Bestemmingsplan wordt omgevingsplan

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet vervangt onder andere de Wet ruimtelijke ordening. De bestemmingsplannen worden dan vervangen door 1 omgevingsplan. Met de nieuwe wet kan de gemeente geen nieuwe bestemmingsplannen meer vaststellen.

Invoering Omgevingswet

Op dit moment bereiden wij onze website en telefonische dienstverlening voor op de invoering van de Omgevingswet. De informatie die wij nu op de website aanbieden gaat over de situatie tot en met 31 december 2023. De komende tijd zullen wij de informatie op deze website aanvullen.

Wat moet u weten

  • De Omgevingswet regelt een overgangssituatie voor bestemmingsplannen 
  • Bestemmingsplannen waarvan het ontwerp nog vóór 1 januari 2024 ter inzage is gelegd, mogen na deze datum nog worden vastgesteld op basis van de Wet ruimtelijke ordening. Dit gebeurt alleen in overleg met en na instemming van de gemeente
  • Er wordt geen bestemmingsplanprocedure meer opgestart als er op 1 september 2023 geen compleet ontwerpbestemmingsplan beschikbaar is. Dit geeft initiatiefnemers duidelijkheid. Ook voorkomt het dat er in de laatste maanden van het jaar nog onvolledige plannen worden ingediend, waarbij het ter inzage leggen van een ontwerpbestemmingsplan niet realistisch is

Werkwijze vanaf 1 september 2023

Vanaf 1 september 2023 zijn er voor projecten die strijdig zijn met het geldende bestemmingsplan andere mogelijkheden:

Een omgevingsvergunning - afwijking bestemmingsplan

Sommige projecten kunnen mogelijk gemaakt worden met een omgevingsvergunning voor het afwijken van een geldend bestemmingsplan. Zo’n omgevingsvergunning moet vóór 1 januari 2024 aangevraagd zijn.

Een omgevingsvergunning - afwijking Omgevingsplan

Vanaf 1 januari 2024 heeft de gemeente Hilversum 1 Omgevingsplan. Alle dan geldende bestemmingsplannen gaan daar automatisch in op. Dan is ook een aanvraag om een omgevingsvergunning onder de Omgevingswet mogelijk. Er kan dan worden afgeweken van het Omgevingsplan.

Wijziging Omgevingsplan

Na 1 januari 2024 bestaat er ook de mogelijkheid om het Omgevingsplan te wijzigen.
De keuze voor een bepaalde procedure hangt af van het project en de planning. De gemeente kan een initiatiefnemer hierover informeren.

Meer informatie

Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met 14 035.