 • U krijgt van de gemeente schriftelijk advies wat u verder moet doen. Bijvoorbeeld een vergunning aanvragen of uw project aanpassen. Dit is een advies. Het is geen toestemming of vergunning

Contact

Wat moet u doen

 •  U doet een digitaal vooronderzoek
 • U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig
 • Lukt dit niet, dan doet u het vooronderzoek schriftelijk. U print het formulier via het Omgevingsloket. Dit kan zonder in te loggen met uw DigiD of eHerkenning.
 • Het compleet ingevulde formulier stuurt u met alle gevraagde documenten naar:

  Gemeente Hilversum
  Afdeling Publiekszaken, team Backoffice
  Postbus 9900
  1201 GM Hilversum
   
 • Zet geen persoonsgegevens op tekeningen, berekeningen of rapporten om uw privacy te beschermen

Meesturen

 • Als het mogelijk is: tekeningen van de bestaande situatie
 • Van de nieuwe situatie moeten de volgende tekeningen worden gestuurd:
  • Situatietekening op schaal 1:1000, met daarop alle op het terrein aanwezige gebouwen, de toegangswegen, parkeerplaatsen en terreingrenzen
  • Geveltekeningen op schaal 1:100
  • Plattegrondtekeningen van alle betrokken bouwlagen op schaal 1:100. In deze tekeningen moet worden aangegeven: Maten van het gebouw, maten van alle aparte ruimtes binnen het gebouw, gebruik van de ruimtes
 • Kleurenfoto’s van de bestaande situatie en van de gebouwen er omheen
 • Kleur- en materiaaloverzicht van de constructieonderdelen aan de buitenkant
 • Bij grote verbouwingen of aanpassingen van monumenten: een bouwhistorisch onderzoek met waardestelling
 • Bouwsom: bewijs van de aanneemsom (het bedrag waarvoor het bouwbedrijf het werk doet) of gebruik het bouwkostenkompas

Na uw aanvraag

 • Pas als u alle documenten en gegevens ingeleverd heeft, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • Het duurt gemiddeld 8 weken voor u het eindadvies krijgt
 • Dit is een advies, geen toestemming of vergunning
 • Als u na het eindadvies uw plan aanpast, kunt u een vervolgonderzoek laten doen

Wat kost het

Kosten vooronderzoek en vervolgonderzoek

Soort

% van de bouwsom

Kosten

Vooronderzoek

0,15%

€ 300 - € 5000

Vervolgonderzoek

0,05%

€ 1000 - € 2000

 • Als u na het vooronderzoek een omgevingsvergunning aanvraagt, betaalt u ook de kosten voor het vooronderzoek
 • U betaalt deze kosten ook als u de aanvraag stopt